Forskning og høyere utdanning i statsbudsjettet for 2001

NIFU-rapport 2001:03. NIFU har i en årrekke utarbeidet oversikter over av hva statsbudsjettet innebærer for universiteter, høgskoler, forskningsråd og institusjoner med forskning. Som i 2000 er arbeidet med statsbudsjettet for 2001 gjennomført i to omganger. En hurtigutredning om den forsknings- og utdanningspolitiske profilen i budsjettforslaget ble utarbeidet i oktober 2000, og publisert som NIFU skriftserie 13/2000. Rapport 3/2001 som omhandler det vedtatte budsjettet for 2001, utgjør andre del av arbeidet. Budsjettprosessen førte til noe høyere forskningsbevilgninger enn det Regjeringen foreslo. Dette henger i hovedsak sammen med at universitetene kom styrket ut av budsjettbehandlingen. Dessuten ble avsetningen til Fondet for forskning og nyskapning økt med ytterligere en halv milliard kroner utover de 3 milliardene Regjeringen foreslo. Rapporten gir foruten en gjennomgang av hovedpunkter i statsbudsjettet, mer detaljert dokumentasjon av ulike sider ved budsjettet enn skriftserien, bl.a. i form tidsserietabeller og internasjonale sammenligninger.

detaljer

Tittel Forskning og høyere utdanning i statsbudsjettet for 2001
Kategori RAPPORT
Ole Wiig
publikasjonsår2001
isbn82-7218-444-3
issn0807-3635