Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? En analyse av ulikhet i elevers prestasjonsnivå i fjerde, syvende og tiende trinn i grunnskolen og i grunnkurset i videregående

NIFU-rapport 2008:12. Denne rapporten analyserer resultatvariasjon mellom skoler. Data for skoleåret 2004-2005 for fjerde, sjuende og tiende trinn i grunnskolen og for grunnkurset i videregående skole analyseres. Det overordnede spørsmålet for prosjektet har vært: I hvilken grad samvarierer elevenes og skolenes læringsresultater med ulikheter i ressursbruk, læringsmiljø, skolebasert vurdering og hvordan det arbeides med kvalitetsutvikling? I analysene kontrolleres det for kjennetegn ved elevene (som for eksempel deres kjønn, sosiale bakgrunn og innvandringsbakgrunn). For elevenes læringsutbytte benyttes data fra nasjonale prøver og karakterstatistikken fra 2004 og 2005.

detaljer

Tittel Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? En analyse av ulikhet i elevers prestasjonsnivå i fjerde, syvende og tiende trinn i grunnskolen og i grunnkurset i videregående
KategoriRAPPORT
ForfatterJens Brandi Grøgaard
ForfatterHåvard Helland
ForfatterJon Lauglo
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-601-1
issn1504-1824