Ulikhet i høyere utdanning:En litteraturgjennomgang for perioden 2002-2012

NIFU-rapport 2012:32. Tilgang til høyere utdanning er i Norge et gode som skal være åpent for alle som har evner og ønsker. Utdanningssystemet, målt både i antall studenter og i antall ansatte, har siden 70-tallet mangedoblet seg. Dette har vært en villet politikk, der alle skal gis like muligheter til å ta høyere utdanning. I denne rapporten stilles det spørsmålstegn ved om denne målsettingen er oppfylt, og om alle har like muligheter til å ta høyere utdanning i Norge, uavhengig av sosial bakgrunn. Svaret på spørsmålet forsøker vi å finne i faglitteraturen, nærmere bestemt i publikasjoner utgitt i perioden 2002-2012, eller som er del av prosjekter som er avsluttet i denne perioden.

detaljer

Tittel Ulikhet i høyere utdanning:En litteraturgjennomgang for perioden 2002-2012
KategoriRAPPORT
ForfatterJoakim Caspersen
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterHilde Karlsen
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-859-6
issn1892-2597