Lærlinger i statlige virksomheter

NIFU gjennomfører på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet en undersøkelse om statlige virksomheters bruk av lærlinger. Her følger litt mer informasjon om undersøkelsen.

Om behandling av personopplysninger
Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning, NIFU, er ansvarlig for prosjektet. Vi har fått kontaktinformasjon til personalleder i statlige virksomheter fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. Vi har opplysninger om navn, epost og hvilken virksomhet de er leder i. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Vi vil ikke identifisere personer eller virksomheter i rapporteningen fra prosjektet.

Vi vil bare bruke kontaktinformasjonen til denne undersøkelsen Hvis man velger å delta, kan man likevel når som helst trekke samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle svar og opplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser hvis man ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Prosjektet skal etter planen avsluttes i april 2020. Vi lagrer ikke epost eller navn etter prosjektslutt.

Rettigheter
Så lenge man kan identifiseres i datamaterialet, har man rett til:

– innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, det vil si epost og navn
– å få rettet personopplysninger om deg,
– få slettet personopplysninger om deg,
– få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
– å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger?
Vi behandler opplysninger om deg basert på samtykke. Ved å delta i undersøkelsen gir man sitt samtykke til å lagre epost og navn til prosjektslutt.

På oppdrag fra NIFU har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Hvor kan du finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

• NIFU ved Håkon Høst, på epost: hakon.host@nifu.no, tlf.: 997 09 945
• Vårt personvernombud: Claes Lampi, på epost: claes.lampi@nifu.no, tlf.: 975 71 898
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller telefon: 55 58 21 17.