Utenlandske investeringer i norsk FoU

NIFU-rapport 2006:01. Norges forskningsråd (NFR) og Innovasjon Norge (IN) ble i Forskningsmeldingen (St.meld. nr. 20 2004–2005 Vilje til forskning) gitt i oppdrag å utrede tiltak som kan bidra til å øke de utenlandske investeringene i norsk forskning og utvikling, for på denne måten å bidra til å øke Norges totale FoU-innsats. Dette prosjektet ble gjennomført høsten 2005 med Norges forskningsråd som ansvarlig og spesialrådgiver Rikard Wærø som prosjektleder. Som en del av dette arbeidet ble NIFU STEP bedt om å kartlegge status for utenlandske investeringer i FoU i Norge. Dette oppdraget omfattet en kartlegging av hvilke kilder til slike investeringer som måtte finnes; deres absolutte og relative betydning samt deres fordeling på utførende sektorer.

detaljer

Tittel Utenlandske investeringer i norsk FoU
KategoriRAPPORT
ForfatterSverre Johan Herstad
ForfatterTore Vang Sandven
ForfatterAris Kaloudis
publikasjonsår2006
isbn82–7218–504–0
issn1504-1824