UiO sin Arbeidsgiverundersøkelse 2016

Universitetet i Oslo (UiO) gjennomfører en arbeidsgiverundersøkelse våren 2016. Undersøkelsen har som overordnet formål å profilere UiO som utdanningsinstitusjon samt å forbedre UiOs dialog med eksterne virksomheter. Dette vil i hovedsak gjøres gjennom aktiv bruk av prosjektets sluttrapport. Rapporten skal kunne benyttes

  • i rekruttering av nye studenter
  • i informasjonsarbeid og karriereveiledning ovenfor studenter
  • til analyse av fremtidige forbedringspotensial av UiOs utdanningskvalitet
  • i samarbeid med eksterne virksomheter om rekrutteringstiltak

NIFU har fått i oppdrag av UiO å gjennomføre denne undersøkelsen. NIFU er det sentrale norske fagmiljøet for kartlegging og studier av arbeidsmarkedet for høyt utdannet arbeidskraft.

Prosjektgruppen ved NIFU består av følgende forskere:

  • Ingvild Reymert (prosjektleder)
  • Per Olaf Aamodt
  • Pål Børing
  • Terje Næss

Undersøkelsen gjennomføres som en webbasert spørreundersøkelse. Spørreskjemaet er utarbeidet i samarbeid med arbeidsgruppen ved UiO. Spørreskjemaet sendes ut til virksomheter som kan forventes å ansette kandidater uteksaminert fra UiO.

Spørreundersøkelsen vil bli gjennomført i perioden april – august 2016. Det legges opp til å sende tre påminnelser (purringer). Det tar kun 10-15 minutter å besvare spørreskjemaet.

Spørreskjemaet kan lastes ned som pdf-fil ved å klikke på følgende link:

Spørreskjema Arbeidsgiverundersøkelsen 2016

I spørreskjemaet inngår det bl.a. spørsmål om din virksomhet i løpet av de 3 siste årene har ansatt personer med høyere utdanning uteksaminert fra UiO, hvilke formelle kriterier som din virksomhet la mest vekt på ved ansettelser av uteksaminerte personer (i løpet av de 3 siste årene), og hvilke ferdigheter som din virksomhet la mest vekt på i ansettelser av uteksaminerte personer (i løpet av de 3 siste årene).

Informasjonsskriv til mottakerne av spørreskjemaet kan lastes ned som pdf-fil ved å klikke på følgende link:

Informasjonsskriv Arbeidsgiverundersøkelsen 2016

Undersøkelsen er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

Datamaterialet vil bli anonymisert senest 31.12.2018. Ingen enkeltpersoner eller virksomheter vil kunne gjenkjennes i publikasjoner fra dette prosjektet.

For spørsmål om kartleggingen, kontakt:
Ingvild Reymert, epost: ingvild.reymert@nifu.no, eller
Pål Børing, epost: paal.boring@nifu.no