Metoder og data

NIFUs forskning er tverrfaglig og gjennomføres ved å kombinere flere datakilder, metoder og faglige perspektiver. Nedenfor beskrives de metodiske tilnærmingene til datainnhenting og analyse som brukes i NIFUs forskning, og der NIFUs forskere har særlig kompetanse.


Statistikk og indikatorer

NIFU har bred oversikt og inngående kjennskap til norsk og internasjonal statistikk på våre fagområder. Instituttet samarbeider også nært med Statistisk sentralbyrå i prosjekter hvor det er relevant.

Surveydata og survey-kompetanse

NIFU har gjennomført og gjennomfører en rekke undersøkelser på området, herunder FoU-statistikk (nå SSB), Kandidatundersøkelsene, Arbeidsgiversundersøkelsene og en rekke enkeltstående surveys. Instituttet har god tilgang til data og høy kompetanse i å gjennomføre og analysere surveys.

Registerdata og koblede datasett

De siste årene har NIFU anskaffet og utviklet koblede datasett for analyse av karrierer i arbeidslivet. Instituttet har blant annet koblet virksomhetsdata, sysselsettingsdata, utdanningsdata, FoU-statistikk mv. I tillegg kommer vår kjennskap og tilgang til forskerpersonaldata og den nye Rekrutteringsmonitoren.

Søknads- og virkemiddeldata

Søknads- og virkemiddeldata er en kilde som NIFU har brukt i en rekke sammenhenger. Dette omfatter blant annet søknads- og prosjektdatabaser hos Norges forskningsråd, EUs ECORDA-base, statsbudsjett-analysene og SSBs virkemiddeldatabase. Vi har også erfaring med å koble slike data til andre datakilder.

Bibliometri

Studier av vitenskapelig publisering, sitering og publieringssamarbeid har lenge vært et av NIFUs spesialområder. Denne bibliometriske forskningen har vært tett koblet til politikk og indikatorutvikling og samtidig aktiv i den internasjonale forskningsfronten. NIFU har også tilgang til verdensdata og kompetanse til å analysere dette. Les mer her.

Kunnskapsoppsummering

NIFU har omfattende erfaring og ekspertise innenfor systematiske kunnskapsoversikter. Produktene omfatter bl.a. «systematic reviews», «rapid reviews», «qualitative evidence synthesis» og «scoping reviews». Kunnskapsoppsummeringer og bibliometri er nå også koblet sammen gjennom en strategisk satsing.

Dokumentanalyse

NIFU har omfattende erfaring i analyser av ulike dokumenter, herunder analyse av reformer og styringsdokumenter, strategiske dokumenter, samt annen form for tekstbasert data. Forskerne her har lang erfaring med ulike former for tematisk analyse.

Intervju-metodikk

NIFU har omfattende erfaring med ulike former for intervjuer med både enkeltpersoner og grupper. Forskerne her har også erfaring med ulike typer intervjuer (semi-strukturerte/åpne, ulike informantgrupper), og bruk av intervjuer i evalueringsarbeidet.

Økonometri

NIFU har bred kompetanse på kvantitative metoder som kan avdekke årsakssammenhenger ut fra registerdata. Herunder «matching», naturlig eksperiment, forskjeller-i-forskjeller, instrument variabel og randomiserte kontrollerte eksperimenter.

Framtidsmetodikk

I 2021 ble NIFU i samarbeid med Universitet i Stavanger tildelt et UNESCO-læresete i ledelse og innovasjon. Som et ledd i dette har flere forskere ved NIFU opparbeidet erfaring med Futures literacy (på norsk framtidskompetanse) som metode, og hvordan dette kan brukes i møte med store samfunnsutfordringer, nasjonalt og internasjonalt.