Prosjekter

Nedenfor kan du søke eller klikke deg inn på pågående og tidligere prosjekter i NIFU.

nyeste prosjekter

Forskning & innovasjon

  Grunnopplæring

høyere utdanning

Statistikk & indikatorer

8 feb 2018pågåendeGrunnopplæring

14 år etter. Om kompetanse fra videregående opplæring og overgang til utdanning og arbeid 14 år etter avsluttet grunnskole i 2002

Prosjekt

I perioden 2002-2007 fulgte NIFU nesten 10.000 ungdommer gjennom videregående opplæring i prosjektet Bortvalg og kompetanse. Prosjektet studerte de unges gjennomføring, slutting og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring. I 2011, da deltakerne i studien var 25 år, ble de fulgt opp på nytt, og da ...

Les mer
30 jan 2018pågåendeForskning & innovasjon

Evaluering av satsingen på nasjonale forskerskoler

Prosjekt

NIFU har fått i oppdrag om å evaluere ordningen med nasjonale forskerskoler i Norge. Ordningen ned nasjonale forskerskoler har vært et viktig tiltak for å sikre høyere kvalitet, bedre gjennomføring og mer internasjonalisering i utdanningen av norske forskere. Evalueringen vil gi svar på om dagens ...

Les mer
10 aug 2017avsluttetGrunnopplæring

Kunnskapsoversikt om effekter av opplæringstilbud til nyankomne elever og kompetansehevingstiltak for varig tilknytning til arbeidslivet for voksne innvandrere

Prosjekt

Det skal lages en kunnskapsoversikt som omhandler to problemstillinger, rettet mot to målgrupper: nyankomne elever i grunnskole og videregående opplæring, og voksne arbeidsinnvandrere. Utfallsmålene er henholdsvis læringsutbytte og varig tilknytning til arbeidslivet. For å belyse de to problemstillingene vil ...

Les mer
22 jun 2017pågåendeGrunnopplæring

Evaluering av Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019)

Prosjekt

«Tett på realfag» er en nasjonal strategi for økt kompetanse i realfag som omfatter barnehage og grunnopplæring i perioden 2015-2019. Strategiens mål omfatter å mobilisere, bevisstgjøre og forplikte eiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler slik at barn og unge kan lære og utforske realfag med ...

Les mer
17 aug 2017pågåendeGrunnopplæring

Et lag rundt eleven: Økt helsesøsterressurs i systemrettet og strukturert samhandling med skole

Prosjekt

Med utgangspunkt i blant annet Stortingsmeldingen Tid til læring (Meld. St. nr. 19, 2009-2010) ønsker utdanningsmyndighetene mer kunnskap om hvordan flerfaglig kompetanse i skolen kan benyttes på best mulig måte. På bakgrunn av dette fikk Arbeidsforskningsinstituttet i oppdrag å utvikle et kunnskapsgrunnlag for ...

Les mer
5 apr 2017avsluttetGrunnopplæring

Det uforutsette i nye samhandlingsstrukturer etter reform av Forsvarets utdanningssystem (DISER)

Prosjekt

NIFU deltar i 2017 i et grunnforskningsprosjekt ved Forsvarets høgskole (FHS) om samhandling under risiko. Prosjektet bygger på et tidligere samarbeidsprosjekt NIFU har deltatt i ved FHS kalt «Det uforutsette» (DU-prosjektet). Det er Krigsskolen som finansierer NIFUs ...

Les mer
6 apr 2017avsluttetGrunnopplæring

Evaluering av Matematikk 1_MOOC

Prosjekt

NIFU skal evaluere videreutdanningstilbudet Matematikk 1-MOOC gjennom det første driftsåret (2016/17). Evalueringen skal belyse ulike sider ved tilbudet, men i hovedsak fokusere på deltakernes opplevelse og læringsutbytte av å gjennomføre videreutdanningen samt vurdere hvordan organiseringen og forankring ...

Les mer
12 jan 2017pågåendeGrunnopplæring

Følgeforskning på digital læring i grunnskolen

Prosjekt

Asker kommune skal i løpet av to år implementere et digitalt løft som blant annet innebærer at alle elever og lærere skal få sin egen digitale enhet (1:1). Asker har valgt nettbrett for 1.-3. trinn og GAFE og Chromebook for 4.-10. trinn. NIFU skal følge utviklingen i lærernes kompetanse og ...

Les mer
23 jun 2016pågåendeForskning & innovasjon

Silver lining – a study of employability and learning trajectories of Late Career Learners

Prosjekt

In this project, we intend to deepen our understanding of the relationships between lifelong learning and the employability of older adults. By carrying out both quantitative and qualitative studies, we will seek to identify the forms and trajectories of learning that are most conducive to the ...

Les mer
1 Mar 2015avsluttetForskning & innovasjon

Lange spor i helseforskningen

Prosjekt

Prosjektet går inn i en større og diskusjon om målingen av effekter av forskning og forskningspolitikk. I dette tilfellet skal analysen rettes mot resultater og «lange spor» etter forskningsaktiviteter innenfor psykisk helse og rusmiddelforskning finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2001-2011. Vårt ...

Les mer
10 des 2014avsluttetHøyere utdanning

Forskningsoppdrag om etter- og videreutdanning i Norge

Prosjekt

Forskningsoppdrag om etter- og videreutdanning i Norge | NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og ...

Les mer
28 jun 2016avsluttetStatistikk & indikatorer

Kartlegging og analyse av tannhelse- og odontologisk forskning i Norge

Prosjekt

NIFU skal i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet kartlegge tannhelse- og odontologisk forskning i Norge. Dette vil vi gjøre ved blant annet å se på omfanget av forskningen målt i FoU-beløp og tilgangen av forskere samt personalsammensetningen ved de FoU-utførende enhetene. Vi vil også gjennomføre en ...

Les mer
1 des 2016avsluttetStatistikk & indikatorer

Resultater av satsing på utdanningsforskning

Prosjekt

Prosjektet skal gi et oppdatert bilde av antall doktorgrader som ble avlagt i perioden 2011 - 2012 av utdanningsforskere. Avhandlingene grupperes etter forskningsområde, forskningstema, arbeidssted og sted for avlagt doktorgrad. Gjennomgangen skal også gi informasjon om doktorandenes stilling, utdanningsbakgrunn, ...

Les mer
1 des 2016avsluttetForskning & innovasjon

Etter- og videreutdanning i næringslivet – faktorer som påvirker SMB i regionene

Prosjekt

Prosjektets problemstilling og hovedformål Prosjektet skal belyse kompetanseutviklingen i små og mellomstore bedrifter og særlig analysere regionale forskjeller i kompetansebehov og kompetanseinvesteringer. Oppdraget griper inn i et felt som har fått betydelig økt oppmerksomhet de siste 10-15 ...

Les mer
30 jan 2018pågåendeForskning & innovasjon

Evaluering av satsingen på nasjonale forskerskoler

Prosjekt

NIFU har fått i oppdrag om å evaluere ordningen med nasjonale forskerskoler i Norge. Ordningen ned nasjonale forskerskoler har vært et viktig tiltak for å sikre høyere kvalitet, bedre gjennomføring og mer internasjonalisering i utdanningen av norske forskere. Evalueringen vil gi svar på om dagens ...

Les mer
5 apr 2017avsluttetGrunnopplæring

Det uforutsette i nye samhandlingsstrukturer etter reform av Forsvarets utdanningssystem (DISER)

Prosjekt

NIFU deltar i 2017 i et grunnforskningsprosjekt ved Forsvarets høgskole (FHS) om samhandling under risiko. Prosjektet bygger på et tidligere samarbeidsprosjekt NIFU har deltatt i ved FHS kalt «Det uforutsette» (DU-prosjektet). Det er Krigsskolen som finansierer NIFUs ...

Les mer
13 jan 2017avsluttetHøyere utdanning

Evaluering av Råd for samarbeid med arbeidslivet

Prosjekt

Evalueringen skal undersøke om RSA-ordningen har bidratt til økt og bedre samarbeid mellom universiteter og høgskoler og arbeidsliv, og om dette har ført til bedre og mer relevante gradsutdanninger og etter- og videreutdanningstilbud, særlig på bachelornivå. Evalueringen skal også vurdere hvordan RSAene bidrar ...

Les mer
15 sep 2016avsluttetHøyere utdanning

Evaluering av eCampus-programmet

Prosjekt

eCampus-programmet hører inn under UNINETT AS, som eies av Kunnskapsdepartementet og har ansvar for nasjonale IKT-oppgaver til norsk universitets- og høgskolesektor. eCampus-programmet ble startet 2012. NIFU har fått i oppdrag å evaluere virkningen av eCampus-programmet for offentlige universitetet og høgskoler ...

Les mer
28 jun 2016avsluttetHøyere utdanning

Krigsskolen – Temanotat om yrkesrelevans (TYR)

Prosjekt

Krigsskolen har engasjert NIFU i et samarbeid med skoleledelsen om kvalitetssikring av skolens militærpedagogiske virksomhet. Gjennom en dokumentanalyse skal NIFU bistå Krigsskolen i utredning av ulike måter å vurdere relevans av skolens militære profesjonsutdanning. Krigsskolen er den eldste institusjon for ...

Les mer
17 aug 2017avsluttetHøyere utdanning

Kandidatundersøkelsene perioden høst 2015 – vinter 2017

Prosjekt

Undersøkelse av nyudannede mastere et halvt år etter eksamen. Vårkullet 2015. Arbeidsmarkedssituasjon og vurdering av utdanningen. Forberedelse og planlegging av spesialkandidatundersøkelse tre år etter eksamen (utføres vinteren ...

Les mer
21 jun 2016avsluttetHøyere utdanning

Fusjonsutredning for HiB, HSH og HiSF

Prosjekt

De tre høgskolene Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord Haugesund og Høgskolen i Sogn og Fjordane ønsker en større utredning i forbindelse med en mulig fusjon mellom disse tre institusjonene i løpet av første halvdel av 2016. NIFU skal bistå i dette utredningsarbeidet. Oppdraget er todelt. Del A er en ...

Les mer
1 jan 2015avsluttetHøyere utdanning

Evaluering av MatematikkMOOC

Prosjekt

MatematikkMOOC er et nytt bidrag til utviklingen av MOOC-inspirerte EVU–tilbud særlig tiltenkt lærere. Tilbudet er utviklet av Senter for IKT i utdanningen i samarbeid med HiST, UiT Norges Arktiske Universitet og Utdanningsdirektoratet, og er et pilotprosjekt bestilt av Kunnskapsdepartmentet. MatematikkMOOC ...

Les mer
8 feb 2018pågåendeGrunnopplæring

14 år etter. Om kompetanse fra videregående opplæring og overgang til utdanning og arbeid 14 år etter avsluttet grunnskole i 2002

Prosjekt

I perioden 2002-2007 fulgte NIFU nesten 10.000 ungdommer gjennom videregående opplæring i prosjektet Bortvalg og kompetanse. Prosjektet studerte de unges gjennomføring, slutting og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring. I 2011, da deltakerne i studien var 25 år, ble de fulgt opp på nytt, og da ...

Les mer
10 aug 2017avsluttetGrunnopplæring

Kunnskapsoversikt om effekter av opplæringstilbud til nyankomne elever og kompetansehevingstiltak for varig tilknytning til arbeidslivet for voksne innvandrere

Prosjekt

Det skal lages en kunnskapsoversikt som omhandler to problemstillinger, rettet mot to målgrupper: nyankomne elever i grunnskole og videregående opplæring, og voksne arbeidsinnvandrere. Utfallsmålene er henholdsvis læringsutbytte og varig tilknytning til arbeidslivet. For å belyse de to problemstillingene vil ...

Les mer
22 jun 2017pågåendeGrunnopplæring

Evaluering av Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019)

Prosjekt

«Tett på realfag» er en nasjonal strategi for økt kompetanse i realfag som omfatter barnehage og grunnopplæring i perioden 2015-2019. Strategiens mål omfatter å mobilisere, bevisstgjøre og forplikte eiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler slik at barn og unge kan lære og utforske realfag med ...

Les mer
17 aug 2017pågåendeGrunnopplæring

Et lag rundt eleven: Økt helsesøsterressurs i systemrettet og strukturert samhandling med skole

Prosjekt

Med utgangspunkt i blant annet Stortingsmeldingen Tid til læring (Meld. St. nr. 19, 2009-2010) ønsker utdanningsmyndighetene mer kunnskap om hvordan flerfaglig kompetanse i skolen kan benyttes på best mulig måte. På bakgrunn av dette fikk Arbeidsforskningsinstituttet i oppdrag å utvikle et kunnskapsgrunnlag for ...

Les mer
5 apr 2017avsluttetGrunnopplæring

Det uforutsette i nye samhandlingsstrukturer etter reform av Forsvarets utdanningssystem (DISER)

Prosjekt

NIFU deltar i 2017 i et grunnforskningsprosjekt ved Forsvarets høgskole (FHS) om samhandling under risiko. Prosjektet bygger på et tidligere samarbeidsprosjekt NIFU har deltatt i ved FHS kalt «Det uforutsette» (DU-prosjektet). Det er Krigsskolen som finansierer NIFUs ...

Les mer
6 apr 2017avsluttetGrunnopplæring

Evaluering av Matematikk 1_MOOC

Prosjekt

NIFU skal evaluere videreutdanningstilbudet Matematikk 1-MOOC gjennom det første driftsåret (2016/17). Evalueringen skal belyse ulike sider ved tilbudet, men i hovedsak fokusere på deltakernes opplevelse og læringsutbytte av å gjennomføre videreutdanningen samt vurdere hvordan organiseringen og forankring ...

Les mer
12 jan 2017pågåendeGrunnopplæring

Følgeforskning på digital læring i grunnskolen

Prosjekt

Asker kommune skal i løpet av to år implementere et digitalt løft som blant annet innebærer at alle elever og lærere skal få sin egen digitale enhet (1:1). Asker har valgt nettbrett for 1.-3. trinn og GAFE og Chromebook for 4.-10. trinn. NIFU skal følge utviklingen i lærernes kompetanse og ...

Les mer
24 jan 2018pågåendeGrunnopplæring

Fravær i videregående skole i Nord-Norge

Prosjekt

Formålet med prosjektet er på et forskningsbasert grunnlag å utvikle, implementere og studere virkningen av en modell for reduksjon av fravær i videregående skole (RF-modellen). Prosjektet skal kartlegge omfanget av fraværet i Nord-Norge. Videre skal prosjektet undersøke fraværets årsaker gjennom intervjuer ...

Les mer
30 jan 2018pågåendeForskning & innovasjon

Evaluering av satsingen på nasjonale forskerskoler

Prosjekt

NIFU har fått i oppdrag om å evaluere ordningen med nasjonale forskerskoler i Norge. Ordningen ned nasjonale forskerskoler har vært et viktig tiltak for å sikre høyere kvalitet, bedre gjennomføring og mer internasjonalisering i utdanningen av norske forskere. Evalueringen vil gi svar på om dagens ...

Les mer
23 jun 2016pågåendeForskning & innovasjon

Silver lining – a study of employability and learning trajectories of Late Career Learners

Prosjekt

In this project, we intend to deepen our understanding of the relationships between lifelong learning and the employability of older adults. By carrying out both quantitative and qualitative studies, we will seek to identify the forms and trajectories of learning that are most conducive to the ...

Les mer
21 jun 2016pågåendeForskning & innovasjon

SKILLS (The Future Industrial Worker in Skilled Practice)

Prosjekt

Fremtidens fabrikker vil ikke være frie for arbeidskraft, men vil kreve ansatte med betydelige ferdigheter, noe de ikke har i dag. Den forventede mangelen er en utfordring. Høyere nivåer av automatisering og ny teknologi, i tillegg til høyere innovasjonsnivå, krever kompetente og ...

Les mer
1 Mar 2015avsluttetForskning & innovasjon

Lange spor i helseforskningen

Prosjekt

Prosjektet går inn i en større og diskusjon om målingen av effekter av forskning og forskningspolitikk. I dette tilfellet skal analysen rettes mot resultater og «lange spor» etter forskningsaktiviteter innenfor psykisk helse og rusmiddelforskning finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2001-2011. Vårt ...

Les mer
1 feb 2015avsluttetForskning & innovasjon

Evaluering av Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

Prosjekt

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i alle landets fylker skal være pådrivere for kunnskap og kvalitet i omsorgstjenestene ved å fokusere på forskning, fagutvikling og kompetanseheving, samt være pådrivere for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter. Evalueringen ...

Les mer
28 jun 2016avsluttetForskning & innovasjon

Evaluering av Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

Prosjekt

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i alle landets fylker skal være pådrivere for kunnskap og kvalitet i omsorgstjenestene ved å fokusere på forskning, fagutvikling og kompetanseheving, samt være pådrivere for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter. Evalueringen ...

Les mer
1 jan 2015pågåendeForskning & innovasjon

Sustainable path creation for innovative value chains for organic waste products (SusValueWaste)

Prosjekt

The SusValueWaste-project addresses these issues by analysing value chains inside and across different sectors of the bioeconomy. We analyse a number of industrial cases from different parts of the bioeconomy and collaborate with highly relevant industry actors. The aim of the project is to help policymakers better ...

Les mer
Tilbake