Utviklingsavtaler i norsk høyere utdanning : En evaluering av pilotordningen

NIFU-rapport 2020:21.

Forfattere: Mari Elken; Siri B. Borlaug.

I denne rapporten presenterer vi funn fra evalueringen av ordningen med flerårige utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og statlige universiteter og høyskoler. En utviklingsavtale er en skriftlig ikke-juridisk avtale mellom KD og en UH-institusjon, der partene blir enige om et sett med mål for en tre–fireårsperiode. Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og skal bidra til kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med ny stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler. Evalueringen bygger på et omfattende dokumentmateriale, samt intervjuer ved KD og 10 UH-institusjoner.

detaljer

Tittel Utviklingsavtaler i norsk høyere utdanning : En evaluering av pilotordningen
KategoriRAPPORT
ForfatterMari Elken
ForfatterSiri Brorstad Borlaug
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0479-8
issn1892-2597