Tidsbruksundersøkelsen 2021

NIFU og NOKUT har i år (som ved forrige undersøkelse i 2017) slått sammen Tidsbruksundersøkelsen og Underviserundersøkelsen. Kvaliteten på undersøkelsene avhenger av høy svarprosent, og vi håper derfor at mange setter av tid til å svare.

Undersøkelsen dekker studieåret 2020–2021 og sendes til alle faglig ansatte ved landets universiteter og høgskoler, også de som kun underviser og de som kun forsker. De to undersøkelsene henvender seg til den samme populasjonen og gjennomføres derfor som et samarbeid mellom NOKUT og NIFU for å redusere antall undersøkelser i sektoren og begrense rapporteringsbyrden.

Spørreskjemaer (PDF)

Nynorsk
Bokmål
Engelsk

Hva brukes undersøkelsen til?

Tidsbruksundersøkelsen samler inn data om de vitenskapelig ansattes tidsbruk til FoU. Tidsbruksundersøkelsen er et nødvendig verktøy for å beregne ressursinnsatsen til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i den nasjonale FoU-statistikken, og er dermed del av Norges internasjonale forpliktelser på statistikkområdet. Målet med Underviserundersøkelsen er å gi et representativt bilde av faglig ansattes vurderinger av kvaliteten på studieprogrammer i høyere utdanning.

Resultatene fra undersøkelsene publiseres i løpet av høsten 2021 på Studiebarometeret og i en rapport hos NIFU basert på tidsbruksdata.
Les mer om undersøkelsen hos NOKUT.

Vi oppfordrer alle respondenter til å svare på undersøkelsen. Alle som er i målgruppen får tilsendt e-post med en unik lenke til eget spørreskjema. Fristen for å svare er medio mai.

Les om resultatene fra Tidsbruksundersøkelsen 2021:

Lengre arbeidsuker, mindre tid til forskning og utviklingsarbeid