Organisering av teknologioverføring ved norske forskningsinstitusjoner: Mulige modeller

NIFU-rapport 2022:4.

Forfattere: Siri Brorstad Borlaug, Lene Korseberg, Magnus Gulbrandsen,
Taran Mari Thune og Silje Marie Svartefoss.

Mandatet for denne rapporten er å utrede modeller for organisering og innretning av TTO-kontorene, med utgangspunkt i det norske systemet for teknologioverføring. På bakgrunn av en gjennomgang av internasjonal forskningslitteratur, kartlegging av nåværende organisering av de norske TTO-ene, fokus-gruppeintervjuer med sentrale aktører og en rundebordskonferanse, utledes og diskuteres fire modeller basert på følgende dimensjoner: eierskap, arbeidsdeling/oppgaver, finansiering, kompetanse og samarbeid.

publication details

Tittel Organisering av teknologioverføring ved norske forskningsinstitusjoner: Mulige modeller
KategoriRAPPORT
Siri Brorstad Borlaug
Lene Kirstine Korseberg
Magnus Gulbrandsen
Taran Mari Thune
Silje Marie Svartefoss
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0547-4
issn1892-2597