Lojalitet i spill. Eierskap i implementering av et matematikkdidaktisk tiltak i Oslo-skolen

Forfattere: Kaja Reegård; Jon Rogstad.

Tidsskrift: Norsk pedagogisk tidsskrift.

Abstract:
Temaet for artikkelen er betydningen av lojalitet overfor implementeringen av et matematikkdidaktisk tiltak i ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo. Matematikklærere kurses i didaktiske verktøy og gir elever som presterer svakt i matematikk, tilrettelagt undervisning. Basert på intervjuer med og spørreundersøkelser til rektorer og lærere analyseres endringen, fra det første tiltaksåret preget av motstand, til det andre året preget av engasjement og motivasjon for tiltaket. Artikkelen diskuterer hvordan indrestyrte prosesser og ytrestyrte forhold virker inn på tiltakslojalitet, og at dette er en prosess som krever tid.

detaljer

Tittel Lojalitet i spill. Eierskap i implementering av et matematikkdidaktisk tiltak i Oslo-skolen
KategoriARTIKKEL
ForfatterKaja Reegård
Jon Christian Rogstad
publikasjonsår2019
issn0029-2052