Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU: Erfaringer og vurderinger ved instituttene

NIFU-rapport 2002:17. NTNU har de siste årene foretatt en omorganisering av sin etter- og videreutdanningsvirksomhet, og er i ferd med å utarbeide en ny strategiplan. I denne sammenheng skal det sentrale utvalget for etter- og videreutdanning (EVID) foreta en evaluering av virksomheten og organiseringen av den. EVID har gitt NIFU i oppdrag å gjennomføre et delprosjekt, der formålet er å innhente og formidle synspunkter fra fagmiljøene blant annet på hvordan den sentrale enheten for etter- og videreutdanning (NTNU Videre) fungerer, og hva som fremmer og hva som hemmer satsing på etter- og videreutdanning. Prosjektet er gjennomført ved intervjuer med instituttledere og/eller fagansvarlige ved et utvalg av institutter som har etter- og videreutdanningsvirksomhet. Vi takker alle våre informanter for at de velvillig stilte opp i en hektisk periode. Momenter til rapporten ble diskutert med medlemmer av EVID.

detaljer

Tittel Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU: Erfaringer og vurderinger ved instituttene
KategoriRAPPORT
ForfatterEllen Brandt
ForfatterPer Olaf Aamodt
publikasjonsår2002
issn0808-4572