Høyere utdanning i endring: Dokumentasjon og drøfting av kvalitetsutviklingstiltak ved seks norske universiteter og høgskoler 1989 – 1999

NIFU-rapport 2000:06. Denne rapporten inngår i prosjektet «Styring, organisering og kvalitet» som igjen er en del av Norges forskningsråds utdanningsforskningsprogram «Kompetanse, utdanning og verdiskapning» innen området for kultur og samfunn. Rapporten kartlegger, ved hjelp av dokumentanalyser og intervjuer, hvordan seks norske universiteter og høgskoler har arbeidet med å heve kvaliteten på sitt utdanningstilbud i perioden 1989-1999. Spesielt fokuserer rapporten på initiativ og tiltak på institusjonsnivå. Ved å studere seks forholdsvis forskjellige læresteder – Universitetet i Tromsø, Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU), Handelshøyskolen BI, Det teologiske Menighetsfakultet, Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Stavanger – vil ulike strategivalg, organisasjonsmodeller og resultater av arbeidet, forhåpentligvis bli fremhevet. Hensikten med rapporten er å analysere hvordan lærestedene gjennom en tiårsperiode har håndtert eksterne og interne krav om økt kvalitet på sine utdanningstilbud. I tillegg vurderer rapporten hvorvidt de planer og tiltak man har iverksatt, og eventuelle resultater man har oppnådd, samsvarer med de mange forventninger som synes å stilles til de høyere utdanningsinstitusjonene. Rapporten vil på denne måten kunne si noe om hvordan norske læresteder har respondert på de endrede ramme- og styringsbetingelsene som har funnet sted på 90-tallet.

detaljer

Tittel Høyere utdanning i endring: Dokumentasjon og drøfting av kvalitetsutviklingstiltak ved seks norske universiteter og høgskoler 1989 - 1999
Kategori RAPPORT
ForfatterBjørn Stensaker
publikasjonsår2000
isbn82-7218-430-3
issn0807-3635