Livskraftig, men sårbart! Evaluering av Morgenmøtet på Kjelle videregående skole

NIFU-rapport 2002:13. Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Kjelle videregående skole i Akershus. Med utgangspunkt i en konsekvenspedagogisk plattform gjennomføres et daglig Morgenmøte ved skolen. Her fattes alle viktige beslutninger. Skolen ønsket en evaluering av Morgenmøtet. Evalueringen er gjennomført ved at det i kapittel 1 er redegjort for vår forståelse av hvordan skolens ledelse definerer og forstår Morgenmøtet. Redegjørelsen ender med en konkretisering utformet som sju hypoteser. Disse sju hypotesene har vært styrende for de temaer som har vært søkt belyst gjennom semistrukturerte intervjuer med tolv medarbeidere og elleve elever. I kapittel 2 presenteres resultatene av intervjuene, før det foretas en diskusjon i kapittel 3.

detaljer

Tittel Livskraftig, men sårbart! Evaluering av Morgenmøtet på Kjelle videregående skole
Kategori RAPPORT
ForfatterEifred Markussen
publikasjonsår2002
issn0808-4572