Sluttrapport fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk

NIFU-rapport 2018:9. NIFU har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluert forsøk med redusert antall karakterer ved halvårsvurdering i norsk. Evalueringsperioden har strukket seg fra 2014 til 2018, og omfatter to delrapporter samt denne sluttrapporten. Første delrapport (2015) tok for seg litteraturgrunnlaget for evalueringen. Andre delrapport (2016) presenterte kvalitative data om planlegging og iverksetting av forsøket, samt hva som skjer med undervisning og vurdering når lærerne skal sette færre halvårskarakterer i norsk. Sluttrapportens sentrale bidrag er en analyse av standpunktkarakterer i norsk for elever som har avsluttet studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole, og som har vært del av forsøket. I tillegg utdypes tidligere funn med en ny spørreundersøkelse til skoleledere og analyse av nye forskningsintervjuer med lærere og elever ved ungdomsskoler. Sluttrapporten sammenfatter de to delrapportene og gir en avsluttende drøfting av evalueringens hovedfunn.

detaljer

Tittel Sluttrapport fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk
KategoriRAPPORT
ForfatterIdunn Seland
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterBerit Lødding
ForfatterTine Sophie Prøitz
ForfatterEster Rønsen
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0344-9
issn1892-2597