Kandidatundersøkelsen til fagskoler

NIFU har siden 1972 utført undersøkelser blant kandidater fra universiteter og høgskoler om deres tilpasning på arbeidsmarkedet (Kandidatundersøkelsen). Nå gjennomfører vi også undersøkelser til fagskolekandidater 

NIFUs inndeling i fagområder

Kandidatundersøkelsen til fagskoleutdannede gjennomføres i 2019 til de som ble ferdig med fagskoleutdanningen sin i 2017/18. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Formålet er å få mer kunnskap om utbyttet av utdanningen i arbeid, hvordan fagskoleutdannede vurderer utdanningen de har tatt, eventuell videre utdanning, og hvilke grunner de hadde til å velge fagskoleutdanningen.

Personvern: Vi har fått opplysninger om studiegang av DBH-Fagskolestatistikk og kontaktinformasjon fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Informasjonen vi har er: navn, e-postadresse, telefonnummer, kjønn, alder, fagskole og informasjon om studiet. Alle som får undersøkelsen har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi har om dem og få de slettet, korrigert og/eller utlevert.

Navn, e-postadresse og telefonnummer brukes kun til å sende ut invitasjon og oppbevares ikke sammen med svarene man gir på undersøkelsen. Kjønn, alder, fagskole og informasjon om studiet som hva man har studert, hvor, hvor lenge og finansieringsform kobles til svarene i undersøkelsen. Man vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjoner knyttet til prosjektet. Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi har om deg og få de slettet, korrigert og/eller utlevert. På oppdrag fra NIFU har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Du har rett til å klage på bruken av personopplysninger til Datatilsynet.

Prosjektet skal etter planen avsluttes våren 2020. Dataene vil så bli lagret i anonymisert form for videre analyser, for eksempel sammenligninger over tid. Om man ikke svarer på spørreundersøkelsen vil registerdataene bli brukt til en responsanalyse, før de blir slettet. Vi ber deg ta kontakt dersom du har fått undersøkelsen og ikke ønsker at opplysningene skal benyttes.

Det er frivillig å delta. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg dersom du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke du gir ved å delta i undersøkelsen. Retten til å innhente persondata har hjemmelsgrunnlag i EUs personvernforordning (GDPR), Artikkel 6.1e.

Spørsmål om kandidatundersøkelsene kan rettes til:
Asgeir Skålholt, tlf. 97 15 89 15