SIVA Internasjonal: Perifer regionalpolitikk. En evaluering av SIVAs internasjonale engasjement

NIFU-rapport 2001:07. Rapporten dokumenterer en evaluering av SIVAs internasjonale prosjekter som STEP-gruppen har utført for Kommunal- og regionaldepartementet. Som ledd i arbeidet har STEP gjennomført en spørreundersøkelse blant bedrifter som er etablert som leietakere i SIVAs næringsparker internasjonalt. Vi takker aktuelle bedrifter for faktainformasjon og vurderinger. I tillegg retter vi en spesiell takk til SIVA for bistand med underlagsmateriale for evalueringen.

detaljer

Tittel SIVA Internasjonal: Perifer regionalpolitikk. En evaluering av SIVAs internasjonale engasjement
KategoriRAPPORT
ForfatterHeidi Wiig Aslesen
Markus Bugge
ForfatterMorten Fraas
ForfatterMorten Staude
publikasjonsår2001
issn0804-8185