Kartlegging av FoU-ressurser til tematiske områder 2017

I Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og i Forskningsrådets hovedstrategi inngår prioritering av noen områder. Det er derfor behov for en systematisk statistikk for å følge utviklingen. Forskningsmiljøer som rapporterer FoU på ulike tema- og teknologier i hovedundersøkelsen, får tilsendt tilleggsskjema med noen få oppfølgingsspørsmål for de aktuelle områdene kort tid etter innsending av hovedskjemaet.

Vi viser i den anledning til Informasjonsbrev fra Norges forskningsråd.

Da temaområdene er tverrgående, vil enkelte miljøer motta flere spørreskjemaer. Spørreskjemaene har tilnærmet lik utforming og gjennomføres med elektroniske spørreskjema som sendes direkte til de aktuelle instituttene.

Instituttene som mottar spørreskjema, er valgt ut på bakgrunn av ett eller flere av følgende kriterier:

  • har oppgitt FoU-aktivitet innenfor aktuelt tema i nasjonal FoU-statistikk,
  • har deltatt i tidligere kartlegging av samme temaområde,
  • har mottatt tildeling fra Norges forskningsråd

Det kan være vanskelig å gi eksakte svar på noen av spørsmålene. Vi ber derfor om skjønnsmessige anslag basert på definisjonene av hvert enkelt område.

Spørreskjemaer med definisjoner i pdf-format finnes her:

Område UoH-sektor Instituttsektor
Energi    
Klima    
Miljø    
Landbruk    
Fiskeri    
Havbruk    
Marin    
Maritim    
Utdanning    
Velferd    
Bioteknologi    

Definisjonene finnes også på NIFUs nettsider.

Svarfrist for alle kartleggingene er tre uker etter mottatt spørreskjema.

For spørsmål om kartleggingene, kontakt:
Kristoffer Rørstad, epost: kristoffer.rorstad@nifu.no, tlf. 928 19 722 (instituttsektoren)
Kaja Wendt, epost: kaja.wendt@nifu.no, tlf. 996 31 554 (UoH-sektoren)