Samfunnsansvar (CSR)

NIFU forplikter seg til å ta ansvar for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av instituttets drift. Instituttets policy for ulike områder vises nedenfor.

Arbeid for likestilling og mot diskriminering

NIFU skal fremme likestilling og mangfold blant instituttets ansatte og motarbeide alle former for diskriminering.

Åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

NIFU skal etterleve internasjonalt anerkjente menneske- og arbeidsrettigheter, inkludert FNs grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner.

Arbeid for å redusere belastningen på det ytre miljø

NIFU er Miljøfyrtårn og skal arbeide for å redusere instituttets vesentlige påvirkninger på klima og miljø.

Internkontroll og HMS-arbeid

NIFU skal prioritere helse, miljø og sikkerhet på lik linje med forskning, service og økonomi.