NIFUs skriftserie 1997-2005

ÅrNr.TittelForfatter
19971FoU i norsk legemiddelindustriHelge Godø
19972Forkurs for ingeniørutdanning. Opptak, gjennomføring og overgang til ingeniørutdanning
Grethe Hovland
19973Doktorgradsstipendiater i utlandet. En undersøkelse av forskningsrådsstipendiater i naturvitenskap og teknologi i perioden 1989-1992Berit Karseth
19974Det forskningspolitiske sektoransvar
Egil Kallerud
19975Selvforståelse, motivasjon og mestring i studiekarrierenTore Neset
19976Status for samfunnsfaglig FoU i Norge - ressurser og struktur. Underlagsmateriale til Norges forskningsråd i forbindelse med strateginotat for samfunnsfaglig forskning
Ole Wiig
19977Ressursinnsatsen i medisinsk forskning i 1993. Utdrag av FoU-statistikkenSusanne Lehmann Sundnes, Kirsten Wille Maus
19978Forskningsforholdene ved universitetssykehusene 1996
Susanne Lehmann Sundnes, Berit Mørland
19979Publisering og sitering innen medisinsk forskning. En bibliometrisk analyse
Terje Bruen Olsen, Aris Kaloudis
199710Evaluering av maritim høyskoleutdanning. En pilotstudie
Bjørn Stensaker
199711Det faglige personalet ved de statlige høgskolene - stillingsstruktur og kompetanseprofilOle-Jacob Skodvin
199712Publication and Citation within Norwegian Chemical Research. A bibliometrical analysis
Terje Bruen Olsen, Aris Kaloudis
199713Om norsk deltakelse i EMBL - European Molecular Biology Laboratory
Berit Mørland
199714Om norsk deltakelse i CERN
Helge Godø
199715Om norsk deltakelse i ESRF - European Synchrotron Radiation FacilityAris Kaloudis
199716Om norsk deltakelse i ESA - European Space Agency
Helge Godø
199717Om OECD Halden Reactor Project
Helge Godø
199718Om norsk deltakelse i europeisk big science - CERN, ESA, EMBL, ESRF og OECD Halden Reactor Project
Helge Godø
199719Kandidatundersøkelsen 1995
199720Studenter i utlandet. Innblikk i eksisterende teori og empiri
Lisbeth Berg, Bjørn Stensaker
199721Rekruttering av kvinnelige forskere. Endringer og karriereveier de siste 20 år
Kjersti Røsvik Pedersen
199722Studievaner blant allmennlærer- og ingeniørstudenter
Katrine Teigen
199723Forskning og andre faglege aktiviteter i statlege høgskular i 1995: Tidsbruk, utgifter, finansiering og profil
Jan Are Remme, Kirsti Fjeldstad, Bo Sarpebakken og Ole-Jacob Skodvin
199724Norges internasjonale forskningssamarbeid - en oversikt fra 1997
Susanne Lehmann Sundnes
199725IT-utdanning: kapasitetsbehov og utbyggingsplaner
Clara Åse Arnesen, Ellen Brandt, Grethe Hovland
199726Internasjonalisering av forskerutdanning i naturvitenskap og teknologi
Berit Karseth
199727Kandidatundersøkelsen 1996
199728Overgang fra utdanning til arbeid - en vanskelig og tidskrevende prosess?
Clara Åse Arnesen
199729Ressursinnsatsen i medisinsk forskning. Utdrag fra FoU-statistikken med hovedvekt på 1995
Susanne Lehmann Sundnes
199730Søkning, tilbud og opptak til høyere utdanning i tidsrommet 1993-1997
Synnøve Skjersli
199731Organisering av FoU-verksemda ved dei statlege høgskulane
Jan Are Remme
199732Student- og stipendiatvekstens betydning for forskningsomfanget ved universitetene
Jens-Christian Smeby, Kari-Anne Kristensen
19981Trends and Perspektives in the Sector of Higher Education. Country Note for Norway
Hans Skoie
19982Publication and Citation within Norwegian Geosciences. A bibliometric analysis
Aris Kaloudis, Terje Bruen Olsen
19983Mobilitet i det norske forskningssystemet i perioden 1989-1995
Olaf Tvede, Bo Sarpebakken
19984Rammebetingelser, studieopplegg og nøkkeltall for norskfaget i allmennlærerutdanningen
Bjørn Stensaker
19985Organisering av forskningsprogrammer i Norges forskningsråd. En kartlegging av trekk ved formell struktur og beslutningsprosesser i programmene
Anna Hagen, Elin Sjønnesen
19986Utenlandsopphold blant doktorgradsstipendiater
Berit Karseth, Svein Kyvik, Jan Are Remme
19987FoU-statistikk for universiteter og høgskoler. Retningslinjer og metode
Kari-Anne Kristensen
19988Kritisk masse - om forskningsmiljøers størrelse, produktivitet og kvalitetSvein Kyvik
19989Basisfinansiering av universitetene: Erfaringer med å skille mellom bevilgninger til forskning og utdanning
Jens-Christian Smeby
199810Kjønnssegregering i universitetssektoren 1965-1995
Katrine Teigen
199811Mellom nasjonal høgskolepolitikk og regionale kompetansebehov. En evaluering av de desentraliserte høgskolestudiene på Kongsvinger og i Kristiansund
Åsmund Dimmen, Grethe Hovland
199812Kandidatundersøkelsen 1997
199813Norges internasjonale forskningssamarbeid - en oversikt for 1998
Susanne Lehman Sundnes, Stig Slipersæter
199814Pensumlitteratur i høyere utdanning - en undersøkelse av forholdet mellom norsk og engelskspråklig pensumlitteratur i fire grunnfag
Jorunn Dahl
199815Utdanningsinstitusjoner i alternativ medisin
Ellen Brandt, Grethe Hovland
199816Evaluering av OT i Akershus: Organisering, ressursbruk, resultater
Nina Sandberg
199817Strategiske universitetsprogrammer og avansert vitenskapelig utstyr - erfaringer og synspunkter ved de fire universitetene
Øyvind Såtvedt
199818Fremskriving av student- og kandidattall
Terje Næss
199819Output and Effects of R&D - Science and Technology Output Indicators: An overview
Dag W. Aksnes
199820Measurement of R&D Output Profiles: Conceptual Framework and 'State of the Art'
Aris Kaloudis
19991Veien gjennom hovedfaget
Lise Falkfjell, Jens-Christian Smeby
19992Doktorgradsstipendiaters forskningsandel - en gjennomgang av opplæringsprogrammenes omfang, innhold og relevans
Jorunn Dahl
19993Opplæringstilbud på mellomnivå
Asbjørn Kårstein, Ellen Brandt
19994Ekstern finansiering av universitetsforskning - internasjonale modeller, erfaringer og statistikk
Magnus Gulbrandsen, Susanne Lehmann Sundnes, Olaf Tvede
19995Om ungdoms valg av realfag i videregående opplæring
Lise Falkfjell
19996Hvor ble de av? Om frafall i søknadsprosessen til høyere utdanning
Synnøve Skjersli
19997Statsbudsjettet 2000: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2000Egil Kallerud
19998Publications and Citations within Bioscience in Norway: A comparison between Norway and other countries, based on the National Science Indicators on Diskette (NSIOD)Terje Bruen Olsen
19999Evaluering av forskningskvalitet. Et kritisk blikk på fagfellevurdering

Liv Langfeldt
199910Doktorgrader og doktorgradsstudenter i Norden. Utvikling på 1990-tallet
Terje Bruen Olsen
199911Ungdom - fritid - utdanning. En studie av ungdoms fritidsvaner og utdanningsaspirasjoner
Synnøve Skjersli
199912Faktagrunnlag for sektoranalyser for fiskeri- og havbrukssektoren og for landbrukssektoren. FoU-ressurser 1997. Utdrag fra FoU-statistikken
Bo Sarpebakken, Susanne Lehmann Sundnes
199913Hacking som fenomenHelge Godø
199914Review of the research cooperation between Christian Michelsen Institute (CMI) and the Muwatin. Palestine Institute for the Study of Democracy (Muwatin)
Helge Godø
20001Mangfold, spesialisering og differensiering i høyere utdanning: internasjonale erfaringer. En litteraturstudieOle-Jacob Skodvin, Lars Nerdrum
20002Hvem ble student under utdanningseksplosjonen? Betydningen av kjønn, sosial bakgrunn, alder, bosted og karakter for valg av og opptak i høyere utdanningGrethe Hovland
20003Physical sciences in Norway. A bibliometric analysis - Publication and Citations within Physical Sciences in Norway -Journal publishing at the Department of Physics, Univ. of OsloTerje Bruen Olsen
20004Bruk av IKT som læringsverktøy i høyere utdanning - Case-studier av Universitetet i Lund og ÅlborgLise Falkfjell, Synnøve Skjersli
20005Havner pengene der de skal? Om bruk av ressurser til spesialundervisning innenfor videregående opplæring i Buskerud skoleåret 1999/2000Eifred Markussen, Nina Sandberg
20006Ungdoms forhold til naturfag/-vitenskap og teknologi. En gjennomgang av studier av holdninger og interesser som påvirker ungdoms fagvalg
Inge Ramberg, Egil Kallerud
20007Eksamens- og evalueringsformer i høyere utdanning: en sammenlignende studie. En rapport for Mjøsutvalget og for KUF
Agnete Vabø
20008Søkere til høyere utdanning. Endring i søkning, tilbud og opptak 1995-1999
Synnøve Skjersli
20009Yrkesfag eller allmennfag? Om stabilitet og endring i de unges valg, bakgrunnen for utdanningsvalg
Liv Anne Støren
200010Gradsstruktur og gradssystem: en komparativ studie
Heidi Dybesland
200011Norges internasjonale forskningssamarbeid - en oversikt for 2000
Kaja Wendt, Stig Slipersæter
200012Konsekvenser av mistilpasning i overgangen mellom utdanning og arbeid for seinere yrkeskarriere
Clara Åse Arnesen, Birgitta Szanday
200013Statsbudsjettet 2001 : Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2001
Egil Kallerud
200014Kandidatundersøkelsen 1999
200015Lære å lede? En evaluering av lederopplæringen ved Gøteborgs universitet
Bjørn Stensaker
200016Internasjonale sammenligninger av FoU-innsatsen innenfor medisin og helse
Susanne Lehman Sundnes
200017Etter- og videreutdanning ved UH: en internasjonal studie
Ellen Brandt
200018Forskning på sparebluss? En analyse av situasjonen for driftsmidler til medisinsk forskning
Dag W. Aksnes
200019Analyse av personellsituasjonen ved gjennomføringen av den nasjonale kreftplanen. Tilbud og etterspørsel etter radiografer og stråleterapeuter frem til 2015Terje Næss
20011Studiekvalitet i mastergradene. Studenters erfaringer fra forsøk med masterstudierIda Katrine Riksaasen Hatlevik
20012Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningsarbeid med utviklingsland. En gjennomgang og vurderingOle-Jacob Skodvin
20013Senter for medisinsk metodevurdering. En evalueringKarl Erik Brofoss, Randi Søgnen
20014Evaluering av Norges forskningsråds satsing på avansert vitenskapelig utstyrHelge Godø
20015Evaluering av Studiesenteret FinnsnesEllen Brandt
20016Evaluating Biology. A Scientometric Study of a University Biology DepartmentPer O. Seglen
20017Effektivitetsbegrepet i høyere utdanning. Hvordan er begrepet brukt i norsk høyere utdanningspolitikk?Ole-Jacob Skodvin, Per Olaf Aamodt
20018Gjennomstrømning i videregående opplæring 1994-1999. Videreføring av evalueringen av Reform 94Liv Anne Støren, Nina Sandberg
20019Nasjonal prioritering og arbeidsdeling i høyere utdanning - internasjonale erfaringerÅse Gornitzka, Peter Maassen, Jorunn Dahl Norgård
200110Strategier og metoder for kvalitetsutvikling. En drøfting av noen sentrale forslag og synspunkter hos MjøsutvalgetBjørn Stensaker, Peter Maassen
200111Norsk deltakelse i ERASMUS-programmet. Perspektiver fra norske lærestederJannecke Wiers-Jenssen, Jens-Christian Smeby
200112Ressursinnsatsen innenfor marin FoU 1999Bo sarpebakken, Susanne Lehmann Sundnes
200113Høyere utdanning, gradsstrukturer og studier: noen internasjonale trekk og eksemplerOlaf Tvede
200114Studiegjennomføring og studiefrafall. En statistisk oversiktPer O. Aamodt
200115Publiseringsvirksomheten ved universiteter og vitenskapelige høgskolerSvein Kyvik
200116Forskningsvilkår ved universiteter og vitenskapelige høyskolerJens-Christian Smeby
200117Norsk forskning i verden. Norske forskeres internasjonale kontaktflaterJarle Trondal, Jens-Christian Smeby
200118SND som FoU-finansierende institusjon. En undersøkelse av Statens nærings- og distriktsutviklingsfonds virkemiddelporteføljeTerje Bruen Olsen
200119"Jo mere vi er sammen". Dynamisk utvikling mot en nettverksinstitusjon i Hedmark og OpplandTine Sophie Prøitz (red.)
200120Statsbudsjettet 2002. Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2002
200121Norwegian participation in the ERASMUS ProgrammeJannecke Wiers-Jenssen, Jens-Christian Smeby
200122Selektert til suksess? Utdanningsaktivitet og studiefrafall i høyere utdanning blant ungdom med innvandrerbakgrunn og majoritetsbakgrunnVibeke Opheim
200123Nye konkurranseflater i høyere utdanning. Utfordringer for Nord-Norge?Jarle Trondal, Bjørn Stensaker
200124Kandidatundersøkelsen 2000
200125Rekruttering til forskning og undervisning i UoH-sektoren. Behov for utfordringerOlaf Tvede, Ingvild M. Larsen, Petter Aasen (red.)
200126Faktagrunnlag for sektoranalyser for fiskeri- og havbrukssektoren og for landbrukssektoren. FoU-ressurser 1997 og 1999Bo Sarpebakken, Susanne Lehmann Sundnes
200127Forskerpersonalet innen miljø- og utviklingsforskningStig Slipersæter
200128Internasjonalisering av høyere utdanning. Trender og utfordringerJarle Trondal, Bjørn Stensaker, Åse Gornitzka, Peter Maassen
200129Ressursinnsatsen i samfunnsvitenskapelig forskning. Utdrag fra FoU-statistikken med hovedvekt på 1999Kaja Wendt
200130Forskningsinstituttene og næringslivet. Delrapport 1: Aktørene i samspilletMarianne Broch, Magnus Gulbrandsen, Lars Nerdrum, Morten Staude
20021Rapport fra evalueringsgruppen. Evaluering av Stiftelse for helsetjenesteforskning, HELTEF, ved Sentralsykehuset i Akershus
20022Rekruttering til private høgskolerSynnøve Skjersli
20023Doktorgradsstudenter og gjennomstrømning i norsk forskerutdanningOlaf Tvede
20024Norsk doktorgradsutdanning: vurderinger fra FoU-institutter og bedrifterOlaf Tvede
20025Realfagslærere i skolen. Rekruttering, beholdning og avgangTerje Næss
20026Internasjonal IKT-utdanning . Formål, organisering og innholdÅse Gornitzka, Bjørn Stensaker
20027Fordeling av tidsressurser til FoU ved statlige høgskolerJens-Christian Smeby
20028Flukt fra lærer og førskolelæreryrket?Clara Åse Arnesen
20029Gode råd? En studie av utdannings- og yrkesveiledning i videregående skole med vekt på veiledning i forbindelse med valg og bortvalg av realfagIda Katrine Riksaasen Hatlevik
200210Studiemobilitet til og fra Universitetet i OsloPer O. Aamodt
200211Høgskolenes erfaringer med realkompetansestudenter fra forsøksordningene i 1999 og 2000Ellen Brandt
200212Bruk av søkekanaler blant nyutdannede akademikereSverre Try
200213Livskraftig, men sårbart! Evaluering av Morgenmøtet på Kjelle videregående skoleEifred Markussen
200214Medisinske og odontologiske spesialiteter ved norske læresteder: Status og vurdering av rekrutteringsforholdene til forskningOlaf Tvede
200215Kjønn og forskning i NorgeEllen Brandt, Terje Bruen Olsen, Agnete Vabø
200216Kostbar kunnskap. Fordeling og tilbakebetaling av studielån etter inntekt, utdanning og sosial bakgrunnVibeke Opheim
200217Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU. Erfaringer og vurderinger ved institutteneEllen Brandt, Per O. Aamodt
200218Strategiske valg og institusjonelle konsekvenser. Organisasjonsutvikling ved Høgskolen i Sør-TrøndelagBjørn Stensaker
200219Om å foregripe forandringer: faglige og organisatoriske utviklingsprosesser i et framtidig "Innlandsuniversitet"Ingvild Marheim Larsen, Bjørn Stensaker
200220Belysning av den organiserte doktorgradsutdanningen ved Universitetet i BergenOlaf Tvede, Elisabeth Hovdhaugen
200221Evaluering av NTNUs program for tverrfaglig forskningLiv Langfeldt
200222Evaluering av Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM). Aktiviteter innenfor høyere utdanningInge Ramberg
200224Statsbudsjettet 2003. Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2003
200225Kandidatundersøkelsen 2001
200226Forskningsinstituttenes betydning for FoU i næringslivet. Syntese og utfordringerKarl Erik Brofoss, Magnus Gulbrandsen, Lars Nerdrum, Svein Olav Nås
200227Norges internasjonale forskningssamarbeid - en oversikt for 2002Susanne Lehmann Sundnes, Stig Slipersæter, Kaja Wendt
20031Måling av forskningsaktiviteten ved helseforetakene: Vitenskapelige artikler og doktorgrader som resultatindikatorerGunnar Sivertsen
20032Borte bra, hjemme best? Om geografisk søkermobilitet, valg av utdanning og lærested blant søkere til høyere utdanning i år 2000Vibeke Opheim
20033Ressursinnsatsen innenfor marin FoU 2001Susanne Lehmann Sundnes, Bo Sarpebakken
20034FoU-ressurser innenfor havbruk 2001Susanne Lehmann Sundnes, Bo Sarpebakken
20035Valg og bortvalg. Om valg av studieretning i og bortvalg av videregående opplæring blant 16 åringer i 2002: Første delrapport i prosjektet Bortvalg og kompetanseEifred Markussen
20036Datagrunnlag for analyse av arbeidsmarkedsforløp. Dokumentasjon av registerdata og registerkoblinger til Kandidatundersøkelsen 2000.Sverre Try
20037Ressursinnsatsen innenfor humanistisk forskning: Utdrag fra FoU-statistikken med hovedvekt på 2001Kaja Kathrine Wendt
20038Skolverkets nye forskningsprogram - studie av en implementeringsprosess 2001-2002Tine Sophie Prøitz, Petter Aasen
20039Medical Research in Norway - Bibliometric IndicatorsDag W. Aksnes
200310Inngående forskermobilitet til Norge: Omfang og erfaringerLars Nerdrum, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken
200311"Forskjellig, men ikke for forskjellig": Arbeidsgiveres beretninger om rekruttering av høyere grads kandidater med innvandrerbakgrunnBerit Lødding
200312Arbeidsgivers vurderinger av kompetanse fra høyere utdanningEllen Brandt
200313Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen - en kvalitativ evalueringPer Hetland, Inge Ramberg
200314Finansiering av grunnforskning - i Sverige, Danmark, Finland, Nederland og StorbritanniaNicoline Frølich, Egil Kallerud
200315Instituttsektoren - viktig sektor med problemerHans Skoie
200316Studieprogresjon, studieeffektivitet og frafall ved de frie fagstudiene ved universiteteneTerje Næss
200317TOPPFORSKNINGSPROGRAMMET: Evaluering av programmodellenRandi Søgnen
200318Statlige tilknytningsformer i et internasjonalt perspektiv. Et delprosjekt for RyssdalutvalgetPål Børing, Peter Maassen
200319Evaluering av Leonardo da Vinci og Sokrates i NorgeAgnete Vabø, Jens Christian Smeby
200320Ole Bull Akademiet: En gjennomgang av kursvirksomhetenJorunn Spord Borgen
200321Den kulturelle skolesekken - forskning, utvikling og evalueringAnne Trine Kjørholt, Ellen Aslaksen, Jorunn Spord Borgen
200322Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner: En utredning for Utdannings- og forskningsdepartementetGunnar Sivertsen
200323Felles nordisk forskningsstøtte: Styring og nytteKarl Erik Brofoss, Inge Ramberg, Vera Schwach
200324Evaluering av de nordiske samarbeidsnemdene for humaniora og samfunnsforskningKarl Erik Brofoss, Randi Søgnen, Sverker Sörlin
200325Kvalitet i norsk høyere utdanning i et internasjonalt perspektiv: En delutredning for RyssdalutvalgetÅse Gornitzka
200326Over bekken etter vann? Hvorfor studere i utlandet når det finnes lignende tilbud i NorgeJannecke Wiers-Jenssen
200327Measuring the Relationship Between Resources and Outcomes in Higher Education in NorwaySverre Try, Jens Brandi Grøgaard
200328Statsbudsjettet 2004: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2004Egil Kallerud
200329Frafall blant minoritetsspråklige: Om frafall og norsk som andrespråk blant minoritetsspråklige elever i overgangen fra 10. klasse til videregående opplæringBerit Lødding
200330Instituttsektoren i et internasjonalt perspektiv belyst ved FoU-statistiske dataStig Slipersæter, Kaja Kathrine Wendt, Bo Sarpebakken
200331Etter- og videreutdanning ved universitetene 1988-2002. Omfang, målgruppe, finansiering og oppleggEllen Brandt
200332Grunnskolekarakterer våren 2003Clara Åse Arnesen
200333Anvendelse av høyere utdanning fra utlandet i det norske arbeidsmarkedetJannecke Wiers-Jenssen
200334Forskningsvilkår ved norske universiteter og høgskoler - en internasjonal komparativ undersøkelseNina Sandberg, Hege Nordli, Bjørn Stensaker
200335Innovations in fuel cells and related hydrogen technology in Norway. OECD Case Study in the Energy SectorHelge Lauritz Godø, Lars Nerdrum, Antje Klitkou, Stian Nygaard
200336Videregående opplæring gjennom ti år blant jenter og gutter, minoritet og majoritet: Progresjon, søkemønster og tilgang til læreplasserLiv Anne Støren
200337PostdoktorordningenSvein Kyvik, Terje Bruen Olsen, Agnete Vabø
200338Skreddersydd yrkesfaglærerutdanning? En undersøkelse av den treårige yrkesfaglærerutdanningenSynnøve Skjersli Brandt, Ida Katrine Riksaasen Hatlevik
200339Benchmarking av finansieringen av sivilingeniørprogrammet ved NTNU. En sammenligning av programmet ved NTNU med tilsvarende studier ved tre andre utenlandske høyere utdanningsinstitusjonerPål Børing
20041Etter- og videreutdanning blant realisterClara Åse Arnesen
20042Skaper ulike studieordninger ulike leger? Bakgrunn for evaluering av "Oslo96" - medisinutdanningsreformen ved Universitetet i OsloJannecke Wiers-Jenssen
20043De samfunnsvitenskapelige institutteneKarl Erik Brofoss, Gunnar Sivertsen
20044Bortvalg og prestasjoner: Om 9798 ungdommer på Østlandet, deres vei gjennom, ut av, eller ut og inn av videregående opplæring, og om deres prestasjoner et år etter avsluttet grunnskoleEifred Markussen, Nina Sandberg
20045Fremtidig tilgang på akademikere med hovedfag i språkTerje Næss
20046Kartlegging av realkompetansereformenHåvard Helland, Vibeke Opheim
20047Arbeidsledighet og overkvalifisering blant ikke-vestlige innvandrere med høy utdanning: Analyser av Kandidatundersøkelsen 2002Liv Anne Støren
20048Norsk og annen nordisk forskning om yrkesrettet attføringPål Børing
20049Norsk vitenskap - på språklig bortebane? Et pilotprosjekt om språkbruk blant fagsamfunnet av forskere i NorgeVera Schwach
200410Initiering, finansiering och förvaltning av praxisnära forskning: Sektormyndighetens roll i svensk utbildningsforskningPetter Aasen, Tine S. Prøitz
200411Hvor ble realistene av? Om valg av studieretning og prestasjoner i videregående opplæring blant ungdom med gode karakterer i realfag fra ungdomsskolenBerit Lødding
200412Utviklingstiltak innenfor realfagene: Forprosjekt for evalueringen av tiltaksplanen "Realfag, naturligvis"Berit Lødding, Inge Ramberg
200413Høgskole - Universitet - Bedrift: Mobilitet og innovasjon (HUbro):Innspill til Forskningsrådets utvikling av en næringsrettet satsing overfor universitetene og høgskolenePer Hetland
200414Bibliometrisk analyse av faggrensene i Norges forskningsråds fagevalueringerLiv Langfeldt
200415Studiegjennomføring og studiefrafall ved høgskolenePål Børing
200416Tidsbruk og ambisjon: Resultater fra stud.mag.-undersøkelsene 2001, 2002 og 2003.Elisabeth Hovdhaugen
200417Næringsrettet høgskolesatsing - nHS: Erfaringer og vegen videreMarit Hubak, Agnete Vabø
200418Høyere utdanning i "Vestviken": Status for høyskolene i Buskerud, Vestfold og TelemarkFrode Viktor Berglund
200419Forskningsinstituttenes rammebetingelser for internasjonal konkurranseStig Slipersæter, Karl Erik Brofoss
200420Styring og ledelse av høyere utdanningsinstitusjoner: Nasjonale og internasjonale utviklingstrekk og erfaringerIngvild Marheim Larsen, Peter A. Maassen, Bjørn Stensaker
200421Nordmenns forhold til forskning og teknologi 2004: Resultater fra en intervjuundersøkelseInge Ramberg
200422Norsk matematisk-naturvitenskapelig forskning: En analyse basert på publiserings- og siteringsindikatorerDag W. Aksnes
200423Ressurssituasjonen i matematisknaturvitenskapelig forskning: En analyse med hovedvekt på universitets- og høgskolesektoren i perioden 1995 til 2001Kristoffer Rørstad, Kirsten Wille Maus, Terje Bruen Olsen
200424Tap og vinn med samme sinn? En evaluering av det karakterbaserte inntaket til videregående opplæring i Akershus høsten 2004Berit Lødding
200425Kvinner og menn - like muligheter? Om kvinners og menns karriereveier i akademiaElisabeth Hovdhaugen, Svein Kyvik, Terje Bruen Olsen
20051Har arbeidserfaring betydning for studentenes jobbmuligheter etter avsluttet utdanning?Pål Børing
20052Kvalitetsreformen og universitetene som masseutdanningsinstitusjonAgnete Vabø, Per Olaf Aamodt
20053Marin FoU og havbruksforskning 2003: Ressursinnsats og vitenskapelig publiseringSusanne Lehmann Sundnes, Liv Langfeldt, Bo Sarpebakken
20054God trivsel, middels motivasjon og liten faglig medvirkning: En analyse av Elevinspektørene 2004Håvard Helland, Terje Næss
20055Ukjent
20056Stayere, sluttere og returnerte: Om 9756 ungdommer på Østlandet og deres karriere i videregående opplæring frem til midten av det tredje skoleåretEifred Markussen, Nina Sandberg
20057Bioteknologisk FoU 2003: Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektorenSusanne Lehmann Sundnes, Bo Sarpebakken
20058Kartlegging av praksisbasert høyere utdanningEllen Brandt
20059Utdanningsstøtte i endring og vekst: En undersøkelse av omleggingen av Lånekassens regelverk, veksten i antallet støttemottakere og økningen i utbetalt støtte i perioden 2001–2004Vibeke Opheim
200510Eksperter i team: En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005Elisabeth Hovdhaugen, Per Olaf Aamodt