Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2017: Hovedresultater og dokumentasjon

NIFU-rapport 2018:27. NIFU har siden 2006 gjennomført årlige målinger av ressursbruken til forskning i spesialisthelsetjenesten. I prinsippet registreres all ressursbruk til forskning, uavhengig av finansieringskilde. Målingen dekker forskningsaktivitet finansiert gjennom uttelling på søknader om utlyste prosjektmidler og annen eksternt finansiert forskning. Den dekker også forskning utført av sykehusenes eget forskningspersonale og kliniske personale i tilknytning til pasientbehandling. Slik forskning finansieres av basisbevilgningen eller de øremerkede forskningsmidlene over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Dessuten inngår ressursbruk til bygninger, utstyr og materialer knyttet til forskningsvirksomheten.

detaljer

Tittel Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2017: Hovedresultater og dokumentasjon
KategoriRAPPORT
ForfatterOle Wiig
ForfatterBjørn Magne Olsen
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0358-6
issn1892-2597