Nasjonalitetsforskjeller i karakterer i videregående opplæring

Artikkelens tema er skolekarakterer blant etniske minoritetselever i videregående opplæring. Som gruppe betraktet oppnår minoritetselever svakere karakterer enn majoritetselever. Artikkelen viser at tallene dekker over til dels store
forskjeller mellom ulike nasjonalitetsgrupper. Enkelte grupper oppnår omtrent like
gode karakterer som majoritetselever, mens andre grupper gjør det betydelig svakere.  De empiriske resultatene tyder på at prestasjonsforskjeller mellom nasjonalitetsgrupper bare i begrenset utstrekning kan forklares med ulikheter i sosiale bakgrunnsforhold, slik som foreldrenes utdanningsnivå, arbeidsmarkedsdeltakelse og botid. Artikkelen diskuterer betydningen av sosial bakgrunn versus andre mulige forklaringer på nasjonalitetsforskjeller i skoleprestasjoner.

detaljer

Tittel Nasjonalitetsforskjeller i karakterer i videregående opplæring
Kategori ARTIKKEL
ForfatterLiv Anne Støren
publikasjonsår2006
issn1502-7759