Postdoktorundersøkelsen

En kartlegging av postdoktorstillingen gjennomføres våren og sommeren 2020 for de som var registrert med stilling som postdoktor ved norske universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter i oktober 2014, 2015 eller 2018. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Norsk forskning har hatt en betydelig vekst i postdoktorstillinger. Stillingen har fått større betydning i et akademisk karriereløp, og i utviklingen av forskningsintensive miljøer. Samtidig kan krav til innhold i postdoktorstillingen være uklare og ikke nødvendigvis gi tilstrekkelig rom for kvalifisering til videre karrierer.

Formålet med spørreundersøkelsen

Undersøkelsen skal kartlegge hvordan postdoktorene rekrutteres inn til institusjonene, hvordan de følges opp mens de er i stillingen, samt hvilke stillinger de går til etter postdoktorperioden. Undersøkelsen vil danne en del av kunnskapsgrunnlaget for politikkutformingen for rekruttering av, og karrierer for, yngre forskere i Norge.

Anonymitet og personvern

Personvern: Opplysninger om stilling som postdoktor er hentet fra NIFUs Forskerpersonalregister. Vi har fått kontaktinformasjon fra Statens register over digital kontaktinformasjon/ Digitaliseringsdirektoratet. Informasjonen vi har er: navn, e-postadresse, telefonnummer, kjønn og alder, samt informasjon om arbeidssted i postdoktorperioden. Alle som får undersøkelsen har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi har om dem og få de slettet, korrigert og/eller utlevert.

Navn, e-postadresse og telefonnummer brukes kun til å sende ut invitasjon og oppbevares ikke sammen med svarene man gir på undersøkelsen. Kjønn, alder og arbeidssted på registreringstidspunktet kobles til svarene i undersøkelsen. Man vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjoner knyttet til prosjektet. På oppdrag fra NIFU har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Du har rett til å klage på bruken av personopplysninger til Datatilsynet.

Persondata blir håndtert konfidensielt, kun brukt til dette prosjektet og vil ikke bli delt utenfor prosjektgruppen på NIFU. Når analysene er ferdigstilt (desember 2021), vil alle data bli anonymisert. Om man ikke svarer på spørreundersøkelsen vil registerdataene bli brukt til en responsanalyse, før de blir slettet. Vi ber deg ta kontakt dersom du har fått undersøkelsen og ikke ønsker at opplysningene skal benyttes.

Samtykke

Det er frivillig å delta. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg dersom du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Vi behandler opplysninger om deg basert på samtykket du gir ved å delta i undersøkelsen. Retten til å innhente persondata har hjemmelsgrunnlag i EUs personvernforordning (GDPR), Artikkel 6.1e.

Spørsmål om postdoktorundersøkelsen kan rettes til:
• Prosjektleder: Liv Langfeldt, epost: liv.langfeldt@nifu.no
• Prosjektkoordinator: Hebe Gunnes, epost: hebe.gunnes@nifu.no

Kontaktinformasjon/personvern:
• NIFUs personvernombud: Claes Lampi, epost: claes.lampi@nifu.no; telefon: +47 975 71 898
• NSD – Norsk senter for forskningsdata, epost: personverntjenester@nsd.no; telefon: +47 55 58 21 17.
• NIFUs Personvernerklæring: www.nifu.no/om-nifu/personvernerklaering/forskning/

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strategi/id2700320/