Om NIFU

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er et uavhengig samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt, organisert som en non-profit stiftelse. 

NIFUs forskning omfatter hele kunnskapspolitikken – fra grunnskole og videregående skole, via høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet.

Instituttet søker å være det fremste norske forskningsmiljøet og blant de ledende i Norden for å utvikle kunnskapsgrunnlag for utdannings-, innovasjons- og forskningspolitikken. Vi tilbyr handlings- og beslutningsorientert forskning og kunnskap til oppdragsgivere i offentlig og privat sektor, nasjonalt og internasjonalt.

NIFU er sertifisert Miljøfyrtårn. Det innebærer at vi systematisk arbeider med miljøtiltak i hverdagen og etterlever Miljøfyrtårns kriterier innen arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.


Last ned sertifikat

SE ANSATTE

Direktør

Vibeke Opheim

forskningsområder

  • Statistikk & indikatorer
  • Høyere utdanning
  • Forskning & innovasjon
  • Grunnopplæring

STATISTIKK & INDIKATORER

NIFU har frem til 2022 hatt ansvar for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske systemet for forskning og utviklingsarbeid (FoU).  Her inngikk utarbeidelse av FoU-statistikk så vel som videreutvikling og drift av Forskepersonalregisteret samt tilrettelegging og analyse av data fra vitenskapelig publisering og patentering. Målet var å bidra aktivt til utviklingen av bedre og mer relevante indikatorer til nytte for utformingen av forsknings- og innovasjonspolitikk i Norge så vel som internasjonalt.

go to Statistikk & indikatorer

HØYERE UTDANNING

Forskningsområdet omfatter en rekke tema innenfor høyere utdanning i Norge og internasjonalt. Høyere utdanning studeres både fra system- og individperspektiv, ofte i kombinasjon. NIFU studerer høyere utdanning innenfor en bred utdannings- og forskningspolitisk ramme. Vårt mål er å bidra med forskningsresultater og kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av kvalitet i hele opplæringsløpet, der høyere utdanning også ses i sammenheng av tidligere utdanning og videre deltakelse i arbeidslivet og livslang læring.

go to Høyere utdanning

FORSKNING & INNOVASJON

Forskningsområdet dekker studier av forskning og innovasjon i Norge så vel som internasjonalt. Et overordnet mål for området er å frambringe mer kunnskap om hvordan forsknings- og innovasjonsaktiviteter utvikler seg og hva slags betydning dette har for samfunnet. Vår forskning retter seg særlig mot studier av politikk for forskning og innovasjon, vitenskapelig publisering, bevilgninger og virkemidler samt utviklingstrekk i forsknings- og innovasjonssystemet. Videre har vi et særlig fokus på tre tematiske satsingsområder 1) energi og miljø, 2) helse og 3) kvalitet i forskningen. Området har i tillegg redaktøransvaret for fagbladet Forskningspolitikk.

go to Forskning & innovasjon

GRUNNOPPLÆRING

Forskningsområdet dekker studier innenfor alle deler av grunnopplæringen, i tillegg til barnehagefeltet og etter- og videreutdanningsfeltet. NIFU studerer grunnopplæringen innenfor en bred utdanningspolitisk ramme. Vårt mål er å bidra med forskningsresultater og kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av kvalitet i hele opplæringsløpet, fra barnehage og frem til høyere utdanning og arbeidsliv.

go to Grunnopplæring