Forskningsinstituttenes betydning for FoU i næringslivet: Syntese og utfordringer

NIFU skriftserie 2002:26. Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) og STEP-Gruppen (Studies in Technology, Innovation and Economic Policy) har siden 2001 arbeidet med prosjektet ”Instituttsektorens betydning for FoU i næringslivet”, som finansieres av FAKTAprogrammet (Faktagrunnlaget for nærings- og teknologipolitikken) i Norges forskningsråd. Prosjektet har generert tre delrapporter som beskriver forskjellige sider av saksområdet. Herværende synteserapport er dels et resyme av de tre delrapportene og dels en drøfting av hvilke konsekvenser innføringen av SkatteFUNN kan få for FoU-aktiviteten og hvordan den kan tenkes å påvirke oppdragsmarkedet. Til slutt er det en diskusjon av policyrelevante tema knyttet til forskningsinstituttenes bidrag av FoU-tjenester til bedrifter, med særlig vekt på instituttsektorens funksjon og plass i det norske innovasjonssystemet.

detaljer

Tittel Forskningsinstituttenes betydning for FoU i næringslivet:Syntese og utfordringer
KategoriRAPPORT
ForfatterKarl Erik Brofoss
ForfatterMagnus Gulbrandsen
ForfatterLars Nerdrum
ForfatterSvein Olav Nås
publikasjonsår2002
issn0808-4572