Nettverk og samarbeidspartnere

NIFUs forskere deltar i en rekke internasjonale nettverk innen innovasjon, forskning og utdanning. Nettverkene resulteter i felles forskningsprosjekter, sampublikasjoner og faglige seminarer/ konferanser.

CHER Consortium of Higher Education Researchers
CHER er et internasjonalt nettverk for forskning innen høyere utdanning. CHER har ca. 160 medlemmer fra mer enn 30 land. CHER-sekretariatet holder til ved Centre for Research on Higher Education and Work, Universitetet i Kassel.

EAIR The European Higher Education Society
En organisasjon for ledere i høyere utdanning og for forskere innen ledelse i høyere utdanning. EAIR har ca 500 medlemmer fra 50 land.

INGRADNET
International Network of Graduate Traces Studies. Et nettverk av aktører som arbeider med Kandidatundersøkelser blant personer med høyere utdanning. Formålet er å utveksle erfaringer og utvikle felles spørsmål.

ENID European Network Indicators Designers
ENID er en sammenslutning av europeiske institusjoner som arbeider med indikatorutvikling innen vitenskap og teknologi. Organisasjonen arrangerer årlig en konferanse som belyser utviklingen på feltet.

ERAWATCH Network
Organisasjonen har som formål å utføre forskning for EU Kommisjonens Generaldirektorat for forskning.

Hedda Higher Education Development Association
Hedda skal styrke forholdet mellom forsknings på høyere utdanning og praksis. Organisasjonen er et koordinerende organ som skal organisere og støtte akademisk ekspertise og kunnskap om høyere utdanning i Europa.

IRNYET International Research network on Youth Education and Training
Dette er et internasjonalt forskernettverk med formål å studere, beskrive, sammenligne, og analysere videregående opplæring i en rekke land. Målet er å presentere sammenlignende analyser som skaper forståelse og innsikt uten å rangere.

ISSI International Society for Scientometrics and Informetrics
ISSI har som formål å bidra til kommunikajson og utveksling av profesjonell informasjon innen «scientometrics and infometrics», å forbedre standarder, teori og praksis og å stimulere til forskning og utdanning innen feltet.

OREEC Oslo Renewable Energy and Environment Cluster
OREEC er en klyngeorganisasjon som omfatter bedrifter, forskningsinstitutter, høyre utdanningsorganisasjoner og lokal myndighetsorganer som arbeider med miljøvennlig energi og cleantech. OREEC skal stimulere til innovasjon og næringsutvikling gjennom økt samarbeid.

NORIA-net
For å øke samarbeidet mellom nasjonale forskningsfinansierende organer i Norden har NordForsk lansert samarbeidsprogrammet Noria-net. NIFU deltar i og koordinerer ett av prosjektene i programmet på vegne av Norges forskningsråd: The use of bibliometrics in research policy and evaluation activities.

Ansvarlig Forskning og Innovasjon i Norge (AFINO)

AFINO er et nettverks- og læringssenter for ansvarlig innovasjon og bedrifters samfunnsansvar i Norge. Målet er å utvikle kompetanse og nye metoder for å sikre at innovasjon blir ansvarlig, bærekraftig og rettferdig. AFINO ledes av NTNU, BI, UiB og OsloMet hvor NTNU er koordinator. GenØk, UiS, NIFU og HVL er med som samarbeidspartnere.

Nordic Workshop on bibliometrics and research policy
Bibliometriforskere i Norden har arrangert årlige nordiske workshops om bibliometri siden 1996. Formålet er å presentere aktuell bibliometrisk forskning i Norden og å fremme kontakt mellom bibliometri-forskergrupper og deres stipendiater.