Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper. Delrapport

NIFU-rapport 2018:16. Språkløyper; Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving (2016–2019) er igangsatt av Kunnskapsdepartementet og har som et overordnet mål en systematisk og helhetlig styrking av språk-, lese- og skriveferdigheter hos alle barn og elever. Strategien retter seg av den grunn mot hele personalet i barnehagen, og alle lærere på tvers av fag i skolen, slik at deres kompetanse innen språk, lesing og skriving styrkes. Strategien inkluderer tre hovedtiltak:1) regionale oppstartssamlinger for ansatte i barnehager og skoler; 2) gratis nettbaserte kompetanseutviklingspakker og 3) støtte til lokalt utviklingsarbeid – etablering av språkkommuner. Evalueringens overordnete mål er å få innsikt i både bruken og opplevelsen av nytte og relevans av de tre tiltakene i Språkløyper hos relevante aktører i barnehagen og skolen, samt hvorvidt strategien har ført til endret praksis i barnehage, skole og på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Evalueringen skal også belyse om det å bli språkkommune har merverdi for lokalt utvikling arbeid innenfor språk, lesing og skriving.

detaljer

Tittel Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper. Delrapport
KategoriRAPPORT
ForfatterJarmila Bubikova-Moan
ForfatterBerit Lødding
ForfatterHanne Næss Hjetland
ForfatterKristin Rogde
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0338-8
issn1892-2597