Norsk deltakelse i ERASMUS-programmet: Perspektiver fra norske læresteder. NIFU skriftserie nr. 11/2001

NIFU-rapport 2001:11. Denne rapporten omhandler norsk deltakelse i ERASMUS-samarbeidet, og er utført på oppdrag av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Rapportens første del sammenfatter en del foreliggende dokumentasjon om ERASMUS generelt og den norske deltakelsen spesielt. Rapportens andre del er basert på en kvalitativ studie av norske utdanningsinstitusjoners perspektiver på internasjonalt samarbeid og deltakelse i organiserte utvekslingsprogrammer. Fem institusjoner har inngått i denne studien, og både faglig og administrativt ansatte er intervjuet.

detaljer

Tittel Norsk deltakelse i ERASMUS-programmet: Perspektiver fra norske læresteder. NIFU skriftserie nr. 11/2001
KategoriRAPPORT
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
ForfatterJens Christian Smeby
publikasjonsår2001
issn0808-4572