Kartlegging av tema- og teknologiområder 2019

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning fremhever noen tema- og teknologiområder som kartlegges jevnlig for å kunne følge utviklingen over tid. Forskningsmiljøer som rapporterer FoU på ulike tema- og teknologier i hovedundersøkelsen får tilsendt tilleggsskjema med oppfølgingsspørsmål for de aktuelle områdene etter innsending av hovedskjemaet.

Vi viser i den forbindelse til informasjonsbrev fra Norges forskningsråd.

Da temaområdene er tverrgående, vil enkelte miljøer motta flere spørreskjemaer. Spørreskjemaene har tilnærmet lik utforming og gjennomføres med elektroniske spørreskjema som sendes direkte til de aktuelle enhetene.

Ved utfylling av skjemaene er det viktig å være nøye med å se på definisjoner og avgrensinger. Tema- og teknologiområdenes definisjoner og avgrensinger er utformet slik at de i liten grad vil overlappe. Underområdene innenfor hvert hovedområde bør ikke overlappe.

Temaområdene kan omfatte alle fagområder. Det kan være vanskelig å gi eksakte svar på noen av spørsmålene. Vi ber derfor om skjønnsmessige anslag basert på definisjonene av hvert enkelt område.

Definisjoner for de tematiske områdene finner du her.

Definisjoner for de teknologiske områdene finner du her.

Spørreskjemaer i pdf-format finner du her:

Område Skjema til UoH-sektor
Skjema til instituttsektor
Energi    
Klima    
Miljø    
Landbruk    
Fiskeri    
Havbruk    
Marin    
Maritim    
Utdanning    
Velferd    
Bioteknologi    
IKT

Svarfrist for alle kartleggingene er tre uker etter mottatt spørreskjema.

For spørsmål om kartleggingene, kontakt:
Kristoffer Rørstad, epost: kristoffer.rorstad@nifu.no, tlf. 928 19 722