Samfunnsansvar (CSR)

NIFU forplikter seg til å ta ansvar for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av instituttets drift. Instituttets policy for ulike områder vises nedenfor.

Arbeid for likestilling og mot diskriminering

Policy: NIFU skal fremme likestilling og mangfold blant instituttets ansatte og motarbeide alle former for diskriminering.

Åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Policy: NIFU skal etterleve internasjonalt anerkjente menneske- og arbeidsrettigheter, inkludert FNs grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner.

Arbeid for å redusere belastningen på det ytre miljø

Policy: NIFU skal arbeide for å redusere instituttets vesentlige påvirkninger på klima og miljø.

Internkontroll og HMS-arbeid

Policy: NIFU skal prioritere helse, miljø og sikkerhet på lik linje med forskning, service og økonomi.