Profilerte breddeuniversiteter? Formulering, organisering og iverksetting av strategiske satsinger ved norske universiteter

NIFU-rapport 2004:03. Denne rapporten belyser universitetenes strategiske arbeid inkludert formulering, organisering og iverksetting av strategiske satsinger. Prosjektet omfatter de fire norske universitetene. Erfaringer fra andre land presenteres også, og er ment som et bakteppe for den nasjonale studien. Undersøkelsen bygger på både intervjumateriale og skriftlig dokumentasjon fra universitetene. Dette prosjektet er en del av den såkalte universitetsundersøkelsen som NIFU har gjennomført tre ganger med ti års mellomrom. En spørreskjemaundersøkelse til alle vitenskapelig ansatte ved universitetene er en sentral del av denne undersøkelsen. Denne spørreskjemaundersøkelsen dekker mange sider av universitetenes aktivitet, inkludert spørsmål som kartlegger ansattes holdninger til strategisk arbeid ved universitetene. Disse er benyttet i dette prosjektet.

detaljer

Tittel Profilerte breddeuniversiteter? Formulering, organisering og iverksetting av strategiske satsinger ved norske universiteter
KategoriRAPPORT
ForfatterIngvild Marheim Larsen
ForfatterLiv Langfeldt
publikasjonsår2004
isbn82–7218–485–0
issn0807-3635