Kartlegging av FoU-ressurser til bioteknologi, marin og havbruk og landbruk og mat

Etter avtale med Norges forskningsråd gjennomfører NIFU høsten 2016 kartlegging av tre tematiske områder: marin FoU og havbruksforskning, bioteknologisk FoU og landbruks- og matrelatert FoU.

Da temaområdene er tverrgående, vil flere av miljøene motta to eller tre spørreskjemaer, mens noen kun vil få ett. Spørreskjemaene som skal kartlegge temaområdenes omfang, er utformet ganske likt slik at enhetene som mottar flere skjemaer, kan besvare disse samtidig. Kartleggingene gjennomføres med elektroniske spørreskjema som sendes direkte til de aktuelle miljøene.

Miljøene som mottar spørreskjema, er valgt ut på bakgrunn av ett eller flere av følgende kriterier: har oppgitt FoU-aktivitet innenfor aktuelt tema i nasjonal FoU-statistikk, har deltatt i tidligere kartlegging av samme temaområde, har mottatt tildeling fra Norges forskningsråd eller SkatteFUNN og/eller har publisert vitenskapelig innenfor temaet.

Det kan være vanskelig å gi eksakte svar på noen av spørsmålene. Vi ber derfor om skjønnsmessige anslag basert på definisjonene av hvert enkelt område.

For nedlasting av informasjonsbrev, definisjoner og spørreskjemaer

Informasjonsbrev fra Norges forskningsråd

Kartlegging av marin FoU og havbruksforskning

Kartlegging av bioteknologisk FoU

Kartlegging av landbruks- og matrelatert FoU

De tre kartleggingene har svarfrist onsdag den 12. oktober 2016.

For spørsmål om kartleggingene, kontakt:

Sverre Søyland Ubisch, epost: sverre.soyland.ubisch@nifu.no, tlf. 467 92 791 (marin FoU og havbruksforskning)

Pål Børing, epost: paal.boring@nifu.no , tlf. 413 05 854 (bioteknologisk FoU)

Kristoffer Rørstad, epost: kristoffer.rorstad@nifu.no, tlf. 928 19 722 (landbruks- og matrelatert FoU)