Evaluering av styringsstrukturen ved Høgskolen i Bergen

NIFU-rapport 2010:41. Siden ny lov for offentlige og private universiteter og høgskoler ble iverksatt i 2005 har Høgskolen i Bergen (HiB) gjennomgått en rekke organisatoriske endringer. Mens ordningen med valgt rektor ble beholdt, ble det innført enhetlig ledelse, tilsatte dekaner og institutt- og programledere på avdelings- og instituttnivå. I 2007 ble det opprettet avdelingsråd ved hver avdeling for å bistå dekanen i administrative og faglige spørsmål. Rapporten gir en sammenfattet fremstilling av erfaringene med ny organisasjonsstruktur basert på den informasjonen som er fremskaffet gjennom gruppeintervjuer, survey og dokumentstudier. HiB har som ambisjon å bli profesjonsuniversitet. I rapporten har vi derfor også reflektert over hvilke organisasjonsmodeller som kan være hensiktsmessige for å nå et slikt mål.

detaljer

Tittel Evaluering av styringsstrukturen ved Høgskolen i Bergen
KategoriRAPPORT
ForfatterAgnete Vabø
ForfatterCathrine Edelhard Tømte
ForfatterBjørn Stensaker
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-717-9
issn1504-1824