Undersøkelse om rekruttering og mobilitet ved universiteter og høgskoler

Vitenskapelig rekruttering har høy aktualitet. Hvem som rekrutteres til akademia i dag vil bestemme hvordan norsk akademia vil se ut i mange år framover. Samtidig som vi vet at det er forskjeller mellom fag og institusjoner i søkningen til vitenskapelige stillinger, har vi lite oppdatert kunnskap om situasjonen. Kunnskapsdepartementet har derfor tatt initiativ til å få belyst flere spørsmål innenfor disse områdene. Prosjektet gjennomføres av NIFU, i samarbeid med Institutt for Samfunnsforskning (ISF).

Prosjektet inkluderer analyser av registerdata samt kvalitative case-studier, men også en statistisk kartlegging av søkningen og rekrutteringen til utlyste stillinger de akademiske årene 2016/2017 og 2017/2018, samt samarbeid mellom akademia og de som forlater akademia.

Det finnes ikke noe register over søkning til akademia og/eller samarbeid mellom akademia og de som har forlatt akademia. Vi må derfor samle inn disse dataene direkte fra institusjonene. NIFU ønsker å innhente statistikk om utlyste stillinger, nytilsettinger, opprykk og avgang gjennom en spørreundersøkelse. For å oppnå en fulldekkende statistikk over rekruttering og mobilitet i norsk akademia, er NIFU avhengig av å få inn svar fra alle enheter i undersøkelsen. I tillegg til at resultatene fra undersøkelsen vil være tilgjengelig for institusjonene, vil NIFU også utarbeide aggregerte oversikter over rekruttering og mobilitet ved det enkelte lærested, som institusjonene vil få tilsendt så snart som mulig etter at undersøkelsen er avsluttet.

Brev fra Kunnskapsdepartementet om undersøkelsen finnes her.

Her finner du en PDF av spørreskjemaet.

Prosjektet er meldt til personvernombudet for forskning ved NSD – Norsk senter for forskningsdata.  All informasjon vil bli behandlet konfidensielt, og det skal ikke offentliggjøres data som muliggjør identifikasjon av enkeltpersoner. Prosjektet avsluttes i 2019.

Spørreundersøkelsen sendes ut i uke 36 til instituttledere og avdelingsledere, med svarfrist 15. novemberHar dere behov for mer tid ut over dette, så ta kontakt med Hebe Gunnes.

Ved NIFU er Forskningsleder Nicoline Frølich prosjektleder. Henvendelser om spørreundersøkelsen kan rettes til Hebe Gunnes: hebe.gunnes@nifu.no.

Prosjektmedarbeidere ved NIFU: