Indikatorer for digital deltakelse og kompetanse i den voksne befolkningen : Vurderinger av rammeverk, eksisterende datakilder og nye indikatorer

NIFU Arbeidsnotat 2019:8.

Forfattere:  Stephan Daus; Arne Martin Fevolden; Mona Nedberg Østby; Michael Spjelkavik Mark.

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har som formål å finne hensiktsmessige måter å måle befolkningens digitale deltakelse og kompetanse på. Digitalisering skjer innenfor nær sagt alle samfunnsområder, og har et stort potensial for å fornye, forenkle og forbedre prosesser, oppgaver og produkter. Disse gevinstene forutsetter at hele befolkningen har høy nok digital deltakelse og kompetanse til å nyttiggjøre seg de nye løsningene. Gode måter å måle dette på skal gi grunnlag for å følge utviklingen over tid, og for å vurdere om det skal igangsettes tiltak og om disse tiltakene har effekt. Utgangspunktet for rapporten er at et godt måleverktøy bør bygge på solide definisjoner og rammeverk. I vurderingen av eksisterende og nye datakilder legger vi vekt på om de er rettet mot den voksne befolkningen, om de gir kunnskap om grupper som har liten digital deltakelse og svak digital kompetanse, om de gir mulighet for å avdekke geografiske forskjeller, om de dekker større befolkningsgrupper og om de gir mulighet for å måle utviklingen over tid.
Hovedkonklusjonen er at ingen av de eksisterende datakildene gir gode nok indikatorer for å måle både digital deltakelse og digital kompetanse i befolkningen over tid. Vi beskriver derfor fire ulike tilnærminger for å måle digital kompetanse og deltakelse regelmessig, med ulikt ambisjons- og kostnadsnivå.

 

 

detaljer

Tittel Indikatorer for digital deltakelse og kompetanse i den voksne befolkningen : Vurderinger av rammeverk, eksisterende datakilder og nye indikatorer
KategoriArbeidsnotat
ForfatterStephan Daus
ForfatterArne Martin Fevolden
ForfatterMona Nedberg Østby
ForfatterMichael Spjelkavik Mark
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0392-0
issn1894-8200