«… respekten for forskjelligheten …» : En studie av spesialundervisning i videregående opplæring i Norge skoleåret 2018–2019

NIFU-rapport 2019:12.

Forfattere: Eifred Markussen; Tone Cecilie Carlsten; Jens B. Grøgaard; Jørgen Smedsrud.

NIFU har gjennomført en studie av spesialundervisning blant elever og lærekandidater i videregående opplæring. Resultatene bygger på analyser av et omfattende datamateriale samlet inn i skoleåret 2018-2019. Vi har funnet at det ser ut til å være en konflikt mellom idealer og praksis i spesialundervisningen. Vi observerer konsentrasjon av elever med spesialundervisning på noen skoler og utstrakt bruk av egne klasser med redusert elevtall, og spør følgelig om det eksisterer et «spesialskolesystem» innenfor ordinærskolen. Samtidig sier sentrale styringssignaler, skoleledere og lærere at inkludering er et ideal, flest mulig skal få spesialundervisning inne i ordinære klasser og volumet på spesialundervisning bør reduseres. Dette indikerer at samfunnets, skoleledernes og lærernes idealer ikke realiseres i praksis.

publication details

Tittel «… respekten for forskjelligheten …» : En studie av spesialundervisning i videregående opplæring i Norge skoleåret 2018–2019
KategoriRAPPORT
Eifred Markussen
Tone Cecilie Carlsten
Jens Brandi Grøgaard
Jørgen Smedsrud
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0409-5
issn1892-2597