Grønne grenser: Distinksjoner og likhetsidealer i den miljøbevisste middelklassen

Artikkel i tidsskriftet Norsk sosiologisk tidsskrift, vol. 2(3) 2017.

Abstract:
Et sentralt spørsmål i klasseforskningen er hvordan livsstilsforskjeller danner grunnlag for symbolske grenser mellom grupper i ulike klasseposisjoner. I denne artikkelen undersøker vi hvordan politiske stillingstakinger kan skape grunnlag for det vi kaller grønne grenser – diskursive kategoriseringer og vurderinger av andres holdninger og handlinger knyttet til miljø og miljøvern. Analysen er basert på kvalitative intervjuer med miljøvernengasjerte representanter fra den norske middelklassen. Den viser hvilke kriterier som ligger til grunn for informantenes konstruksjoner av «oss» som miljøvernengasjerte, og «dem» som mennesker med negative holdninger overfor miljøvern. Informantene har imidlertid moralske kvaler med å uttrykke avstand i sosiale møter. De rapporterer således å utøve en form for inntrykksstyring gjennom å moderere eller nedtone symbolske grenser, ofte motivert ut ifra et ønske om å ikke skade miljøsaken de brenner for. Artikkelen bidrar også med viktige teoretisk-metodologiske innsikter i debatten om hvordan vi best kan forstå spenninger mellom likhetsidealer og symbolske avstandsmarkeringer i det norske samfunnet.

detaljer

Tittel Grønne grenser: Distinksjoner og likhetsidealer i den miljøbevisste middelklassen
KategoriARTIKKEL
ForfatterVegard Jarness
ForfatterMaud Lauvstad Hansen
publikasjonsår2018
issn2535-2512