Utvikling av flerkulturell kompetanse i lærerutdanningene, grunnopplæringen og barnehagene : Sluttrapport fra evalueringen av Kompetanse for mangfold

NIFU-rapport 2018:1. Kompetanse for mangfold er en satsing som har vært implementert i perioden 2013–2017. Målet for Kompetanse for mangfold har vært at ansatte i barnehager og skoler skal være i stand til å støtte barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn på en slik måte at disse i størst mulig grad fullfører og består utdanningsløpet. Gjennom veiledning og faglig støtte fra lærerutdanningene har hensikten vært å få til en barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling på det flerkulturelle området med involvering av hele staben.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har NIFU evaluert satsingen. I denne sluttrapporten fra evalueringen presenterer vi nye analyser av både kvalitative og kvantitative data som er innsamlet over tid. Kompetansebyggingen i UH-sektoren er et sentralt tema i foreliggende rapport.

publication details

Tittel Utvikling av flerkulturell kompetanse i lærerutdanningene, grunnopplæringen og barnehagene : Sluttrapport fra evalueringen av Kompetanse for mangfold
KategoriRAPPORT
Berit Lødding
Ester Rønsen
Sabine Wollscheid
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0312-8
issn1892-2597