Realkompetansevurdering: En studie av systemet for vurdering av realkompetanse i utdanning og arbeidsliv

NIFU-rapport 2018:10. Foreliggende rapport har som mål å skaffe til veie ny og oppdatert informasjon om bruk, hindringer og utbytte av realkompetansevurdering. Realkompetanse er definert som all kompetanse en person har tilegnet seg gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring; det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Vi har gjort en litteraturgjennomgang og drøftet erfaringer med realkompetansevurdering over tid. Vi har gjennomført en analyse av tilgjengelig tallmateriale om bruken av realkompetansevurdering, og utarbeidet noen forslag til hva som skal til for å få en bedre forståelse for utbredelsen av ordningene og utviklingen over tid. Vi har inkludert en oppsummering av funn fra syv casestudier (NIFU-rapport 2018: 11) og resultater fra en survey som ble sendt til de som har søkt om realkompetansevurdering på videregående skoles nivå.

publication details

Tittel Realkompetansevurdering: En studie av systemet for vurdering av realkompetanse i utdanning og arbeidsliv
KategoriRAPPORT
Dorothy Sutherland Olsen
Jarmila Bubikova-Moan
Per O Aamodt
Siv-Elisabeth Skjelbred
Mari Elken
Erica Waagene
Even Hellan Larsen
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0331-9
issn1892-2597