Prosjekter

NIFU er en prosjektbasert virksomhet. Det betyr at alt vår forskning foregår innenfor rammen av ulike prosjekter som er bestilt av kunder eller initiert internt.

Vi leverer forskningsoppdrag av både kort og lang varighet. Omfanget av prosjektene vil derfor variere betraktelig.

Nedenfor kan du søke eller klikke deg inn på pågående og tidligere prosjekter i NIFU.

nyeste

prosjekter

Forskning &

innovasjon

 

Grunnopplæring

høyere

utdanning

Statistikk &

indikatorer

5 apr 2017pågåendeGrunnopplæring

Det uforutsette i nye samhandlingsstrukturer etter reform av Forsvarets utdanningssystem (DISER)

Prosjekt

NIFU deltar i 2017 i et grunnforskningsprosjekt ved Forsvarets høgskole (FHS) om samhandling under risiko. Prosjektet bygger på et tidligere samarbeidsprosjekt NIFU har deltatt i ved FHS kalt «Det uforutsette» (DU-prosjektet). Det er Krigsskolen som finansierer NIFUs ...

Les mer
6 apr 2017pågåendeGrunnopplæring

Evaluering av Matematikk 1_MOOC

Prosjekt

NIFU skal evaluere videreutdanningstilbudet Matematikk 1-MOOC gjennom det første driftsåret (2016/17). Evalueringen skal belyse ulike sider ved tilbudet, men i hovedsak fokusere på deltakernes opplevelse og læringsutbytte av å gjennomføre videreutdanningen samt vurdere hvordan organiseringen og forankring ...

Les mer
12 jan 2017pågåendeGrunnopplæring

Følgeforskning på digital læring i grunnskolen

Prosjekt

Asker kommune skal i løpet av to år implementere et digitalt løft som blant annet innebærer at alle elever og lærere skal få sin egen digitale enhet (1:1). Asker har valgt nettbrett for 1.-3. trinn og GAFE og Chromebook for 4.-10. trinn. NIFU skal følge utviklingen i lærernes kompetanse og ...

Les mer
13 jan 2017pågåendeHøyere utdanning

Evaluering av Råd for samarbeid med arbeidslivet

Prosjekt

Evalueringen skal undersøke om RSA-ordningen har bidratt til økt og bedre samarbeid mellom universiteter og høgskoler og arbeidsliv, og om dette har ført til bedre og mer relevante gradsutdanninger og etter- og videreutdanningstilbud, særlig på bachelornivå. Evalueringen skal også vurdere hvordan RSAene bidrar ...

Les mer
20 sep 2016pågåendeGrunnopplæring

Gjennomføring i videregående opplæring i Østfold

Prosjekt

Prosjektet skal følge alle elever som begynner i videregående opplæring i Østfold i august 2016 gjennom fem skoleår. Målsettingen med prosjektet er a) å få økt kunnskap om hva som forklarer gjennomføring og kompetanseoppnåelse ved å etablere en dypere forståelse av hva som kjennetegner de som fullfører ...

Les mer
15 sep 2016avsluttetHøyere utdanning

Evaluering av eCampus-programmet

Prosjekt

eCampus-programmet hører inn under UNINETT AS, som eies av Kunnskapsdepartementet og har ansvar for nasjonale IKT-oppgaver til norsk universitets- og høgskolesektor. eCampus-programmet ble startet 2012. NIFU har fått i oppdrag å evaluere virkningen av eCampus-programmet for offentlige universitetet og høgskoler ...

Les mer
23 jun 2016pågåendeForskning & innovasjon

Silver lining – a study of employability and learning trajectories of Late Career Learners

Prosjekt

In this project, we intend to deepen our understanding of the relationships between lifelong learning and the employability of older adults. By carrying out both quantitative and qualitative studies, we will seek to identify the forms and trajectories of learning that are most conducive to the ...

Les mer
28 jun 2016avsluttetHøyere utdanning

Krigsskolen – Temanotat om yrkesrelevans (TYR)

Prosjekt

Krigsskolen har engasjert NIFU i et samarbeid med skoleledelsen om kvalitetssikring av skolens militærpedagogiske virksomhet. Gjennom en dokumentanalyse skal NIFU bistå Krigsskolen i utredning av ulike måter å vurdere relevans av skolens militære profesjonsutdanning. Krigsskolen er den eldste institusjon for ...

Les mer
23 jun 2016pågåendeForskning & innovasjon

Silver lining – a study of employability and learning trajectories of Late Career Learners

Prosjekt

In this project, we intend to deepen our understanding of the relationships between lifelong learning and the employability of older adults. By carrying out both quantitative and qualitative studies, we will seek to identify the forms and trajectories of learning that are most conducive to the ...

Les mer
1 Mar 2015avsluttetForskning & innovasjon

Lange spor i helseforskningen

Prosjekt

Prosjektet går inn i en større og diskusjon om målingen av effekter av forskning og forskningspolitikk. I dette tilfellet skal analysen rettes mot resultater og «lange spor» etter forskningsaktiviteter innenfor psykisk helse og rusmiddelforskning finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2001-2011. Vårt ...

Les mer
10 des 2014avsluttetHøyere utdanning

Forskningsoppdrag om etter- og videreutdanning i Norge

Prosjekt

Forskningsoppdrag om etter- og videreutdanning i Norge | NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og ...

Les mer
28 jun 2016avsluttetStatistikk & indikatorer

Kartlegging og analyse av tannhelse- og odontologisk forskning i Norge

Prosjekt

NIFU skal i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet kartlegge tannhelse- og odontologisk forskning i Norge. Dette vil vi gjøre ved blant annet å se på omfanget av forskningen målt i FoU-beløp og tilgangen av forskere samt personalsammensetningen ved de FoU-utførende enhetene. Vi vil også gjennomføre en ...

Les mer
1 des 2016avsluttetStatistikk & indikatorer

Resultater av satsing på utdanningsforskning

Prosjekt

Prosjektet skal gi et oppdatert bilde av antall doktorgrader som ble avlagt i perioden 2011 - 2012 av utdanningsforskere. Avhandlingene grupperes etter forskningsområde, forskningstema, arbeidssted og sted for avlagt doktorgrad. Gjennomgangen skal også gi informasjon om doktorandenes stilling, utdanningsbakgrunn, ...

Les mer
1 des 2016avsluttetForskning & innovasjon

Etter- og videreutdanning i næringslivet – faktorer som påvirker SMB i regionene

Prosjekt

Prosjektets problemstilling og hovedformål Prosjektet skal belyse kompetanseutviklingen i små og mellomstore bedrifter og særlig analysere regionale forskjeller i kompetansebehov og kompetanseinvesteringer. Oppdraget griper inn i et felt som har fått betydelig økt oppmerksomhet de siste 10-15 ...

Les mer
5 apr 2017pågåendeGrunnopplæring

Det uforutsette i nye samhandlingsstrukturer etter reform av Forsvarets utdanningssystem (DISER)

Prosjekt

NIFU deltar i 2017 i et grunnforskningsprosjekt ved Forsvarets høgskole (FHS) om samhandling under risiko. Prosjektet bygger på et tidligere samarbeidsprosjekt NIFU har deltatt i ved FHS kalt «Det uforutsette» (DU-prosjektet). Det er Krigsskolen som finansierer NIFUs ...

Les mer
13 jan 2017pågåendeHøyere utdanning

Evaluering av Råd for samarbeid med arbeidslivet

Prosjekt

Evalueringen skal undersøke om RSA-ordningen har bidratt til økt og bedre samarbeid mellom universiteter og høgskoler og arbeidsliv, og om dette har ført til bedre og mer relevante gradsutdanninger og etter- og videreutdanningstilbud, særlig på bachelornivå. Evalueringen skal også vurdere hvordan RSAene bidrar ...

Les mer
15 sep 2016avsluttetHøyere utdanning

Evaluering av eCampus-programmet

Prosjekt

eCampus-programmet hører inn under UNINETT AS, som eies av Kunnskapsdepartementet og har ansvar for nasjonale IKT-oppgaver til norsk universitets- og høgskolesektor. eCampus-programmet ble startet 2012. NIFU har fått i oppdrag å evaluere virkningen av eCampus-programmet for offentlige universitetet og høgskoler ...

Les mer
28 jun 2016avsluttetHøyere utdanning

Krigsskolen – Temanotat om yrkesrelevans (TYR)

Prosjekt

Krigsskolen har engasjert NIFU i et samarbeid med skoleledelsen om kvalitetssikring av skolens militærpedagogiske virksomhet. Gjennom en dokumentanalyse skal NIFU bistå Krigsskolen i utredning av ulike måter å vurdere relevans av skolens militære profesjonsutdanning. Krigsskolen er den eldste institusjon for ...

Les mer
21 jun 2016avsluttetHøyere utdanning

Fusjonsutredning for HiB, HSH og HiSF

Prosjekt

De tre høgskolene Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord Haugesund og Høgskolen i Sogn og Fjordane ønsker en større utredning i forbindelse med en mulig fusjon mellom disse tre institusjonene i løpet av første halvdel av 2016. NIFU skal bistå i dette utredningsarbeidet. Oppdraget er todelt. Del A er en ...

Les mer
1 jan 2015avsluttetHøyere utdanning

Evaluering av MatematikkMOOC

Prosjekt

MatematikkMOOC er et nytt bidrag til utviklingen av MOOC-inspirerte EVU–tilbud særlig tiltenkt lærere. Tilbudet er utviklet av Senter for IKT i utdanningen i samarbeid med HiST, UiT Norges Arktiske Universitet og Utdanningsdirektoratet, og er et pilotprosjekt bestilt av Kunnskapsdepartmentet. MatematikkMOOC ...

Les mer
1 apr 2015avsluttetHøyere utdanning

Ordinær utdanning som som arbeidsmarkedstiltak for unge med nedsatt arbeidsevne – en effektstudie

Prosjekt

Vi ønsker å se hvilken effekt ordinær utdanning som arbeidsmarkedstiltak har på yrkesdeltakelsen til ungdom i alderen 22-25 med redusert arbeidsevne. Det vil bli sett på yrkestilknytningen for denne gruppen både på kort og lang sikt (inntil 10 år etter at det ble innvilget støtte). Til tross for at dette er ...

Les mer
1 apr 2015avsluttetHøyere utdanning

Utredning for UNIK

Prosjekt

Universitetssenteret på Kjeller – UNIK har engasjert NIFU til å bistå en intern arbeidsgruppe med utredning av alternative framtidige organisasjonsmodeller for ...

Les mer
5 apr 2017pågåendeGrunnopplæring

Det uforutsette i nye samhandlingsstrukturer etter reform av Forsvarets utdanningssystem (DISER)

Prosjekt

NIFU deltar i 2017 i et grunnforskningsprosjekt ved Forsvarets høgskole (FHS) om samhandling under risiko. Prosjektet bygger på et tidligere samarbeidsprosjekt NIFU har deltatt i ved FHS kalt «Det uforutsette» (DU-prosjektet). Det er Krigsskolen som finansierer NIFUs ...

Les mer
6 apr 2017pågåendeGrunnopplæring

Evaluering av Matematikk 1_MOOC

Prosjekt

NIFU skal evaluere videreutdanningstilbudet Matematikk 1-MOOC gjennom det første driftsåret (2016/17). Evalueringen skal belyse ulike sider ved tilbudet, men i hovedsak fokusere på deltakernes opplevelse og læringsutbytte av å gjennomføre videreutdanningen samt vurdere hvordan organiseringen og forankring ...

Les mer
12 jan 2017pågåendeGrunnopplæring

Følgeforskning på digital læring i grunnskolen

Prosjekt

Asker kommune skal i løpet av to år implementere et digitalt løft som blant annet innebærer at alle elever og lærere skal få sin egen digitale enhet (1:1). Asker har valgt nettbrett for 1.-3. trinn og GAFE og Chromebook for 4.-10. trinn. NIFU skal følge utviklingen i lærernes kompetanse og ...

Les mer
20 sep 2016pågåendeGrunnopplæring

Gjennomføring i videregående opplæring i Østfold

Prosjekt

Prosjektet skal følge alle elever som begynner i videregående opplæring i Østfold i august 2016 gjennom fem skoleår. Målsettingen med prosjektet er a) å få økt kunnskap om hva som forklarer gjennomføring og kompetanseoppnåelse ved å etablere en dypere forståelse av hva som kjennetegner de som fullfører ...

Les mer
23 jun 2016pågåendeGrunnopplæring

1+1 prosjektet

Prosjekt

Hensikten med «1+1 prosjektet» er å undersøke hva som skjer med elevenes matematikkferdigheter dersom de får en ekstralærer som brukes til å gi elevene undervisning i smågrupper. Prosjektet vil foregå i 160 skoler fra 10 kommuner i Norge, geografisk spredt over store deler av landet: Asker, Bærum, Bodø, ...

Les mer
21 jun 2016avsluttetGrunnopplæring

Evaluering av det nasjonale fagskolerådet

Prosjekt

Med utgangspunkt i NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg, har Kunnskapsdepartementet besluttet å iverksette en evaluering av Nasjonalt fagskoleråd.  Man ønsker en vurdering av om rådet oppfyller sitt mandat, om sammensetningen er formålstjenlig, og hvorvidt rådet har legitimitet og ...

Les mer
1 nov 2015avsluttetGrunnopplæring

Utvikling av kunnskapsgrunnlag om ansatte i undervisningsstillinger uten godkjent lærerutdanning i grunnopplæringen

Prosjekt

Det finnes i dag ansatte i undervisningsstillinger uten godkjent pedagogisk utdanning i henhold til §10-1 i Opplæringsloven. Formålet med dette prosjektet er å utvikle et kunnskapsgrunnlag som kan benyttes i utformingen av fremtidige ordninger og kvalifiseringstiltak for denne gruppen ansatte, slik at ...

Les mer
1 nov 2015avsluttetGrunnopplæring

Hva teller når barn skriver?

Prosjekt

Mens elever i Finland og USA lader nettbrettene, spisses blyantene i franske skoler, der løkkeskrift har fått en renessanse i den første skriveopplæringen. I Norge står utdanningsmyndighetene og iakttar lokale dueller mellom tilhengere av pennal og nettbrett. «Vi vet for lite» sier de, og potensielle vedtak s ...

Les mer
23 jun 2016pågåendeForskning & innovasjon

Silver lining – a study of employability and learning trajectories of Late Career Learners

Prosjekt

In this project, we intend to deepen our understanding of the relationships between lifelong learning and the employability of older adults. By carrying out both quantitative and qualitative studies, we will seek to identify the forms and trajectories of learning that are most conducive to the ...

Les mer
21 jun 2016pågåendeForskning & innovasjon

SKILLS (The Future Industrial Worker in Skilled Practice)

Prosjekt

Fremtidens fabrikker vil ikke være frie for arbeidskraft, men vil kreve ansatte med betydelige ferdigheter, noe de ikke har i dag. Den forventede mangelen er en utfordring. Høyere nivåer av automatisering og ny teknologi, i tillegg til høyere innovasjonsnivå, krever kompetente og ...

Les mer
1 Mar 2015avsluttetForskning & innovasjon

Lange spor i helseforskningen

Prosjekt

Prosjektet går inn i en større og diskusjon om målingen av effekter av forskning og forskningspolitikk. I dette tilfellet skal analysen rettes mot resultater og «lange spor» etter forskningsaktiviteter innenfor psykisk helse og rusmiddelforskning finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2001-2011. Vårt ...

Les mer
1 feb 2015avsluttetForskning & innovasjon

Evaluering av Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

Prosjekt

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i alle landets fylker skal være pådrivere for kunnskap og kvalitet i omsorgstjenestene ved å fokusere på forskning, fagutvikling og kompetanseheving, samt være pådrivere for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter. Evalueringen ...

Les mer
28 jun 2016avsluttetForskning & innovasjon

Evaluering av Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

Prosjekt

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i alle landets fylker skal være pådrivere for kunnskap og kvalitet i omsorgstjenestene ved å fokusere på forskning, fagutvikling og kompetanseheving, samt være pådrivere for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter. Evalueringen ...

Les mer
1 jan 2015avsluttetForskning & innovasjon

Secretary to the panel evaluating the technical-industrial research institutes

Prosjekt

The technical-industrial research institutes constitute a core element of the Norwegian R&D and innovation system. The planned evaluation of the technical-industrial research institutes in 2015 will encompass 18 units/institutes, and give a wide perspective of the institutes’ activities and framework conditions. ...

Les mer
1 jan 2015pågåendeForskning & innovasjon

Sustainable path creation for innovative value chains for organic waste products (SusValueWaste)

Prosjekt

The SusValueWaste-project addresses these issues by analysing value chains inside and across different sectors of the bioeconomy. We analyse a number of industrial cases from different parts of the bioeconomy and collaborate with highly relevant industry actors. The aim of the project is to help policymakers better ...

Les mer
Tilbake