Nordisk forskning om diskriminering, trakassering og likestilling: En forenklet kunnskapsoversikt

NIFU-rapport 2021:14. 

Forfattere: Dag W. Aksnes; Ann Cecilie Bergene; Lone Wanderås Fossum;
Sabine Wollscheid.

NIFU har på oppdrag fra Norges forskningsråd laget en forenklet kunnskapsoversikt over nordisk forskning på diskriminering, trakassering og likestilling. Undersøkelsen er finansiert av Kulturdepartementet og er et innspill til departementets arbeid med en tverrsektoriell FoU-strategi om likestilling/ikke-diskriminering, i tråd med omtale i statsbudsjettet for 2021 (Prop. 1S (2020-2021)).

 

publication details

Tittel Nordisk forskning om diskriminering, trakassering og likestilling: En forenklet kunnskapsoversikt
KategoriRAPPORT
Dag W. Aksnes
Ann Cecilie Bergene
Lone Wanderås Fossum
Sabine Wollscheid
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0524-5
issn1892-2597