NIFU Arbeidsnotater

NIFUs arbeidsnotater er noe mindre omfattende enn NIFUs rapporter. De fleste kan lastes ned her. Bruk gjerne søkefeltet under for å avgrense tabellen.

 

ÅrNr.TittelForfattere
202209Tittel ny heiOle, Dole og Doffen
202211Endringer i publiseringslandskapet og konsekvenser for publiseringsindikatoren: Rapport til Det nasjonale publiseringsutvalgetGunnar Sivertsen
202210Forskningspolitikken i forskningsbudsjettet: En dekomponering av statsbudsjettets bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid i nye bevilgningskategorierEgil Kallerud og Bo Sarpebakken
20228Kjønnsforskjeller i vitenskapelig publisering og publiseringspoeng: Analyser og simuleringerFredrik Niclas Piro, Dag W. Aksnes, Lynn P. Nygaard
20227Digital technologies for primary education in disadvantaged contexts: An explorative reviewMarco Capasso og Sabine Wollscheid
20226Dokumentasjon av data fra Kandidatundersøkelsen 2021: Spørreundersøkelse til personer som ble uteksaminert med mastergrad våren 2021Thea Eide, Andreas Østbø Fidjeland, Helge Holtermann, Vegard Sjurseike Wiborg, Siv-Elisabeth Skjelbred
20225Studenters motiver for valg av studiestedAndreas Østbø Fidjeland og Elisabeth Hovdhaugen
20224La oss snakke om F, U og innovasjon i forvaltningen: Forskning og utviklingsarbeid i statlige organer med annen hovedaktivitetVera Schwach, Silje Marie Svartefoss, Henrik Karlstrøm, Fredrik Piro
20223Tilgjengelighet av publiserte instrumenter for potensielle temaer i Elevundersøkelsen: Forstudie for UtdanningsdirektoratetStephan Daus,
Tz-Shiuan Wang, Cathrine Pedersen
20222Profesjonsfaglig digital kompetanse i grunnskolelærerutdanningene: Status og endringer over tid ved fem grunnskolelærerutdanninger i Norge (2019–2021)Cathrine Pedersen, Karl Solbue Vika
20221Norway’s scientific collaboration with China in a global context: An analysis based on articles in Web of ScienceGunnar Sivertsen
202119Læring i arbeidslivet: Et innblikk i hvordan Spekter-medlemmer jobber med kompetanseplanlegging og kompetanseutvikling Dorothy Sutherland Olsen, Lina Ingeborgrud
202118Fleksibilitet og valgfrihet i utdanningstilbud: Status for tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud og program for fleksible utdanninger høsten 2021 Lene Korseberg, Helge Holtermann, Vegard Wiborg, Thea Eide
202117Publiseringsanalyse av Sunnaas sykehus 2011–2020: En komparativ analyse av Sunnaas i en internasjonal kontekstKristoffer Rørstad
202116Forskerrekrutteringsmonitoren: Dokumentasjon av system for monitorering av rekruttering til norsk forskning. Pilot 2.Ole Wiig, Hebe Gunnes, Ole Villund, Berit Hyllseth, Herdis Hølleland, Bjarne Mundal, Bjørn Magne Olsen
202115Når timene telles. Tidsbruksundersøkelsen 2021Kaja Wendt, Hebe Gunnes, Mona Nedberg Østby, Lone Wanderås Fossum
202114Forskningsinstituttenes relevans for langtidsplanens prioriteringer: En analyse av instituttenes FoU-innsats og rapporterte samfunnseffekterEspen Solberg, Antje Klitkou
202113A note on survey methodology: Documentation of data from the Re-structure survey among academic staff spring 2021Thea Eide, Linn Elise Lurås Solberg, Jeroen Huisman, Nicoline Frølich
202112Fra politikk til praksis: En studie av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som styringsverktøyEspen Solberg, Egil Kallerud, Lars Lyby, Kaja Wendt
202110Playing your way to knowledge: The impact of digital games on student learning in marketing and business studiesSabine Wollscheid, Siv-Elisabeth Skjelbred
20219Evaluering av Utdanningsløftet 2020: Resultater av tiltakene rettet mot mangel på læreplasserHåkon Høst, Otto Sevaldson Lillebø, Karl Solbue Vika
20218Pandemiske prøvelser: En studie av hvordan koronapandemien har påvirket yngre forskere i NorgeLina Ingeborgrud, Silje Marie Svartefoss
20217Elever med null grunnskolepoeng: Tilleggsanalyser av Utdanningsdirektoratets spørringer til Skole-NorgeKarl Solbue Vika
20216Lærertetthet i koronapandemiens første år: Analyse av GSI og intervjuer med skoleeiere, skoleledere og lærere. Fjerde delrapportering fra Evaluering av norm for lærertetthet Cathrine Pedersen, Rune Borgan Reiling, Frida Felicia Vennerød-Diesen, Ragnar Alne, Jørgen Smedsrud.
20215Kandidatundersøkelse av 2020-kullet: Dokumentasjon av data fra spørreundersøkelse til personer som ble uteksaminert med bachelor- eller mastergrad våren 2020Siv-Elisabeth Skjelbred, Thea Eide
20214Nettbasert videreutdanning 2009–2019: vekst og kvalitet. Statistisk kartlegging basert på data fra Database for statistikk om høgre utdanningTerje Næss, Cay Gjerustad
20213Simula Research Laboratory: A bibliometric analysis of the publication outputDag Aksnes
20212Kompetansekartlegging i arbeidslivet: Erfaringer og behovDorothy Sutherland Olsen, Lars Lyby
20211Evaluering av Utdanningsløftet 2020 : Iverksettingen av fire tiltak rettet mot videregående opplæring høsten 2020Håkon Høst, Otto Sevaldson Lillebø, Runa Brandal Myklebust, Kaja Reegård, Asgeir Skålholt
20207Innovative practices in higher education quality assurance :
A study of new activities, tasks and roles in six quality
assurance agencies in Europe
Mari Elken, Bjørn Stensaker
20206Behov for kunnskap fra Deltakerundersøkelsen for lærere : En intervjuundersøkelse blant tilbydere av videreutdanning innen «Kompetanse for kvalitet»Cay Gjerustad, Ann Cecilie Bergene, Cathrine Pedersen
20205Resources, scholarly publishing, and societal interaction of legal research in NorwayGunnar Sivertsen, Hebe Gunnes, Frøydis Sæbø Steine, Lone Wanderås Fossum
20204Samfunnsoppdrag grønt skifte. "Missions": politikk, modell og praksis i forskning og innovasjonLisa Scordato, Vera Schwach
20203Stianalyser til NIFU-rapport 2020:2. Utrykt vedlegg til rapporten Fra 16 til 30. Om utdanning, jobb og inntekt for 9341 unge fra Østlandet, 14 år etter at de gikk ut av tiende klasse i 2002Eifred Markussen, Stephan Daus
20202Evaluering av norm for lærertetthet: Analyse av GSI og spørreundersøkelse til skoleledere og skoleeiere. Tredje delrapporteringAstrid Marie Jorde Sandsør, Rune Borgan Reiling, Asgeir Skålholt, Cathrine Pedersen
20201Visualizing the Evolving Fit of Education and Economy : The Case of ICT Education in NorwayMarco Capasso, Michael Spjelkavik Mark
201921Internasjonal studentmobilitet – fra og til Norge : UtviklingstrekkJannecke Wiers-Jenssen
201920Forberedt for fag : En undersøkelse av prøveordning med fagopplæring i Kompetansepluss arbeidAsgeir Skålholt, Dorothy Sutherland Olsen
201919Evaluering av norm for lærertetthet : NIFUs løsningsbeskrivelse for evaluering av norm for lærertetthetAstrid Marie Jorde Sandsør, Stephan Daus, Cathrine Pedersen, Rune Borgan Reiling, Kari Vea Salvanes, Asgeir Skålholt, Frida Felicia Vennerød-Diesen
201918Spesialkandidatundersøkelsen 2019 : Arbeidsmarkedssituasjonen to–tre år etter eksamenLiv Anne Støren
201917Vitenskapelig publisering ved Norsk Polarinstitutt : En analyse av instituttets publisering i perioden 2011–2018Dag W. Aksnes
201916NMBUs satsing på fremragende forskning og utdanning : En kvalitativ evaluering
Lisa Scordato, Siri Brorstad Borlaug
201915The policy mix for knowledge transfer between science and industry in Norway : Case study contribution to the OECD Tip knowledge transfer and policies projectSiri Brorstad Borlaug, Silje Maria Tellmann, Liv Langfeldt and Espen
Solberg
201914System for monitorering av forskerrekruttering : Dokumentasjon av, og resultater fra, et pilotprosjektHebe Gunnes, Helge Nome Næsheim, Ole Wiig, Tore Sandven
201913Unntatt offentlighetFredrik Piro
201912Koordinering av dataproduksjon og kopling av datakilder om forskning : Rapport fra en arbeidsgruppeGunnar Sivertsen og Hebe Gunnes (red.)
201911Det andre året. Gjennomføring av videregående opplæring i Østfold 2016-2019 Delrapport 2Eifred Markussen
201910HRCS-kategorisering av FoU-aktivitet i Norge i 2017 : Resultater fra og dokumentasjon av en pilotundersøkelse av utvalgte enheter
Ole Wiig, Frode Hovland Søreide, Dyveke Hetland, Mari Kristine Nes
20198Indikatorer for digital deltakelse og kompetanse i den voksne befolkningen:Vurderinger av rammeverk, eksisterende datakilder og nye indikatorerStephan Daus, Arne Martin Fevolden, Mona Nedberg Østby, Michael Spjelkavik Mark
20197Green growth in Nordic regions : Eight case studiesAllan Dahl Andersen, Markus Bugge, Marco Capasso, Suyash Jolly,
Antje Klitkou, Markku Sotarauta, Markus Steen, Nina Suvinen
20196R&D statistical methodology in the Nordic countries 2015/2017: Based on Eurostat Quality ReportsKaja Wendt, Ari Leppälahti, Jens Brodersen, Nils Adriansson
Martin Löwing Jensen, Arni Sigurdsson
20194Digitalisering og fremtidige kompetansebehov i kraftnæringen : En tilleggsstudie basert på NHOs KompetansebarometerDorothy Sutherland Olsen, Tone Cecilie Carlsten, Pål Børing, Kristoffer Rørstad
20193Årsaker til frafall i høyere utdanning : En forskningsoppsummering av studier basert på norske dataElisabeth Hovdhaugen
20192Forskning på straffesakskjeden 2006–2018 : En forenklet kunnskapsoppsummering («rapid review») Vera Schwach, Sabine Wollscheid
20191Academic environment and quality of education : A literature reviewMari Elken, Sabine Wollscheid
201814Does size matter? An investigation of how department size and other organizational variables influence on publication productivity and citation impactDag W. Aksnes, Fredrik N. Piro, Kristoffer Rørstad
201813Skolebidragsindikatorer for videregående skoler i Finnmark 2017-2018Ester Rønsen
201810Impact i anvendt forskning: begrepsavklaring og praksisMagnus Gulbrandsen, Gunnar Sivertsen
20189Forskningsinstituttenes rolle i nasjonale FoU-systemer : Et komparativt overblikkEspen Solberg, Inge Ramberg, Tore Sandven
20188Hva slags jobber har mastere to–tre år etter eksamen? Resultater fra Spesialkandidatundersøkelsen 2017Liv Anne Støren, Terje Næss
20187Fairness in access to higher education in Norway: Policy and practiceElisabeth Hovdhaugen, Tone Cecilie Carlsten
20186Etter- og videreutdanning innen digitalisering – tilbud og behovArne Martin Fevolden, Cathrine Tømte, Lars Lyby, Karin Vaagland
20185Kandidatundersøkelsen 2017: Forbedret arbeidsmarkedssituasjon for nyutdannede?Liv Anne Støren
20184Kartlegging av arbeid med etter- og videreutdanning i andre landArne Martin Fevolden, Espen Solberg, Michael Spjelkavik Mark
20183Publiseringsanalyse – Universitetet i Bergen : Faglig profil og siteringshyppighetDag W. Aksnes
20182Tidsbruksundersøkelse for universiteter og høgskoler : En kartlegging av tidsbruk blant vitenskapelig og faglig tilsatte i 2016Hebe Gunnes
20181Likestilling blant professorene : Simulering av likestilling blant professorer ved norske universiteter og høgskolerTerje Næss, Hebe Gunnes, Kaja Wendt
201715Empirical Research Avenues for Regional Policy ElaborationMarco Capasso, Eric James Iversen, Antje Klitkou, Tore Vang Sandven
201714Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen: Delrapport 3Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Anna Hagen Tønder
201713Mindre interesse for forskning blant mastergradskandidater?Terje Næss, Liv Anne Støren
201712Råd og sekretariat i fagskolesektorenHåkon Høst
201711Det første året : Gjennomføring av videregående opplæring i Østfold 2016-2021. Delrapport 1Eifred Markussen
20179Ressurser og resultater innenfor norsk rettsvitenskapelig forskningHebe Gunnes, Kristoffer Rørstad, Bo Sarpebakken, Bjørn Magne Olsen
20178IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbudMichael Spjelkavik Mark, Cathrine Tømte, Terje Næss, Trude Røsdal
20177NHOs Kompetansebarometer 2017 : Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2017Kristoffer Rørstad, Pål Børing, Espen Solberg, Tone Cecilie Carlsten
20176MatAdapt – erfaringer fra pilotering av en adaptiv digital læringsressurs i matematikk for elever i videregående skoleCathrine Tømte, Jørgen Sjaastad
20175Intervjuundersøkelse blant et utvalg utviklingsveiledere om satsingen Ungdomstrinn i utviklingIdunn Seland
20174Mer mangfoldstatistikk. Statistikk om innvandrere og etterkommere av innvandrere i norsk forskning og høyere utdanning. Revidert utgave.Hebe Gunnes, Pål Nordby, Helge Næsheim, Ole Wiig
20173Modeller for fagopplæring for voksne innvandrereHåkon Høst, Ingvild Reymert
20171Norske gradsstudenter i utlandet : Hvorfor reiser de ut, og hvor søker de informasjon?Elisabeth Hovdhaugen, Jannecke Wiers-Jenssen
201620Expectations and satisfaction levels of Polish and Norwegian PhD graduates regarding the utility of their doctoral programmes in the labour market Renata Siemieńska, Ilona Matysiak, Anna Domaradzka, Agnete Vabø
201619Kvinner i kunstfagene: Statistikk om kjønnsbalansen i kunstfaglig utdanningHebe Gunnes, Bjørn Magne Olsen
201618Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen: Delrapport 2Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen,
Johannes Oldervoll, Anna Hagen Tønder
201617Mangfoldstatistikk: Statistikk om innvandrere og etterkommere av innvandrere i norsk forskning og høyere utdanningHebe Gunnes, Pål Nordby, Helge N. Næsheim, Ole Wiig
201616Arbeidsgivers vurdering av nyansatte med høyere utdanning og fagskoleutdanning: Underveisrapport, første delrapportLiv Anne Støren, Tone Cecilie Carlsten, Rune Borgan Reiling, Dorothy Sutherland Olsen, Clara Åse Arnesen
201615Undervisningsvilkår ved universitetene – En analyse av data fra CAP-undersøkelsenPer Olaf Aamodt
201614Vitenskapelig publisering ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES): En analyse av instituttets publisering i perioden 1991–2015Dag W. Aksnes
201613Forsknings- og utdanningssamarbeid mellom Norge og India: En kartleggingSilje Maria Tellmann
201612Klassifisering av vitenskapelig publisering etter Health Research Classification System (HRCS). En pilotstudieDag W. Aksnes
201610Utdanningsledelse: En analyse av ledere av studieprogrammer i høyere utdanningPer Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Bjørn Stensaker, Nicoline Frølich, Peter Maassen, Carmen From Dalseng
20169Vekt på forskningskvalitet: En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikatorGunnar Sivertsen
20168Lærerrollen sett fra lærerperspektivet: Notat til ekspertgruppen om lærerrollenSilje Maria Tellmann, Marte Lorentzen, Sølvi Mausethagen
20167Skolekvalitet i de videregående skolene i Østfold. En analyse og drøfting av skolebidragsindikatorer og mål på skolekvalitet for skolene i Østfold fylkeskommuneEifred Markussen, Rune Borgan Reiling
20166Krigsskolens relevans? Temanotat om Krigsskolens arbeid med yrkesrelevans i lys av sentrale endringer i forsvarssektoren (TYR)Tone Cecilie Carlsten, Reidar Skaug, Berit Kristin Haugdal
20165Organisasjonsstrukturen ved Universitetet i Stavanger – synspunkter fra de ansatteBjørn Stensaker, Agnete Vabø, Ingvild Reymert
20164Simula Research Laboratory: Publication analysis 2009-2015Dag W. Aksnes
20163Indikatorer på kvalitet i høyere utdanningElisabeth Hovdhaugen, Per Olaf Aamodt, Ingvild Reymert, Bjørn Stensaker
20162Forskningsrådenes rolle i forskningspolitisk analyse og rådgivning: En studie av analyse og rådgivning ved forskningsråd i Nederland, Storbritannia og ved EU-kommisjonenLisa Scordato, Espen Solberg
20161NHOs kompetansebarometer 2016: Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2016Espen Solberg, Pål Børing, Kristoffer Rørstad, Tone Cecilie Carlsten
201523Utfordringer i måling av helseforetakenes ressursbruk til FoU, herunder bruk av HRCS-klassifisering: Rapport IV fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskningOle Wiig, Pål Bakke
201521The relationship between research and teaching in the humanities: Results from a survey to academic staff in Norwegian universities and collegesSvein Kyvik
201520Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 1Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland, Anna Hagen Tønder
201519Nordisk forskning og forskningsbasert policy og praksis på barnehage- og grunnskoleområdet: En systematisk kartleggingSabine Wollscheid
201518Educational R&D in Norway 2013: Resources and ResultsHebe Gunnes, Kristoffer Rørstad
201516Måling av innovasjonsaktiviteten i helseforetakene: En videreutvikling av de nasjonale indikatorene for innovasjon i helsesektorenGunnar Sivertsen
201515Veien fra postdoktor til akademia: En statistisk analyse av postdoktorenes karriere ved utdannings- og forskningsinstitusjoneneHebe Gunnes, Pål Børing
201513Skillelinjer i universitets- og høgskolesektoren. Et eksplorerende notatIngvild Reymert, Johs Hjellbrekke, Per Olaf Aamodt, Nicoline Frølich
201512Valg og bruk av læremidler. Innledende analyser av en spørreundersøkelse til lærereErica Waagene, Cay Gjerustad
201511Organisering på fakultetsnivå. Tilleggsanalyse i forlengelsen av fase 2-rapporten HiOAs organisasjonsdesign for framtidenMari Elken, Trude Røsdal
201510Organisering av flercampusuniversitet: En diskusjon av prinsipper og etablert praksis ved noen utenlandske lærestederMari Elken, Bjørn Stensaker
20159A guide to understanding higher education R&D statistics in the Nordic countriesKaja Wendt, Isabelle Söder, Ari Leppälahti
20158Assessing the broader impacts of research: A review of methods and practicesLiv Langfeldt, Lisa Scordato
20156Kompetansebehov i Norsk Industri: Resultater fra NHOs kompetansebarometer 2014 for medlemsbedriftene i landsforeningen Norsk IndustriEspen Solberg, Pål Børing
20155NHOs kompetansebarometer 2015: Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2015Espen Solberg, Kristoffer Rørstad, Pål Børing, Tone Cecilie Carlsten
20154Demonstrasjonsprosjekters rolle i overgangen til bærekraftig energi og transport: Policy brief fra prosjektet InnoDemoAntje Klitkou, Lars Coenen, Per Dannemand Andersen, Arne Fevolden, Teis Hansen, Alexandra Nikoleris, Dorothy S. Olsen
20153Vitenskapelig publisering ved Helse Nord: Underleveranse til evalueringen av forskningssatsingen i Helse Nord RHF 2002-2013Inge Ramberg
20152Forskergrupper i universitets- og høgskolesektorenSvein Kyvik, Ingvild Reymert, Agnete Vabø, Aina Alvsvåg
20151Metodenotat: Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til fast vitenskapelig ansatte i UH-sektoren våren 2013. Revidert og utvidet utgaveErica Waagene, Ingvild Reymert
201419Forskning om norsk offentlig sektor. En kartlegging av forskningsmiljøer og -ressurserHebe Gunnes, Kristoffer Rørstad, Ole Wiig
201418Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014Kari Vea Salvanes
201417En sammenligning av lønnsnivået ved Høgskolen i Ålesund med andre høyere utdanningsinstitusjoner: Lønnsnivå og lønnsutvikling blant ansatte i faglige, tekniske og administrative stillingerRune Reiling, Pål Børing, Hebe Gunnes
201416Økonomiske virkemidler for å fremme samarbeid mellom næringsliv og høyere utdanning. Et drøftingsnotatRune Reiling, Sveinung Skule
201415Enrolment patterns in Nordic Higher Education, ca. 1945-2010. Institutions, Types of Education and Fields of StudyMikael Börjesson, Sakari Ahola, Håvard Helland, Jens-Peter Thomsen (eds.)
201414Organisational features of higher education Denmark, Finland, Norway and SwedenSakari Ahola, Tina Hedmo, Jens-Peter Thomsen, Agnete Vabø
201413Finansieringssystem for fagskoler: Stabilitet og endringKyrre Lekve, Terje Næss, Rune Borgan Reiling, Trude Røsdal
201412Robuste fagmiljøer. En litteraturgjennomgangAgnete Vabø, Asbjørn Kårstein
201411International and Sector Mobility in Norway: A register-data approachEric James Iversen, Lisa Scordato, Pål Børing, Trude Røsdal
201410Resultater fra TALIS 2013: Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lysTone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe, Per Olaf Aamodt
20149Monitoreringssystem for forskning og innovasjon innen helse og omsorg: Et forprosjekt for å undersøke muligheteneGunnar Sivertsen, Fredrik Piro, Markus Bugge, Arne Fevolden, Espen Solberg, Ole Wiig
20148The role of policy instruments for an environmentally sustainable and competitive food industry: Sweden in a comparative perspective. A Literature ReviewLisa Scordato, Antje Klitkou, Lars Coenen
20147Kompetansebarometer for NHO-bedriftene: Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2014Espen Solberg, Kristoffer Rørstad, Tone Cecilie Carlsten, Pål Børing
20146Utdanningsvalg i overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring: En litteraturgjennomgangSolveig Holen
20145Forskningen ved Sunnaas sykehus i en internasjonal kontekst Fredrik Niclas Piro, Dag W. Aksnes
20144Publiseringsanalyse av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet: Vedlegg til Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultetFredrik Niclas Piro, Dag Aksnes
20143Metodenotat: Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til fast vitenskapelig ansatte i UH-sektoren våren 2013Erica Waagene
20142Internasjonalisering av norsk høyere utdanning: Noen utviklingstrekkJannecke Wiers-Jenssen, Svein Kyvik
20141Ungdomstrinn i utvikling: Resultater fra 'Spørsmål til skole-Norge våren 2014' vedrørende satsingen 'Ungdomstrinn i utvikling'Jørgen Sjaastad
201319BThe role of policy instruments for a sustainable and competitive pulp and paper industry: Sweden in a comparative perspective. A literature review. NIFU Working PaperLisa Scordato, Antje Klitkou, Lars Coenen
201319ABetydelsen av politiska styrmedel för ökad hållbarhet och konkurrenskraft i massa- och pappersindustrin: Sverige i ett jämförande perspektiv. En litteraturgenomgångLisa Scordato, Antje Klitkou, Lars Coenen
201318Forskjeller i rapportert ressursbruk til FoU i helseforetakene, med fokus på forholdet til UoH-sektoren: Rapport III fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskningPål Bakke, Ole Wiig (red.)
201317Ressurser og resultater innenfor rettsvitenskapelig forskningHebe Gunnes, Gunnar Sivertsen
201315A Better understanding of Interdisciplinary research in Climate ChangeDorothy S. Olsen, Siri Brorstad Borlaug, Antje Klitkou, Cathrine Lyall, Steven Yearley
201314Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap: Forfatterkrets, formål og mulighet for åpen tilgangGunnar Sivertsen
201313Dimensions of Research and Innovation Policies to Address Grand and Global ChallengesE. Kallerud, E. Amanatidou, P. Upham, M. Nieminen, A. Klitkou, D. S. Olsen, M. L. Toivanen, J. Oksanen, L. Scordato
201312Utenlandske studenter i NorgeJannecke Wiers-Jenssen
201311Kunnskapssenteret Seksjon for velferdstjenester: En underveisvurderingKarl Erik Brofoss
201310Excellence initiatives in Nordic research policies: Policy issues - tensions and optionsLiv Langfeldt
20139Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen hvor tjenlig er den som politisk instrument?Olav R Spilling, Svein Erik Hagen, Vegard Johansen, Liv Anne Støren
20138Håndbok for datadokumentering ved NIFU. Internt notatKristoffer Rørstad
20137En norsk forskningsorganisasjon tar form: En oversiktHans Skoie
20136Tidsbruksundersøkelser for FoU-statistikk i UoH-sektoren for 2011Hebe Gunnes, Kaja Kathrine Wendt
20135Kompetanseheving i utdanningsforskningsmiljøeneHebe Gunnes
20134Grønn kompetanse i tjenesteytingAsbjørn Kårstein
20133Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv: Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdataPål Børing, Sveinung Skule
20132Etablering av kandidatundersøkelse blant PhD-utdannedeSvein Kyvik, Bo Sarpebakken, Jannecke Wiers-Jenssen
20131Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre: Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsrådOlav R Spilling, Svein Erik Moen
201211Flere endringer i system for måling av ressursbruk til FoU i helseforetakene: Rapport II fra en rådgivende gruppe oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskningOle Wiig, Pål Bakke
201210Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger: En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningenHåkon Høst, Asgeir Skålholt, Torgeir Nyen
20129Aldersstatistikk for vitenskapelig/faglig personale: Alderssammensetning for utvalgte stillingskategorier i universitets- og høgskolesektoren 2001-2011Hebe Gunnes
20128Grunnlag for nasjonal studentundersøkelseJannecke Wiers-Jenssen, Per Olaf Aamodt
20127Kandidatundersøkelsen design, utviklingsmuligheter og internasjonale perspektiverJannecke Wiers-Jenssen, Clara Åse Arnesen, Liv Anne Støren
20126Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor: Analyser av KandidatundersøkelsenTerje Næss, Clara Åse Arnesen, Jannecke Wiers-Jenssen
20125Kandidatundersøkelsen 2011: Første resultaterJannecke Wiers-Jenssen
20124Centres of Excellence in the Nordic countries: A comparative study of research excellence policy and excellence centre schemes in Denmark, Finland, Norway and Sweden.Dag W. Aksnes, Mats Benner, Siri Brorstad Borlaug, Hanne Foss Hansen, Egil Kallerud, Ernst Herlof Kristiansen, Liv Langfeldt, Antti Pelkonen, Gunnar Sivertsen
20123FoU og innovasjon i fondsregionene: Notat utarbeidet i forbindelse med følgeevalueringen av regionale forskningsfondOlav R Spilling
201114Agencies for international cooperation in higher education a brief comparative analysisRebecca Allinson, Göran Melin, Agnete Vabø, Jannecke Wiers-Jenssen
201113Utgått
201112Endringer i system for måling av ressursbruk til FoU i helseforetakene: Rapport I fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskningOle Wiig
201111Utdanningsforskere og nylig avlagte doktorgrader: En gjennomgang av doktorgrader avlagt i perioden 2008-våren 2011Hebe Gunnes
201110Lønnsforskjell mellom kvinner og menn 1999 og 2009Clara Åse Arnesen
20119Dokumentasjonsnotat: Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet: Analysegrunnlag for artikkel i SSBs publikasjon 'Utdanning 2011 veien til arbeidslivet'Liv Anne Støren
20118Fellessurvey II. Kunnskapsløftet. DokumentasjonsrapportNils Vibe
20117Utenlandske doktorgradskandidater ved NTNU i 2007, 2008 og 2009 og deres videre karriere i norsk akademiaHebe Gunnes
20116Segregering, læringsmiljø og ikke-vestlige innvandrerelevers prestasjoner på nasjonale prøver. 5.og 8.trinn 2007-2009Terje Næss
20115CDH-statistics for Norway. Report on the Norwegian collection of data on the Career of Doctorate Holders 2007-2009Terje Bruen Olsen
20114Utgått
20113Kartlegging av internasjonale samarbeidsavtalerNils Henrik Solum
20112Doktorgradskandidater med bakgrunn i instituttsektoren. Tabeller og figurer. Juni 2011Terje Bruen Olsen
20111FoU i næringslivet. Beregning av personellbehov fram mot 2030Per Olaf Aamodt, Terje Næss, Terje Bruen Olsen
200652En evaluering av 'Strategi for fleksibel læring' ved Universitetet i OsloBjørn Stensaker, Berit Lødding, Inge Ramberg
200651Analysis of public R&ampD funding in Norway. ERAWATCH R&D SpecialisationAris Kaloudis, Kristoffer Rørstad
200650Norden som forsknings- og innovasjonspolitisk foregangsregion med fokus på Danmark og NorgeEgil Kallerud
200649Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifterFinn Ørstavik
200648Utvalgsseleksjon og manglende data: Noen metodemessige utfordringerBjarne Strøm
200647An exploration of domestic patent use among Norwegian firmsEric J. Iversen
200646Frafall etter kvalitetsreformen ved Det historisk-filosofiske fakultet, NTNUElisabeth Hovdhaugen
200645Universitetspilotene en vurdering av forsøk med næringsrettet universitetssatsingPer Hetland, Ellen Brandt
200644Likestillingsscenarier for UH-sektorenVera Schwach, Terje Bruen Olsen
200643Realfag eller ikke? Elevers motivasjon for valg og bortvalg av realfag i videregående opplæringInge Ramberg
200642Innovasjonsselskap i Nordland. Evaluering av næringshagene, forskningsparken og kunnskapsparkene i NordlandMorten Fraas, Olav R. Spilling
200641Kompetansebehov og utdanningstiltak innen industrielle rettigheter (IR) i universitets- og høgskolesektoren i et internasjonalt perspektivKristoffer Rørstad, Trond Einar Pedersen
200640Universitetenes og forskningsinstituttenes rolle i kommersialiseringMagnus Gulbrandsen, Rannveig Røste og Tonje E. Kristiansen
200639Til elevens beste? Noen lærere og foreldres synspunkter på og vurderinger av spesialundervisning etter enkeltvedtakSynnøve Skjersli Brandt
200638Hva vet virkemiddelapparatet om industrielle rettigheter (IR) i dag?Eric James Iversen og Kristoffer Rørstad
200637Statsbudsjettet 2007. Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2007Egil Kallerud
200636Evaluering av NTNU Technology TransferOlav R. Spilling, Magnus Gulbrandsen, Tor Borgar Hansen
200635Fører frittstående skoler i videregående opplæring til sosial segregering?Håvard Helland, Jon Lauglo
200634Store forskningsfasiliteter finansieringsordninger og utfordringer for drift, vedlikehold og fornyelseStig Slipersæter, Kaja Wendt
200633Forskningspolitiske prioriteringer og muligheter i EUs 7. rammeprogramAris Kaloudis
200632Næringslivets deltakelse i EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utviklingTrond Einar Pedersen, Tore Sandven
200631Norske deltakeres erfaringer med og utbytte av EUs 6. rammeprogramLiv Langfeldt
200630Universitets- og høgskolesektorens deltakelse i EUs 7. RP. Vurdering av strategi og organiseringHelge Godø og Stig Slipersæter
200629En kartlegging av undervisningstilbudet innen immaterielle rettigheter ved norske lærestederKristoffer Rørstad og Eric James Iversen
200628Bedre grunnlag for valg. Evaluering av prosjektet Rett førstevalgNils Vibe
200627Organisering, styring og ledelse ved Høgskolen i BergenTrude Røsdal, Ingvild Marheim Larsen
200626Review of the Human Frontier Science Program's Initiatives 2000-2005Liv Langfeldt
200625Kandidatundersøkelsen 2005. Graduate Survey 2005Inger Henaug, Clara Åse Arnesen
200624Economic Research in Norway: Institutions, resources, personnel and publishing. Report to the evaluation panelLiv Langfeldt
200623Gjennomføring og frafall blant allmennlærerstudenter. Datagrunnlag og hovedtallTerje Næss og Nils Vibe
200622Historiefaget mennesker, steder, strukturer og endringer over tid Forarbeid til Norges forskningsråds evaluering av norske forskningsmiljøer i historieVera Schwach
200621Bruk av karriereveiledningstjenester i høyere utdanning, med vekt på Karrieresenteret ved Universitetet i OsloClara Åse Arnesen
200620Norsk klimaforskning. En undersøkelse av innsats og ressursbruk i 2005Trude Røsdal og Dag W. Aksnes
200619Det første Reform 94-kullets overgang til arbeid etter videregående. Et dokumentasjonsnotatJens B. Grøgaard
200618Akademisk frihet: en oversikt over spørsmål drøftet i internasjonal litteraturEgil Kallerud
200617Samlokalisering av NTNU: Undersøkelse av de ansattes og studentenes holdningerNils Vibe
200616Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning. Muligheter for gjensidig godkjenning og økt samarbeid?Bjørn Stensaker, Trine Danø
200615Brukerundersøkelse av De nasjonale forskningsetiske komiteerInge Ramberg
200614Patentering fra norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutterAntje Klitkou, Magnus Gulbrandsen og Eric Iversen
200613Utvikling av slagkraftige innovasjonsstrategier i BAE-næringen: Statistikkressurser og statistikkbehovFinn Ørstavik
200612Prosjekt Innlandsuniversitetet: Faglig midtveisevalueringMorten Fraas, Per Hetland, Terje Næss og Bjørn Stensaker
200611Betydningen av organisering for faglig utvikling av Høgskolen i ØstfoldMagnus Gulbrandsen, Elisabeth Hovdhaugen og Bjørn Stensaker
200610Noen er innom, få blir, enkelte når til topps: En statistisk undersøkelse av høytutdannedes karriere ved forskningsinstitusjoneneTerje Bruen Olsen
20069Progresjon og kompetanseoppnåelse i yrkesfagopplæringHåvard Helland
20068Teknologer i norsk næringsliv: 1995-2001. En første drøftingAris Kaloudis, Tore Sandven
20067Endringsprosesser i høyskolesektoren i Vest-EuropaSvein Kyvik
20066Vitenskapelig publisering ved Universitetet i BergenDag Aksnes
20065Ekstern relevans og eksterne aktører i høyere utdanningIngvild Marheim Larsen
20064Inntekt, formue og studieprogresjon: Studiestøtte og studieprogresjon blant de som har fått redusert stipend etter ligningskontrollen i 2003Vibeke Opheim
20063Hvem er de nye studentene? Bakgrunn og studievalgTerje Næss, Liv Anne Støren
20062Nyutdannede kandidaters situasjon på arbeidsmarkedet betydningen av karakterer i lys av skiftende konjunkturerPål Børing
20061Kriterie- og metodegrunnlag for (re)akkreditering av høyere utdanningLiv Langfeldt, Elisabeth Hovdhaugen
200541Utfordringer ved utviklingsprosesser i klyngerÅge Mariussen, Finn Ørstavik
200540Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000 2004 for kandidater uteksaminert våren 2000Clara Åse Arnesen
200539Internasjonale sensorordninger i høyere utdanningBjørn Stensaker, Ellen Brandt
200538IT Funk-prosjektenes skjebne 1998-2004Anders Ekeland, Marianne Broch, Tor B. Hansen, Nils Solum
200537Statsbudsjettet 2006. Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006Egil Kallerud
200536Karaktersetting i etterkant av Kvalitetsreformen endringer i strykprosentElisabeth Hovdhaugen
200535Regionalisering av kompetanse. Evaluering av regionale kompetansesentre i Helse VestKarl Erik Brofoss, Randi Søgnen
200534Ungdom med innvandrerbakgrunn i norsk utdanningLiv Anne Støren
200533Entreprenørskap i Møre og RomsdalOlav R Spilling, Morten Fraas, Arild Hervik, Lasse Bræin
200532FoU-ressurser innenfor humaniora. Utdrag fra FoU-statistikken med hovedvekt på 2003Kristoffer Rørstad, Susanne Lehmann Sundnes
200531Evaluation of the Master in International Fisheries Management (IFM)Uta Bielfeldt
200530Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor. En konsekvensanalyse for perioden 2002-2020Terje Næss
200529Strukturelle betingelser for forskningen innenfor nordisk språk og litteraturJorunn Spord Borgen, Hebe Gunnes, Agnete Vabø
200528Rekruttering og relevans om elektroingeniørutdanningen ved Høgskolen i GjøvikEllen Brandt
200527Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeidPer Hetland og Jorunn Spord Borgen
200526Holdninger til nynorsk blant grunnkurselever i OsloNils Vibe
200525Priorities, strengths and comparative advantage in Norwegian research, viewed in relation to the cooperation with South AfricaAntje Klitkou, Nils Henrik Solum, Terje Bruen Olsen, Egil Kallerud, Randi Søgnen
200524Noen erfaringer og utfordringer med fusjoner i høyere utdanning: Et diskusjonsnotat utarbeidet i forbindelse med sammenslåingen av Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i GjøvikBjørn Stensaker, Ingvild Marheim Larsen, Svein Kyvik
200523Internationalisation policies and international practises in higher education institutionsNicoline Frølich
200522Den kreative klassen og regional næringsutvikling i NorgeArne Isaksen
200521Norwegian Fulbright Grantee SurveyMarianne Broch
200520Oversikt over forskning i tilknytning til Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)Pål Børing
200519Entreprenørskap i et evolusjonært perspektivOlav R. Spilling
200518Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning. En pilotstudie om bruk av engelsk i fem fagtilbud ved fire lærestederSynnøve Skjersli Brandt, Vera Schwach
200517Sensorordninger i høyere utdanning kartlegging av status og utviklingstrekk ved 10 institusjonerNils Henrik Solum
200516Bakgrunnsutredning Campus-prosjektene ved Høgskolen i HedmarkTine S. Prøitz
200515Kompetanseutvikling og kunnskapsorganisering. En evaluering av lederutviklingsprogrammet ved Umeå UniversitetBjørn Stensaker, Petter Aasen
200514Fra realfagspoeng til realfagsstudier? Om ordningen med poeng for fordypning i realfag i videregående opplæringBerit Lødding
200513Frafall fra universitetet. En undersøkelse av frafall og fullføring blant førstegangs registrerte studenter ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) høsten 1999Elisabeth Hovdhaugen, Per Olaf Aamodt
200512Utviklingen på arbeidsmarkedet for nyutdannede akademikereClara Åse Arnesen
200511Høyere utdanning i Trondheim. Profil, posisjonering og potensial for sammenslåing mellom HiST og NTNUTine Sophie Prøitz (red.)
200510Evaluation of the European Young Investigator Awards SchemeLiv Langfeldt, Karl Erik Brofoss
20059Meritteringssystemer i FoU-sektoren i forhold til nærings- og innovasjonsrettet FoU-virksomhetHåkon Finne, Per Hetland
20058Insentivstrukturen ved universiteter og høgskoler sett i forhold til nasjonale målsettinger for institusjonenePer Hetland
20057Gjennomgang av NIFU-forskning på området 'Studierekruttering og gjennomføring av høyere utdanning' i perioden 1991-2004Synnøve Skjersli Brandt, Per Olaf Aamodt, Liv Anne Støren
20056Vitenskapelig publisering ved universiteter og høgskoler: En analyse av internasjonal tidsskriftspublisering for perioden 1995-2003Dag W. Aksnes
20055FoU-ressurser innenfor matematikk/naturvitenskap i 2003. Et supplement til skriftserie 23/2004Kristoffer Rørstad
20054Nyutdannedes arbeid innenfor psykisk helsevernClara Åse Arnesen
20053Notat om innovasjon i offentlig sektor til utvikling av kompetansegrunnlaget for VIOSRannveig Røste, Helge Godø
20052Women Entrepreneurship, Management and Ownership in Norway 2004Olav R. Spilling
20051The role of academics in the Bologna process a survey of participation and views: Results from a survey among EI-member organisations in EuropeÅse Gornitzka, Liv Langfeldt
200416KommerSvein Kyvik
200415På vei mot Innlandsuniversitetet en vurdering av mulige PhD-programJon Lauglo, Tore Olsen, Petter Aasen, Bjørn Stensaker, Per Hetland
200414Siteringsindikatorer for Handelshøyskolen BI: En analyse basert på publikasjoner i ISI-indekserte tidsskrifter i perioden 1995-2003Dag W. Aksnes
200413Kunnskapsmessig infrastruktur utviklingstrekk i høyere utdanning, forskning og arbeidsmarkedFrode Berglund (red.)
200412Internationalization of higher education institutions in Northern Europe in the light of Bologna National and Institutional Case StudiesPeter Maassen, Terhi Nokkala, Therese Marie Uppstrøm
200411Gjennomgang av NIFU-forskning på området “Utdanning og arbeid” i tidsperioden 1999-2004Clara Åse Arnesen
200410KommerClara Åse Arnesen
20049Tid fra doktorgrad til fast ansettelseTerje Bruen Olsen
20048I spennet mellom kvalitet og krav til likestilling: En pilotstudie av forskningsmiljøer med relativt høye andeler kvinnerVera Schwach, Agnete Vabø, Ellen Brandt
20047En gjennomgang av Forskningsrådets fagevalueringerKarl Erik Brofoss
20046Statsbudsjettet 2005: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2005Egil Kallerud
20045Et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Hva kan vi lære av internasjonale erfaringer?Bjørn Stensaker, Pål Børing
20044Strukturelle betingelser for norsk pedagogisk forskningJorunn Spord Borgen, Hebe Gunnes, Susanne Lehmann Sundnes
20043Kandidatundersøkelsen 2003. Graduate Survey 2003Inger Henaug, Clara Åse Arnesen
20042Å internasjonalisere forskning: En studie av nasjonal politikk for internasjonalisering av forskning i Finland, Nederland, Irland og CanadaNicoline Frølich
20041FoU og innovasjonsvirksomhet innen brenselceller og relatert hydrogenteknologi i NorgeHelge Godø