Utredningsnotater 1991-2005

ÅrNr.TittelForfatter
19911De samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene. En beskrivelse av stillingsstruktur og kvalifikasjonskrav ved ansettelser og opprykk ved en del institutter og regionale stiftelserTerje Bruen Olsen
19912Avviste søkere i høyere utdanning - noen hovedresultaterMarit Egge
19913Avviste søkere i videregående skole - noen hovedresultaterMarit Egge
19921Forskerakademiene i Norge - en oversikt og statusrapportOlaf Tvede
19922Evalueringen av hovedinnsatsområdet bioteknologi - en beskrivelse og analyse av høringsuttalelseneNils Roll-Hansen
19923Norsk engasjement i internasjonalt organisert FoU-samarbeid - en oversiktHS, EL, ud
19924Forslag til rapporteringssystem for forsknings-, utviklings- og utredningsprosjekter i den statlige miljøvernsektorenBjørn Wisted
19925Doktorgrader i Norge. Ajourførte tabellerTerje Bruen Olsen
19926Internasjonal publisering i norsk havbruksforskning 1982-91Gunnar Sivertsen
19931Etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraftTerje Næss
19932Norwegian R+D and Central and Eastern European CountriesHans Skoie and Nina K. Lidahl
19933Instituttenes inntektssituasjon med hovedvekt på grunnfinansieringenOle Wiig
19934Internasjonalt FoU-samarbeide i den norske instituttsektorenOle Wiig
19935Statistisk materiale på det teknologiske området - studenter - kandidater - doktorgrader - forskereBritt Bruaas
19936Endringer i den sosiale rekrutteringen til høyere utdanning etter 1980Knud Knudsen, Aage B. Sørensen og Per Olaf Aamodt
19937Publikasjoner om forskning fra NAVFs utrednings-institutt 1965-1993. (Også engelsk utgave)HS-AR-MS , il
19938Norges internasjonale forskningssamarbeid - en oversikt for 1993SLS-OW-BS-KWM
19939Nye styringsformer på instituttnivå. Vurderinger av reformer og endringsforslag blant det vitenskapelige personalet ved Universitetet i OsloIngvild Marheim Larsen
199310Forskerrekruttering på 1980-tallet. Statistikk og kommentarer om finansieringskilder, doktorgrader og forskerrekrutter med spesiell vekt på grunnforskningsrådet NAVFs betydningOlaf Tvede
199311Kunnskapsgrunnlaget for norsk forskningspolitikkHans Skoie
199312Departementenes syn på kunnskapsgrunnlaget for forskningspolitikkenKarl Erik Brofoss
199313De nye professoropprykk - en oversiktHans Skoie
199314Notat om evaluering av idrettsforskningsprogrammetNils Roll-Hansen
199315Bistand i forbindelse med forskningsmeldingenKirsten Wille Maus, Terje Bruen Olsen
199316Forslag til inndeling av vitenskapsdisiplinerTerje Bruen Olsen
199317Revidert forslag til inndeling av vitenskapsdisiplinerTerje Bruen Olsen
199318Internasjonal publisering i norsk bioteknologi og materialforskning 1982-91Gunnar Sivertsen
199319Bibliometric analysis of publications from NINA in Science Citation Index 1989-92Gunnar Sivertsen
199320En undersøkelse av sju humanistiske tidsskrifter som utkommer med støtte fra Norges forskningsrådGunnar Sivertsen
199321Norske artikler i Science Citation Index 1990-92Gunnar Sivertsen
199322Kvinners yrkesvalg - den teknisk, industrielle sektor - offentlig eller privatJane Baekken
19941Artikler i Social Science Citation Index 1981-92 fra Fridtjof Nansens Institutt, Institutt for fredsforskning og Norsk utenrikspolitisk institutt.Gunnar Sivertsen, Terje Bruen Olsen
19942Doktorgradsstudenter og avlagte doktorgrader i Norden i siste 5 årOlaf Tvede og Bo Sarpebakken
19943Oppfølgingsundersøkelse: NORAD-ansattes vurdering av opplæring i forbindelse med utreiseJane Baekken og Berit Lødding
19944Norges internasjonale forskningssamarbeid - en oversikt for 1994Susanne Lehmann Sundnes
19945Senter- og randsoneinstitusjoner ved norske universiteter og vitenskapelige høgskolerErik Knain
19946Sentre og randsoneinstitusjoner ved statlige høgskolerErik Knain
19947Analysis of government budget appropriations or outlays for R&D (Gbaord) in NorwayOle Wiig, Kirsten Wille Maus and Svein Kyvik
19948Oppfølgingsundersøkelse: NORAD-ansattes vurdering av opplæring i forbindelse med utreiseJane Baekken, Berit Lødding
19951Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen. En undersøkelse av cand.scient.-kandidatene fra våren 1993.J.- K. Tønder, P. O. Aamodt
19952Inntektssituasjonen for forskningsinstituttene innen miljø og utvikling. En beskrivelse med hovedvekt på grunnfinansieringenOle Wiig
19952Søkelys på studiestarten. En undersøkelse av nye examen philosophicum-studenter ved Universitetet i Oslo, høstsemesteret 1993Jens-AreEnoksen
19953Kvalitetsforbedringstiltak ved universiteter og høgskolerJens-Christian Smeby
19954Forskeropplæring og doktorgrader i 1990-årene: spørsmål og erfaringer fra den internasjonale arenaOlaf Tvede
19955Norske doktorgrader. TabellsamlingTerje Bruen Olsen
19956Forskere og brukere i fiskerisektoren. Om brukerorientering i problemvalg og bruk av forskningÅse Gornitzka
19957Forskningspolitisk rådgivning og kunnskapsgrunnlaget - noen internasjonale erfaringerHans Skoie
19958Internasjonale sammenligninger av FoU-data. Foreløpig tabellgrunnlag for rapport.Terje Bruen Olsen
19959Fristilling ved Universitetet i Bergen - et forsøk verdt videreføring? En evalueringÅse Gornitzka, Ingvild Marheim Larsen
199510Norges internasjonale forskningssamarbeid - en oversikt for 1995Susanne Sundnes
199511Pennies from Heaven? Ein studie av norske industrierfaringar med EU sitt 3. rammeprogram for forskingJan Rune Holmevik
199512Bioteknologisk FoU i Norge i 1993Erik Knain
199513Grunnlaget for beregning av FoU-ressurser på UoH-institusjonenes grunnbudsjetterSusanne Sundnes, Kirsten Wille-Maus
199514Ressursinnsatsen i grunnforskning ved norske universiteter og høgskoler. Om grunnlaget for vurderingen av grunnforskningens omfang og stilling i UoH-sektoren.E. Knain
199515Forskerpersonalregisteret: Database over personale i forskning- og utviklingsarbeid (FoU) i Norge. Dokumentasjon.O.-J. Skodvin
199516Forskerpersonalregisteret: Database over personale i forskning- og utviklingsarbeid (FoU) i Norge. En kort orientering om innhold og opp¬bygging.O.-J. Skodvin
199517Utdanningspolitikk og forskning. Sluttrapport fra forprosjektet.K. Eide
199518En snubla, en brøt og seks løp videre. Rekruttering og gjennomstrømning i videregående opplæring etter Reform 94Nils Vibe
199519Tospråklige elever i Oslo og Hordaland gjennom første år etter innføringen av Reform 94Berit Lødding
199520Nytt register over forskningssteder - sluttdokumentasjonE. Knain, T.A. Dahl
199521Doktorgradsstudenter og doktorgrader i Norden 1989-1994. Statistiske oversikterBo Sarpebakken
199522Forskerrekruttenes geografiske bakgrunn. En studie av tre årskull forskerrekrutterO.-J. Skodvin
199523Forskerrekruttenes internasjonale orientering. En studie av tre årskull forskerrekrutterO.-J. Skodvin
199524Evaluering av tre-termins studieordningEllen Brandt
199525Om ressursbruken knyttet til forskningen ved universiteter og høgskoler. FoU-statistikk tilrettelagt ved UtredningsinstituttetSusanne Sundnes, Kirsten Wille-Maus
19961Ungdoms utdannings- og yrkesplaner 1993. Noen sentrale resultater fra en oppfølgingsundersøkelse av unges utdannings- og yrkesplaner fra 1991 til 1993Rolf Edvardsen
19962Kvalitetssikring ved Universitetet i OsloBjørn Stensaker, R. Karlsen
19963Nasjonal evaluering av høyere utdanning: Bakgrunn, effekter og fremtidig organiseringR. Karlsen, Bjørn Stensaker
19964Utdanningsvekst og kandidatproduksjonTore Neset
19965Rekruttering til ingeniørutdanningR. Edvardsen, Nina Sandberg
19966Det forskningspolitiske sektoransvar, norsk FoU-organisasjon og Norges forskningsråd. Et problemnotatEgil Kallerud
19967Norges internasjonale forskningssamarbeid - en oversikt for 1996.K.A. Kristensen, S. Torgersen, Susanne Sundnes
19968Lærlingeklausuler: et virkemiddel for flere læreplasserPer Olaf Aamodt, Nils Vibe
19969Ukjent tittelBerit Karseth
199610Publisering og sitering innen medisinsk forskning. En analyse med sammenligninger mellom Norge og andre land, basert på National Science Indicators On Diskette.Terje Bruen Olsen
199611Publisering og sitering innen kjemisk forskning. Sammenligning mellom Norge og andre land, basert på National Science Indicators On DisketteTerje Bruen Olsen
199612Doktorgradsutdanning på dansk. Rapport fra statuskonferansen for forskerutdanningsreformen fra 1993Olaf Tvede
199613Norwegian Doctoral Degrees in Chemistry. Statistics from the Doctoral Degree RegisterTerje Bruen Olsen
199614Chemistry departments at Norwegian Universities. Expenditure for Research and Development (R&D) Scientific Personnel. Data from Norwegian R&D Statistics 1995.Aris Kaloudis
19971FoU-statistikken - fortsatt en sentral oppgave for NIFU. Litt argumentasjon og historikkHans Skoie
19972Ukjent tittelJens-Are Enoksen
19973I påvente av et mulig teknologiråd. Om teknologiråd i utlandet og nasjonale rådgivende organer innen forskning og teknologi.Randi Søgnen, E. Sjønnesen
19974Norsk deltakelse i EMBL - European Molecular Biology LaboratoryBerit Mørland, Aris Kaloudis
19975Norsk deltakelse i CERNHelge Godø, Ø. Såtvedt, Aris Kaloudis, Hans Skoie
19976Norsk deltakelse i ESRF - European Synchrotron Radiation FacilityAris Kaloudis
19977Norsk deltakelse i ESA - European Space AgencyHelge Godø, Ø. Såtvedt, Aris Kaloudis, Hans Skoie
19978Om OECDs Halden ReaktorprosjektHelge Godø, B. O. Listog
19979Hello «Big Science». En bibliometrisk analyse av norsk deltakelse i de internasjonale forskningsorganisasjonene CERN, ESA, ESRF og EMBLAris Kaloudis
199710Porteføljeanalyse. Forslag til opplegg for en forskningsstrategisk analyse av norsk deltakelse i CERN, ESA, ESRF, EMBL og OECDs Halden reaktorprosjektHelge Godø
199711IT-utdanning: kapasitetsbehov og utbyggingsplanerClara-Åse Arnesen, Ellen Brandt, Grete Hovland
199712Studievaner blant allmennlærer- og ingeniørstudenterK. Teigen
199713Organisering av forskningsprogrammer i Norges forskningsråd. En kartleggeing av trekk ved formll struktur og beslutningsprosesser i programmeneAnna Hagen, Elin Sjønnesen
199714Forskerrekruttering i ulike årskull. Noen hovedtrekk ved deres karrieremønstre. En tabellsamlingKjersti Røsvik Pedersen
199715Likestillingstiltak ved universiteteneKjersti Røsvik Pedersen
199716Rekruttering til matematikk, naturvitenskap og teknologi innenfor høyere utdanning i de nordiske land. En forstudie fra NIFUHans Skoie
199717FoU-ressurser på NT-området: matematikk/naturvitenskap og teknologiSusanne Lehman Sundnes
199718Departments of Earth Sciences at Norwegian Universities. Expenditures on Research and Development (R&D) Academic staff.Britt Bruaas, Kari-Anne Kristensen
19981Relevansen av læreplanbegrepet for studier av høyere utdanningJens-Christian Smeby
19982Formgiving av virituelle nøkler i IKT: Konfigurering av teknologi, brukere og samfunnHelge Godø
19983Se skriftserie nr. 11/98Grethe Hovland og Åsmund Dimmen
19984Rekrutteringsbehov i psykologi: Status i 1995 - prognosar og endring til 2015Ole-Johan Eikeland
19985Nord-Amerikas rolle innen norsk forskning og forskerutdanningRandi Søgnen
19991Analyse av nøkkeltallsdata for instituttsektorenStig Slipersæter
19992Departments of Biological and relevant Biochemical disciplines at Norwegian Universities. Expendiure on Research and Experimental Development Academic staff. Data from Norwegian R&D Statistics 1995 and 1997Hebe Gunnes, Kaja Wendt
19993FoU-ressurser på NT-området: Matematikk/naturvitenskap og teknologiBritt Bruaas, Susanne Lehman Sundnes, Kirsen Wille Maus
19994Publications and Citations in selected countries 1994-98. A set of Tables prepared for The Icelandic Research Council, based on the National Science Indicators on Diskette.Terje Bruen Olsen
19995Forskningsrådets instituttevalueringer 1995-1999. En analyse av innhold og brukspotensial for Norges forskningsråd, samt bruk og effekter ved institutteneKarl Erik Brofoss, Liv Langfeldt
19996Departments of Physics at Norwegian Universities. Expenditure on Research and Development Academic staff. Data from Norwegian R&D Statistics 1997Britt Bruaas, Kari-Anne Kristensen, Susanne Sundnes, Kirsten Wille Maus
19997FoU-statistikk og bibliometri – utvalgte indikatorerKari-Anne Kristensen
19998FoU- og innovasjonsstatistikkSusanne Lehmann Sundnes, Britt Hedenstrøm Bruaas
20001Hva forteller foreliggende evalueringer og bibliometriske data om kvaliteten på norsk forskning?Karl Erik Brofoss, Terje Bruen Olsen, Liv Langfeldt
20002Statusbeskrivelse av høyere utdanningsinstitusjoner: Sammenlikninger mellom institusjonstyper og mellom fagområderLiv Langfeldt
20003Norden som forskningsregion. Statistisk oversikt over FoU-innsats – utgifter og personale, vitenskapelig publisering og patentsøknaderKirsten Wille Maus, Gunnar Sivertsen
20004Doktorgradskandidater og deres finansiering: en oversikt og statsrapportering for datasituasjonenOlaf Tvede, Bo Sarpebakken
20005FoU-statistikk 1999. Spørreskjema, brev, veiledninger m.m. vedr. innhenting av opplysninger til den nasjonale FoU-statistikken for 1999Susanne Sundnes
20006Problems in the Measurements of Government Budget Appropriations or Outlays for Research and Experimental Development (GBAORD). Results from a Norwegian SurveyOle Wiig
20007Measuring Health R&D. Country: Norway. Short paper prepared for the OECD group on measuring health R&DSusanne Sundnes
20008Oversikt over databaser, publikasjoner og foredrag ved seksjon 1 i perioden 1994-2000Hebe Gunnes
20009Interim evaluation report: The NUFU-cooperation between Palestinian institutions and Norwegian institutionsHelge Godø
200010Publikasjoner 1994-2000 – seksjon 3Svein Kyvik
200011Beregning av Fou-utgifter ved universitetssykehusene. RegionsykehustilskuddetSusanne L. Sundnes
20011Ukjent tittelKaja Wenct
20012Ukjent tittelHelge Godø
20021Review of Research in Mathematics and Information and Communication Technology at Norwegian Universities and Colleges 2001/2002. Expenditure on Research and Experimental Development. Academic StaffSusanne L. Sundnes
20022Publiseringsanalyse for Universitetet i OsloDag W. Aksnes
20023Arbeidsmarkedssituasjonen et halvt år etter eksamen for kandidater som har deltatt i prøveordning for mastergraderClara Åse Arnesen
20024FoU- og innovasjonsstatistikk 2001. Ansvarlige institusjonerSusanne Sundnes
20025Smart cards – the Janus face of ICTHelge Godø
20026Norges deltakelse i EUs 5. rammeprogramLiv Langfeldt
20027IE-finansierte doktorgrader 1997-2002Terje Bruen Olsen
20028Norsk institutsektors medfinansiering av prosjekter ved deltakelse i EUs forskningsprogrammerHelge Godø
20029FoU-tabeller til UFDTerje Bruen Olsen
20031Videregående opplæring – grunnkurskullene fra 1999-2001Liv Anne Støren
20032Ukjent tittelHelge Godø
20033FoU-statistikk ved NIFU. 1963-2003Kaja Wendt
20034IKT i Norge og SverigeKristoffer Rørstad
20035Bibliometric analysis of Norwegian petroleum research 1991-2002Antje Rapmund
20036Ukjent tittelUkjent forfatter
20037Ukjent tittelUkjent forfatter
20038Ukjent tittelUkjent forfatter
20039Ukjent tittelUkjent forfatter
200310Ukjent tittelUkjent forfatter
200311Ukjent tittelUkjent forfatter
200312Ukjent tittelUkjent forfatter
200313Ukjent tittelUkjent forfatter
200314Ukjent tittelUkjent forfatter
200315Ukjent tittelUkjent forfatter
200316Ukjent tittelUkjent forfatter
200317Ukjent tittelUkjent forfatter
200318Ukjent tittelUkjent forfatter
200319Bibliometric and patent analysis of Norwegian research on fuel cells 1920-2002Antje Rapmund, Stian Nygaard
200320Mapping Norwegian R&D in fuel cells and related hydrogen technology – in an innovation policy perspectiveLars Nerdrum, Helge Godø
20041Sysselsetting og mistilpasning innenfor enkelte næringer som organiseres av Handels- og Servicenæringens HovedorganisasjonClara Åse Arnesen
20042Om oppdragsforskningKirsten Wille Maus
20043Om de prioriterte satsingsområdene. Hurtigoppdrag for Norges forskningsrådBo Sarpebakken
20051FoU-statistikk 2003Susanne Sundnes