Vedtekter

§ 1 Navn og rettslig stilling

Navnet på stiftelsen: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

§ 2 Sete

Stiftelsens sete er i Oslo.

§ 3 Formål

Stiftelsens formål er å være et ledende institutt for studier av utdanning, forskning, og innovasjon. Instituttet skal gjennom forskning, evaluering, analyse og statistikk utvikle kunnskap og fremme innsikt i disse fagområdene. Instituttet skal være en uavhengig kunnskapsprodusent, en aktiv dialogpartner og en offensiv premissleverandør for politikkutforming. NIFU skal tilby utvikling av forskningsbasert kunnskapsgrunnlag til oppdragsgivere i offentlig og privat sektor.

§ 4 Stiftelsen

NIFU er en uavhengig og selvstyrt stiftelse, som ikke har erverv til formål. Overskudd som oppnås gjennom virksomheten skal anvendes til realisering av stiftelsens allmennyttige formål. Stiftelsens grunnkapital er 1,0 mill. kr.

§ 5 Organisasjon

Stiftelsen har to organer; styre og styreoppnevningskomité. Stiftelsens øverste organ er styret. I tillegg har stiftelsen en direktør.

§ 6 Styreoppnevningskomitéens sammensetning

Styreoppnevningskomitéen består av tre (3) medlemmer:

 • Ett medlem oppnevnes av Norges forskningsråd
 • Ett medlem oppnevnes av Universitets- og høgskolerådet (UHR)
 • Ett medlem oppnevnes av FFAs valgkomitenettverk

Styreoppnevningskomitéen konstituerer seg selv og velger en leder.

Medlemmer av styreoppnevningskomitéen oppnevnes for en treårsperiode. Ingen av de oppnevnte medlemmene kan fungere som medlemmer av komitéen i mer enn tolv år sammenhengende.

§ 7 Styreoppnevningskomitéens ansvar og oppgaver

Styreoppnevningskomitéen skal oppnevne fem medlemmer og to numeriske varamedlemmer til stiftelsens styre, og påse at sammensetningen er i tråd med stiftelsesloven og stiftelsens vedtekter. I tillegg skal styreoppnevningskomitéen:

 • Utpeke styrets leder og nestleder
 • Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer. Godtgjørelsen skal stå i rimelig forhold til det arbeid og det ansvar som følger med vervet.

§ 8 Styreoppnevningskomitéens møter

Styreoppnevningskomitéens leder er ansvarlig for å innkalle til møter og planlegge komitéens arbeid. Komitéens medlemmer kan også enkeltvis kreve at komitéen møtes.

Det skal føres protokoll fra møtene. Protokollen sendes til styreleder og direktør og oppbevares i stiftelsens arkiver. Direktøren, eller den direktøren utpeker, kan på forespørsel fra komitéen delta som observatør eller sekretær i komitéens møter.

Alle medlemmene må signere på oppnevningen av styrets medlemmer.

§ 9 Styrets sammensetning

Styret består av syv (7) medlemmer:

 • Fem medlemmer og to numeriske varamedlemmer oppnevnes av styreoppnevningskomitéen.
 • To styremedlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte etter eget valgreglement.

Styremedlemmer oppnevnes for en treårsperiode. Ingen av de oppnevnte styremedlemmene kan fungere som medlemmer av styret i mer enn seks (6) år sammenhengende. Leder kan imidlertid velges for en (1) periode utover eventuelle tidligere styreperioder. Periode som varamedlem teller ikke, med mindre varamedlemmet møter fast.

Går et styremedlem ut av styret i oppnevningsperioden, skal styreoppnevningskomitéen oppnevne nytt styremedlem innen ni (9) måneder. Et varamedlem kan oppnevnes som nytt styremedlem, men styreoppnevningskomitéen må i så tilfelle også oppnevne nytt varamedlem.

Styret bør ha representanter fra to nordiske land i tillegg til Norge. Hver valgkrets skal ha minst 40 % kvinner/menn. Styrets medlemmer skal samlet ha kompetanse slik at de ivaretar NIFUs formål. Dette innebærer at blant annet følgende kompetanseområder bør være representert:

 • God innsikt i nasjonal og internasjonal utdannings-, forsknings- og innovasjonspolitikk
 • Bred kontaktflate innen forskning, politikk og/eller næringsliv/arbeidsliv
 • Ledererfaring fra forskningsinstitutt eller oppdragsfinansiert forskningsvirksomhet
 • Økonomisk og/eller juridisk kompetanse fra næringsliv eller akademia

Styreoppnevningskomitéen skal forespørre Vetenskapsrådet i Sverige og Styrelsen for Forskning og Uddannelse i Danmark om styrekandidater fra eget land.

§ 10 Styrets ansvar og oppgaver

Styret skal påse at organisasjonen drives på en hensiktsmessig og effektiv måte i henhold til formålet som er angitt i disse vedtektene og innenfor de rammer som er gitt for virksomheten. Styret skal sørge for at stiftelsen har en forsvarlig økonomi og tilstrekkelige reserver. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og stiftelsens virksomhet for øvrig, inkludert helse- miljø- og sikkerhetsarbeid. Spesielt tilligger det styret å:

 • Vedta en plan for gjennomføring av formålet.
 • Vedta budsjett for kommende periode.
 • Avgi årsberetning og årsregnskap.
 • Ansette direktør og fastsette direktørens lønn og myndighetsområde.
 • Velge revisor.
 • Initiere arbeidet i styreoppnevningskomitéen senest ni (9) måneder før perioden utløper.
 • Fastsette godtgjørelse til styreoppnevningskomitéens medlemmer.

§ 11 Styrets møter

Styrets leder eller den lederen bemyndiger, innkaller til styremøte. Det skal innkalles til styremøte hvis det forlanges av minst halvparten av medlemmene. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av medlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Direktøren deltar i styremøtene uten stemmerett.

§ 12 Direktør

Direktøren har den daglige ledelsen av stiftelsen. Direktøren forbereder de saker som skal behandles av styret, og iverksetter dets vedtak.

§ 13 Endring av vedtektene

Endringer av disse vedtektene kan besluttes av styret med to tredjedels flertall av de tilstedeværende styremedlemmer i to møter med minst tre måneders mellomrom.

§ 14 Revisjon

Stiftelsens regnskaper revideres av autorisert revisor. Revisor skal påse at stiftelsens virksomhet er i samsvar med stiftelsens formål, at virksomheten drives på en økonomisk forsvarlig måte og at offentlige tilskudd nyttes etter forutsetningene.

§ 15 Oppløsning

Stiftelsen oppløses etter beslutning av styret med minst to tredjedels flertall av de tilstedeværende styremedlemmer i to styremøter sammenkalt med minimum tre måneders mellomrom. Beslutningen skal godkjennes av Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd. Stiftelsens midler skal, etter styrets nærmere beslutning, anvendes slik at det formål stiftelsen har søkt å tjene blir tilgodesett best mulig.