Tidsbruksundersøkelse for universiteter og høgskoler : En kartlegging av tidsbruk blant vitenskapelig og faglig tilsatte i 2016

NIFU Arbeidsnotat 2018:2.  NIFU og NOKUT gjennomførte i 2017 Tidsbruksundersøkelsen og Underviserundersøkelsen i fellesskap. Undersøkelsen ble utført av NOKUT og inneholdt to deler. Den første delen dreide seg i hovedsak om en skjønnsmessig fordeling av arbeidstiden på ulike aktiviteter (Tidsbruksundersøkelsen), mens den andre delen omhandlet undervisernes oppfatninger av kvalitet knyttet til ulike sider ved emner og studieprogrammer de underviser i (Underviserundersøkelsen). Hovedmålet med Tidsbruksundersøkelsen er å innhente grunnlaget for beregninger av tid brukt på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i FoU-statistikken for universiteter og høgskoler. Dette arbeidsnotatet dokumenterer prosessen med å innhente data, og presenterer hovedresultatene fra undersøkelsen.

detaljer

Tittel Tidsbruksundersøkelse for universiteter og høgskoler : En kartlegging av tidsbruk blant vitenskapelig og faglig tilsatte i 2016
Kategori KOMPENDIUM
Hebe Gunnes
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0321-0
issn1894-8200