Visjoner, virkemidler og virkelighet: En drøfting av premissene for fusjons- og universitetsambisjonene til Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus

NIFU-rapport 2010:22. Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus har igangsatt en prosess med sikte på å slå sammen de to institusjonene til en felles høyskole, samt arbeide for å etablere denne som et fremtidig profesjonsuniversitet i Oslo-regionen. Prosessen har allerede kommet et godt stykke på vei, selv om ambisjonene også har høstet kritikk knyttet til måten prosessen har vært lagt opp på, samt hvorvidt de argumenter som har vært brukt til fordel for fusjons- og universitetsambisjonene, er tilstrekkelig kunnskaps- og erfaringsbaserte. For å adressere dette spørsmålet har høyskolene engasjert NIFU STEP for å forestå en uavhengig og kritisk granskning av kunnskapsgrunnlaget for prosessen.
NIFU STEP tar i denne rapporten ikke stilling til om en fusjon mellom høyskolene og planene om å etablere et universitet er fornuftige eller realistiske i et nasjonalt perspektiv. Formålet er kun å vurdere om de argumenter som er lagt til grunn for henholdsvis fusjonen og universitetsetableringen er forankret i foreliggende kunnskap.

detaljer

Tittel Visjoner, virkemidler og virkelighet: En drøfting av premissene for fusjons- og universitetsambisjonene til Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus
KategoriRAPPORT
ForfatterBjørn Stensaker
ForfatterSvein Kyvik
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-693-6
issn1504-1824