Undersøkelse av doktorgradsutdannedes arbeidsmarkedssituasjon

For english version, please click on the british flag at the top of this page

NIFU har de siden begynnelsen av 1970-tallet gjennomført regelmessige undersøkelser blant kandidater fra universiteter og høgskoler om deres tilpasning på arbeidsmarkedet. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomfører vi høsten 2019, også en undersøkelse blant doktorgradskandidater. Rapport fra undersøkelsen vil foreligge sommeren 2020.

Til deltakere
Takk for din interesse for doktorgradskandidatundersøkelsen. Når du besvarer spørreskjemaet, samtykker du til at dine opplysninger behandles fram til prosjektet er avsluttet i løpet av sommeren 2021.

Din deltakelse i undersøkelsen vil gi viktig kunnskap. Det er betydelig forskningspolitisk interesse for doktorgradsutdannedes arbeidsmarkedstilpasning. I mange land har det vært en generell oppfatning blant statlige myndigheter, i offentlige virksomheter og i næringslivet at doktorgradsutdannede får for spesialisert utdanning, at de får manglende trening i prosjektledelse, teamarbeid, ekstern kommunikasjon og andre ferdigheter som er viktige i arbeids-livet utenfor akademia, og at de er dårlig orientert om andre jobbalternativer enn forskning.

Studier basert på administrative registerdata viser at mange doktorgradsutdannede jobber utenfor akademia og at en betydelig andel forlater akademia hvert år, men det er en mangel på kunnskap om doktorenes egne oppfatninger og vurderinger av sin situasjon. For at resultatene fra undersøkelsen skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at flest mulig svarer. Under følger litt mer detaljert informasjon. 

Formål
Formålet med denne undersøkelsen er å få kunnskap om doktorgradsutdannedes situasjon på arbeidsmarkedet, og deres vurderinger av doktorgradsutdanningen. Undersøkelsens spørreskjema går ut til alle som disputert for ph.d.-grad i Norge i 2013-2015.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er ansvarlig for prosjektet. NIFU har lange tradisjoner i å gjennomføre lignende undersøkelser. F.eks. har NIFU siden begynnelsen av 1970-tallet gjennomført kandidatundersøkelser.

Prosjektet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Ifølge opplysninger vi har fått fra UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning – disputerte du for ph.d.-grad i perioden 2013-15 og er dermed i undersøkelsens målgruppe.

Opplysningene vi har fått fra UNIT om deg er: dato for disputas, navn, fødselsnummer, e-postadresse, telefonnummer, institutt-, fakultets- og institusjonstilhørighet og studieprogramnavn. Retten til å innhente disse personopplysningene fra UNIT har hjemmelsgrunnlag i EUs personvernforordning (GDPR), Artikkel 6.1e.

Hva innebærer det for deg å delta?
Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du fyller ut et elektronisk spørreskjema. Det vil ta deg ca. 15-20 minutter. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om din doktorgradsutdanning og situasjon på arbeidsmarkedet.

For å begrense lengden på spørreskjemaet, vil vi å koble på opplysninger fra NIFUs Doktorgradsregister (herunder kjønn, alder, tidspunkt for disputas, gradstittel, lærested, fakultet/avdeling, institutt, fagområde/faggruppe, hovedfinansieringskilde for ph.d-graden, ph.d-program, tidspunkt for oppstart, statsborgerskap, samt grad/sted/år for avlagt utdanning før ph.d.) på spørreskjemaundersøkelsen. Koblingen mellom spørreskjemaundersøkelsen og NIFUs Doktorgradsregister vil utføres av personen som er ansvarlig for Doktorgradsregisteret hos NIFU, og navn og fødselsnummer vil brukes som koblingsnøkkel.

De påkoblede opplysningene fra NIFUs Doktorgradregister blir anonymisert, og du vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjoner basert på materialet. Vi vil selv utforme det elektroniske spørreskjemaet og samle inn dataene.

Ved å gjennomføre undersøkelser gir du samtykke til at vi kan gjøre denne koblingen.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålet vi har beskrevet her. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

En gruppe forskere ved NIFU vil analysere dataene, men ingen av de direkte personidentifiserbare opplysningene som vi har fått fra UNIT, oppbevares sammen med svarene du gir i undersøkelsen. En kopling mellom innloggingskode, ditt navn og dine kontaktopplysninger oppbevares for seg og slettes når datainnsamlingen er over.

Det er frivillig å delta
Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg dersom du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Prosjektet skal etter planen avsluttes i løpet av sommeren 2021. Dataene vil deretter bli lagret i anonymisert form for videre analyser, for eksempel for sammenligninger over tid.

Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • å få slettet personopplysninger om deg,
  • å få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
  • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

På oppdrag fra NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning – har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS – vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet skjer i samsvar med personvernregelverket.

Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

NIFU ved Rune Borgan Reiling på e-post borgan.reiling@nifu.no (tlf. +47 99 77 25 89) eller Aleksander Madsen på e-post aleksander.madsen@nifu.no (tlf. +47 93 80 74 50). Vårt personvernombud: Claes Lampi på e-post lampi@nifu.no
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på e-post (personvernombudet@nsd.no) eller telefon: +47 55 58 21 17.