Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor: Analyser av Kandidatundersøkelsen. NIFU Arbeidsnotat 6/2012

NIFU arbeidsnotat 2012:6. Samfunnsviterne  –  akademikerforeningen for samfunnsvitere og humanister – har gitt NIFU i oppdrag å kartlegge rekrutteringen av nyutdannede samfunnsvitere og humanister til privat sektor, på basis av data fra Kandidatundersøkelsen. Dette notatet viser hvordan nyutdannede samfunnsvitere og humanister som går til privat sektor skiller seg fra de som går til offentlig sektor med hensyn til demografisk bakgrunn og individkjennetegn, arbeidsmarkedstilpasning og arbeidsvilkår (hva slags jobber de har, lønn, relevans av utdanning, deltidsarbeid med mer). Prosjektet er gjennomført innenfor en knapp tids- og kostnadsramme, og resultatene er derfor i begrenset grad kontekstualisert.

detaljer

Tittel Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor: Analyser av Kandidatundersøkelsen. NIFU Arbeidsnotat 6/2012
KategoriRAPPORT
ForfatterTerje Næss
ForfatterClara Åse Arnesen
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
publikasjonsår2012
issn1894-8200