Nærmere om de forhåndsutfylte økonomidataene

For de fleste enhetene vil webskjemaet være delvis forhåndsutfylt med data fra lærestedenes administrasjon. Fra og med FoU-statistikken 2015 er disse dataene samlet inn via NSD. Regnskapsdataene som er brukt til forhåndsutfyllingen er akkurat de samme som NIFU har etterspurt tidligere, men i samarbeid med representanter for lærestedene og NSD er spesfiseringen bedre tilpasset sektorens kontoplan, og rapporteringen vil skje etter en enhetlig mal.

Lærestedenes regnskapsdata og spørreskjema til fagenhetene er de viktigste kildene for utarbeidelsen av FoU-statistikk for sektoren. FoU-statistikken har behov for en del tilpasninger av regnskapsdataene for å være i henhold til internasjonale retningslinjer for FoU-statistikken og NIFU har i mange år arbeidet for å få mer enhetlige data fra sektoren. En forenkling og effektivisering av institusjonenes rapporteringsarbeid har også vært et viktig motiv for dette arbeidet.

I 2015 nedsatte KD en arbeidsgruppe bestående av NIFU, NSD og representanter for lærestedene og en styringsgruppe bestående av KD, NIFU, Forskningsrådet, UHR/økonomiutvalget og NSD. Arbeidsgruppens oppgave har vært å utvikle forslag til en standardisert overordnet modell for datafangst som nettopp sikrer bedre datakvalitet og som kan forenkle og effektivisere institusjonenes rapporteringsarbeid. Arbeidsgruppens forslag til løsning er forelagt en styringsgruppe bestående av KD, NIFU, Forskningsrådet, UHR/økonomiutvalget og NSD, og presentert på regionale økonomiseminar høsten 2015.

Se nærmere om bakgrunnen for den nye innsamlingen av regnskapsdata til FoU-statistikken og spesifikasjonen av regnskapsdataene:

En oversikt over kontaktperson for regnskapsdata ved ditt lærested fås ved henvendelse til NIFU.