Nye konkurranseflater i høyere utdanning: Utfordringer for Nord-Norge? NIFU Skriftserie 23/2001

NIFU-rapport 2001:23. Råd for høgre utdanning i Nord-Norge (RHU) inviterte våren 2001 flere forskningsinstitusjoner i Norge til å delta i et utredningsprosjekt knyttet til nye rammebetingelser for høyere utdanning og forskning i Nord-Norge. Etter en anbudsrunde fikk NIFU tilslaget på delutredningen ”Nye konkurranseflater i høyere utdanning”. Rapporten er resultatet av dette arbeidet. En del av de dataene som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelser (se avsnitt 3.1). Data i anonymisert form er stilt til disposisjon gjennom Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Innsamling og tilrettelegging av data ble opprinnelig utført av Statistisk sentralbyrå. Verken Statistisk sentralbyrå eller NSD er ansvarlige for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

detaljer

Tittel Nye konkurranseflater i høyere utdanning: Utfordringer for Nord-Norge? NIFU Skriftserie 23/2001
KategoriRAPPORT
ForfatterBjørn Stensaker
ForfatterJarle Trondal
publikasjonsår2001
issn0808-4572