Forskningsetikk

Forskning forutsetter høye etiske og metodiske standarder. For å ivareta dette følger NIFU forskningsetikkloven og forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora, se:

Konkrete eksempler på etterlevelse av forskningsetikkloven og forskningsetiske retningslinjer er blant annet følgende:

a) Alle prosjekter meldes til Sikt for å sikre lovpålagte plikter knyttet til behandling av personopplysninger. For mer informasjon om NIFUs behandling av personopplysninger, se NIFUs personvernerklæring.

b) Prosjektresultater og prosjektrapporter er offentlig tilgjengelig såfremt annet ikke er avtalt. Publikasjoner er tilgjengelig på NIFUs nettsider og arkiveres normalt med Open Access i vitenarkivet Brage.

c) NIFU anbefaler bruk av Statens standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag. Dette for å sikre åpenhet og eierskap til forskningsresultater.

I tillegg har NIFU et forskningsetisk utvalg som skal fremme kunnskap og arbeide forebyggende ved å sørge for internopplæring og gode ordninger for å ivareta forskningsetikk ved NIFU. Utvalget fungerer som NIFUs interne redelighetsutvalg og skal behandle saker hvor det er mistanke om vitenskapelig uredelighet eller brudd med god vitenskapelig praksis. Eventuelle alvorlige saker skal behandles i Forskningsetisk utvalg i instituttsektoren (FEU) og/eller i Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning.